Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Botulism hos vilda djur

  vilda fåglar

  Botulism är en förgiftning med botulinumtoxin som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Den påverkar perifera nervsystemet och leder till förlamning eller döden. Massdöd ses framför allt hos andfåglar och måsfåglar. Hos övriga djurslag ses sporadiska dödsfall. Botulism (Clostridium botulinum) leder till förlamning av hals-, ving-, ben- och kroppsmuskulatur.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  FörekomstHela världen.
  Orsak
  : Bakterien Clostridium botulinum (typ C och E hos vilda djur).
  Arter: Alla djurarter känsliga för någon typ av botulism. Massdöd ses framför allt hos andfåglar och måsfåglar. Hos övriga djurslag sporadiska dödsfall.
  Spridning: Bakterien växer till i kadaver eller under andra syrefattiga förhållanden varvid gift, så kallat botulinumtoxin bildas.
  Utbredning: Rapporteras förekomma över hela världen.
  Årstidsförekomst: Hos fåglar problem framför allt under sommarhalvåret.

  Botulism gråtrut
  Sjuk gråtrut. Foto: Aleksija Neimane/SVA

  Botulism är en sjukdom som orsakas av det gift (toxin) som bakterien Clostridium botulinum producerar. Hos vilda djur ses botulism orsakat av C. botulinum typ C eller typ E. Typ C är vanligast och drabbar framför allt andfåglar och måsfåglar. Typ E finns i havsmiljöer och drabbar fisk samt fiskätande fåglar. Botulinumgift tillhör de mest potenta toxinerna man känner till och det behövs ytterst små mängder för att man skall förgiftas. Toxinet angriper nervvävnaden (perifera nervsystemet) och leder till förlamning av hals-, ving-, ben- och kroppsmuskulatur. Detta leder till oförmåga att gå, flyga eller röra sig. Många andfåglar dör till följd av att de drunknar. När giftet verkar i kroppen orkar de inte hålla halsen uppsträckt utan den åker ner under vattnet med följd att fågeln andas in vatten.

  Sjukdomen uppkommer då gynnsamma syrefattiga förhållanden finns och bakterien tillväxer och toxinet befinner sig i föda eller i vatten. Ofta växer bakterien till i ett dött djur som ligger och ruttnar. Dessa kadaver kan förorena vatten, förgifta asätare, samt vara källa till fluglarver som innehåller höga gifthalter och som framför allt äts av andfåglar.

  I Nordamerika har mycket omfattande dödlighet skett till följd av botulism. Sålunda rapporteras från USA att minst 1,5 miljoner fåglar dog till följd av botulism i Kalifornien mellan 1934 och 1970. Från andra delar av USA, från Sydamerika, Australien och Sydeuropa finns också rapporter om omfattande dödlighet.

  I Sverige har utbrott skett hos fåglar i Östersjön samt i insjöar. Massdöd av framför allt måsfåglar sågs i början av 2000-talet. Hos fåglar har bara sjukdom orsakad av C. botulinum typ C upptäckts i Sverige. I Europa har Typ E botulism setts hos vilda fåglar i Frankrike och Nederländerna.

  Fåglar som dött av botulism hittas ofta flytande på vattnet. Diagnosen kan vara svår att ställa på en död fågel då lidandet inte ger upphov till några tydliga förändringar i de inre organen. Det går dock att påvisa toxinet med laboratorieundersökning.

  Om man hittar ett stort antal döda fåglar vid vattnet framför allt under varma somrar bör man tänka på botulism som en möjlig dödsorsak.

  Sidan granskades senast : 2023-11-08