Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Betesfeber hos nötkreatur

  Andra sjukdomsnamn: Granulocytär anaplasmos, Anaplasmos, Fästingfeber, Tick-borne fever, Pasture fever

  Nötkreatur

  Betesfeber hos nötkreatur orsakas av infektion med bakterien Anaplasma phagocytophilum. Smittämnet överförs via fästingar och orsakar vanligen hög feber hos betesgående djur. I bland annat södra Europa och Nordamerika förekommer infektion med Anaplasma marginale. Denna bakterie har inte påvisats i Sverige och är anmälningspliktig.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur insjuknar. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Notera att det rör sig om två närbesläktade bakterier, där den ena är anmälningspliktig om den skulle identifieras.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Anaplasmos orsakad av A. phagocytophilum förekommer i olika delar av Europa. Frekvensen i Sverige är inte känd men sjukdomen förekommer varje år framför allt under betessäsongen i vissa områden oftast hos nötkreatur men även hos får till exempel på Gotland. Bakterien kan även orsaka sjukdom hos bland annat människor, hästar och hundar.

  Klinisk anaplasmos orsakad av A. marginale rapporteras endast bland nötkreatur och finns främst i tropiska och subtropiska delar av världen men även i södra Europa. Anaplasma marginale har inte påvisats i Sverige och är anmälningspliktig vid laboratoriediagnos.

  Kliniska symtom

  Infektion med A. phagocytophilum orsakar varierande sjuklighet och vanligen låg dödlighet. Vanliga symtom är hög feber, minskad mjölkproduktion (mjölkkor), nedsatt allmäntillstånd, hög andningsfrekvens, leukopeni (framför allt neutropeni/trombocytopeni). Mindre vanliga symtom är hosta, minskad kroppsvikt, rörelsestörningar, abort, dödfödda kalvar, försämrad spermiekvalitet, sekundärinfektioner (framför allt pneumonier).

  Infektion med A. marginale orsakar varierande sjuklighet. Vanliga symtom är feber och anemi. Andra symtom som kan ses är bland annat ikterus, nedsatt allmäntillstånd, minskad produktion/vikt, abort och dödsfall.

  Båda arterna kan hämma immunförsvaret och öka risken för sekundärinfektioner. Infekterade djur som tillfrisknar har ofta persistent infektion och djuren kan därför utgöra reservoarer för infektionsämnet.

  Differentialdiagnoser

  Andra sjukdomar som leder till feber (till exempel luftvägsinfektioner) eller anemi (gäller A. marginale).

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Anaplasma phagocytophilum (tidigare Ehrlichia phagocytophila). Smittämnet kan överleva i infekterad fästing under lång tid (>1 år).

  Inkubationstid:

  Cirka 4-14 dagar för A. phagocytophilum. Cirka 15-36 dagar för A. marginale.

  Infektionsport:

  Fästingbett (saliv).

  Spridning i djuret:

  A. phagocytophilum infekterar granulocyter, förökas i inklusionskroppar i cytoplasman och sprids till andra celler när cellerna går sönder. A. marginale infekterar erytrocyter.

  Infektion med båda arterna kan leda till hämning av immunförsvaret och persistent infektion med varierande mängd bakterier i blodet över tid.

  Smittvägar:

  All smittspridning mellan djur sker via fästingar (Ixodes spp). Fästingen infekteras då den suger blod från infekterade djur. Små gnagare, vilda idisslare, getter och nötkreatur kan vara reservoarer för A. phagocytophilum. Andra djur som hund och häst kan troligen också vara bärare.

  Provtagning och diagnostik

  Blodprov (med EDTA) för direkt påvisande av bakterierna med PCR i tidigt stadium av sjukdomen (troligen från strax innan febern debuterar och 1-2 veckor framåt). PCR-analys fungerar inte om djuret antibiotikabehandlats.

  Behandling och profylax

  Stalla in sjuka djur.

  Systemisk behandling med oxytetracyklin (bäst effekt om sätts in i tidigt stadium). Eventuellt kan även NSAID och vätsketerapi ges. Vid sekundärinfektion behandlas enligt gängse principer efter behov.

  Undvik beten med mycket fästingar och/eller behandla djuren mot fästingar. Preparat innehållande flumetrin finns godkänt för nötkreatur.

  Fungerande vaccin finns ej.

  Immunitet utvecklas vanligen efter en till två infektionsomgångar men är relativt kortvarig (månader). 

  Beställ SVA:s analyser

  Anaplasma phagocytophilum (PCR)

  Anaplasma marginale, PCR - SVA

  Anaplasma phagocytophilum + A. marginale, PCR - SVA

  Beställ SVA:s produkt

  Vacutainerrör med EDTA 6 ml, med hylsa

  Sidan granskades senast : 2023-01-12