Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Botulism hos nötkreatur

  Nötkreatur

  Botulism är en förgiftning med botulinumtoxin som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Botulism hos nötkreatur har oftast ett snabbt förlopp och orsakar förlamning. Dödligheten är hög i dessa fall. I Sverige ses endast enstaka fall varje år.

  Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  I Sverige ses oftast enstaka fall av botulism hos nötkreatur. Enligt Jordbruksverkets statistik över primärfall rapporterades 0-3 fall per år under 2001-2023. I till exempel Australien, Sydafrika och USA har besättningsutbrott rapporterats både i extensiv och intensiv produktion av kött eller mjölk.

  Kliniska symtom

  Hög morbiditet och mortalitet. Ofta ses ett snabbt sjukdomsförlopp där djuret dör snabbt (inom 24 timmar). I vissa fall är dock förloppet långsammare med mindre allvarliga symtom och dödsfall inom en vecka. Lindriga fall har dock viss chans att överleva. Plötsliga dödsfall utan symtom kan också ske på grund av akut påverkan på andningsmuskulaturen.

  Vanliga symtom: 

  Progressiv förlamning som först kan yttra sig som muskelsvaghet och vinglighet. Djuret blir senare ofta sittande eller liggande. Andningen är ansträngd men djuret har inte feber. Tungförlamning är vanligt vilket resulterar i att djuren dreglar och inte kan äta. Våmaktiviteten avstannar.

  Differentialdiagnoser

  Hypokalcemi.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens: 

  Botulinumtoxin produceras av Clostridium botulinum vegetativa celler som växer i syrefri miljö. Bakterien kan också förekomma som sporer som är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning. Det finns 7 olika toxintyper (A-G) som produceras av olika stammar av bakterien. I Sverige är de flesta botulismfallen hos nötkreatur orsakade av toxintyp C och nästan alla svenska fall är ensilagerelaterade.

  Inkubationstid:

  Kliniska symtom uppträder 24 timmar till 7 dagar efter att kon ätit toxin.

  Infektionsport:

  Oftast genom att djuret äter foder innehållande toxin producerat av ruttnande organiskt material till exempel små djur som kommit in i ensilage vid skörd eller lagring.

  Spridning i djuret:

  När toxinet absorberats från mag-tarmkanalen förflyttar det sig via blodbanorna till nervändar där det blockerar överföringen av nervimpulser till muskler.

  Smittvägar:

  Botulism är en förgiftning som inte smittar mellan djur. Risk för större utbrott finns om mixervagn körs så toxinet finfördelas i fodret. Utbrott kan också ske om vattenkällan är kontaminerad.

  Provtagning och diagnostik 

  Diagnosen ställs på kliniska symtom, anamnes och uteslutning av andra sjukdomar. Verifiering av diagnos kan enbart göras genom påvisande av toxin. Serumprover kan skickas till SVA för botulinumtoxinanalys. Minst 5 milliliter serum krävs för analysen så ta flera rör blod i så tidigt sjukdomsskede som möjligt. Blodet tas i rör utan tillsats eller i serumrör med gel. När blodkropparna sjunkit eller centrifugerats ner överförs serum till ett annat rör utan tillsats. Det är viktigt att undvika hemolys (att de röda blodkropparna spricker). Om man vill avvakta med att skicka in provet kan serumet förvaras i kylskåp eller frys i flera dygn. Från döda djur kan leverprov skickas in för analys. Kontakta SVA i samband med provtagning och insändande av prover. Metoden SVA använder är helt försöksdjursfri.

  Odling av C. botulinum görs inte inom diagnostiken på SVA. Bakterien kan förekomma utan toxinproduktion vilket gör det svårt att tolka resultaten. 

  Behandling och profylax

  Det finns ingen specifik behandling. Understödjande behandling inklusive bra foder och vatten ges. Vissa djur kan överleva men dålig prognos om djuren ligger varför avlivning ofta blir aktuell i dessa fall.

  Det finns inget vaccin tillgängligt i Sverige för nötkreatur. I vissa länder som till exempel Australien finns vaccin som används i endemiska områden. För att förebygga botulism bör man undvika att djurkroppar kontaminerar fodret under skörd och/eller lagring. Djur som dör i botulism bör destrueras.

  Beställ SVA:s analys

  Clostridium botulinumtoxin

  Sidan granskades senast : 2024-02-13