Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Dirofilaria repens hos hund

  hund

  Infektion hos hund med Dirofilaria repens ses i flera länder i Europa. Symtom ses vanligen i form av knutor/svullnader i huden. I Sverige har enstaka fall diagnosticerats hos importerade hundar.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Dirofilaria repens är inte en i Sverige naturligt förekommande parasit. Infektionen förekommer globalt i främst tropiska och subtropiska klimatzoner men även i tempererade områden. Parasiten återfinns också i flertalet europeiska länder, inte enbart tropiskt klimat utan även i till exempel Estland, Lettland och Tyskland. Enstaka fall har diagnosticerats i Sverige och Norge hos hundar som importerats. till exempel från östeuropeiska länder.

  Katter kan också infekteras med D. repens.

  Agens och smittvägar

  Hunddjur utgör huvudvärd för nematoden D. repens. Unisexinfektioner är inte ovanligt. Om så inte är fallet, det vill säga om en infekterad hund bär på vuxna maskar (adulter) av både han- och honkön producerar de vuxna honorna mikrofilarier. Dessa cirkulerar i hundens perifera blodomlopp och kan därmed tas upp av blodsugande myggor.

  I myggan utvecklas mikrofilarierna till det infektiösa larvstadiet som via myggbett kan överföras till ett nytt värddjur. För att denna utveckling skall kunna ske i myggan krävs en hög medeldygnstemperatur under ett flertal dygn. Svenskt klimat uppfyller normalt inte detta temperaturkrav, det vill säga infektionen skall i dagsläget inte kunna spridas via myggor i svensk natur. En infekterad hund kan därför inte sägas utgöra en smittrisk under vistelse i svenskt klimat.

  Zoonosaspekt

  Människa utgör inte en naturlig värd för D. repens. Infektion hos människa förekommer dock i endemiska länder. Människor smittas på samma sätt som hundar, via bett av mygga som bär på infektiösa larver.

  Patogenes och kliniska symtom

  Efter ett myggbett migrerar D. repens larverna in i den subkutana bindväven där de utvecklas till adulter. Adulterna lever subkutant på olika ställen i kroppen (framförallt buken, extremiteter och huvudet)  och kan orsaka större eller mindre nybildningar. De vuxna maskarna kan leva i flera år. Honorna kan bli 17 cm långa, hanarna blir upp till sju cm långa.

  Vanligaste symtom i samband med infektion med D. repens är subkutana knutor av varierande storlek.

  Diagnos

  Det tar ofta tid innan en hund infekterad med D. repens visar kliniska symtom och en vanlig klinisk undersökning (till exempel inför export till Sverige) av en hund som vistats i ett endemiskt område utan korrekt förebyggande behandling kan inte garantera att hunden är fri från infektionen. En hund med subkutan dirofilarios kan också vara infekterad med andra agens, till exempel D. immitis och Leishmania infantum som också sprids via myggbett.

  Diagnosen ställs genom påvisande av mikrofilarier i finnålsaspirat från de subkutana knutorna och/eller i blod. Det är möjligt att utifrån mikrofilariernas morfologi skilja dem från andra mikrofilarier som förekommer hos hund, till exempel D. immitis, men det kan vara svårt speciellt om det rör sig om en blandinfektion. Alla infekterade hundar har emellertid inte påvisbar mikrofilaremi. Mikrofilarier kan även påvisas och artbestämmas med PCR. Det är också möjligt att påträffa och artbestämma de adulta maskarna efter kirurgiskt avlägsnande av knutorna.

  Undersökningsmaterial för mikrofilariedetektionstest (Knott’s test): Minst 2 milliliter helblod (EDTA).

  Behandling och profylax

  I Sverige finns läkemedel innehållande moxidectin godkänt för behandling av kutan dirofilarios. Kirurgisk behandling kan vara aktuell. För att undvika ytterligare smittspridning samt med tanke på zoonosrisken bör hundar med mikrofilaremi behandlas med makrocykliska laktoner. 

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  På SVA: webbplats finns även information om infektioner att tänka på i samband med köp av hund från Europa  att tänka på i samband med köp av hund från Europa samt information om förebyggande åtgärder inför resa med hund i Europa

  Har du frågor eller är du orolig för ditt djur?

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om ditt djur. Om djuret är sjukt är det viktigt att du snabbt kontaktar en veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Förekomst och smitta

  Infektion hos hund med parasiten Dirofilaria repens kan ses i flera olika europeiska länder inkluderande till exempel östeuropeiska länder, Estland, Lettland och Tyskland. Den finns alltså inte enbart i södra Europa eller i tropiskt klimat. Enstaka fall har diagnosticerats i Sverige och Norge hos hundar som importerats. till exempel från östeuropeiska länder.

  Katter kan också infekteras med parasiten.

  Hundar smittas av D. repens via myggor, som i sin tur blivit infekterade då de sugit blod från en smittad hund med så kallade mikrofilarier i sitt blod. Parasiten måste utvecklas i myggan innan smitta till andra hundar är möjlig. Denna utveckling sker dock bara om medeldygnstemperaturen är tillräckligt hög under flera dagar. Svenskt klimat uppfyller normalt inte detta temperaturkrav, det vill säga infektionen skall i dagsläget inte kunna spridas via myggor i svensk natur och hundar kan därför inte infekteras i Sverige. Beroende på klimatförändring kan detta dock ändras i framtiden.

  Symtom

  Det kan ta lång tid innan en hund visar symtom till följd av infektionen. Typiska symtom är knutor och svullnader i huden. I dessa knutor och svullnader finns själva parasiterna.

  Diagnos

  Infektionen kan påvisas genom undersökning av material från knutorna och/eller blodprovsundersökning. Parasiterna kan skiljas från andra närbesläktade och/eller liknande maskar genom mikroskopisk undersökning och/eller PCR-analys.

  Behandling

  Det finns veterinärmedicinska läkemedel med förebyggande effekt mot parasiten Dirofilaria repens. Tala med den veterinär som undersöker din hund vid en klinik ett djursjukhus eller motsvarande om vad som är lämpligt att behandla just din hund med.

  Det kan också vara aktuellt att operera bort de hudknutor där maskar ansamlats.

  Förebyggande behandling för resande hundar

  Det finns veterinärmedicinska läkemedel med förebyggande effekt mot parasiten Dirofilaria repens. Tala med den veterinär som undersöker din hund vid en klinik ett djursjukhus eller motsvarande om vad som är lämpligt att behandla just din hund med för att förebygga olika infektioner i samband med resor utomlands.

  På SVA:s webbplats finns även information om infektioner att tänka på i samband med köp av hund från Europa samt information om förebyggande åtgärder inför resa med hund i Europa.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Sidan granskades senast : 2024-02-20
  Sidan granskades senast : 2024-02-20