Gå direkt till innehåll

Granulocytär anaplasmos hos häst

Anaplasmos hos häst

Häst

Granulocytär anaplasmos är en fästingburen sjukdom. Symtom på sjukdomen hos häst är hög feber, nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit, vinglighet och svullnad i benen. Gula slemhinnor kan också ses. Långt ifrån alla som smittas utvecklar dock symtom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Förekomst

Välfylld fästing.
Välfylld fästing. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Granulocytär anaplasmos sprids via fästingbett och i Sverige är det den vanligaste fästingen, Ixodes ricinus som framför allt sprider smittan. Utbredningsområdet för granulocytär anaplasmos i Sverige följer därför i stort förekomsten av denna fästing. I en studie där förekomsten av infektionsämnet hos fästingar undersöktes på sju olika platser i Sverige påvisades mellan en och femton procent smittförande fästingar (Severinsson med flera, 2010). Sjutton procent av undersökta hästar i Sverige visade sig ha antikroppar mot infektionsämnet i en studie 2001 (Egenvall med flera, 2001). Hos människor i södra Sverige hade 28 procent av undersökta individer antikroppar mot bakterien (Wittesjö med flera 2001). Nyare studier gällande granulocytär anaplasmos hos häst, andra djurslag och människa är få, men i en relativt ny svensk studie av Malmsten med flera (2014) anges att älgar kan vara en potentiell viltreservoar för smittämnet.

Smittämnet finns spritt i stora delar av Europa fram till Centralasien och det finns även i Nordamerika. Hur förekomsten är i övriga världen finns inga uppgifter enligt en review-artikel av Salem med flera (2018). I Nordamerika sprids smittämnet med fästingen vanlig fästing (Ixodes scapularis). Det första rapporterade fallet av granulocytär anaplasmos hos häst var från Kalifornien och de första fallen i Sverige beskrevs 1990 (Gribble, 1969; Bjöersdorff med flera, 1990).

Granulocytär anaplasmos är den enda fästingburna sjukdom som är vetenskapligt belagd hos häst i Sverige. Flera däggdjursarter kan bära på A. phagocytophilum och vissa kan vara reservoar för smitta till häst. Människa, katter och hundar kan också drabbas av granulocytär anaplasmos, liksom nötkreatur och får. Hos idisslare brukar det kallas betesfeber eller ”Tick Borne Fever” (TBF).

Symtom

Många hästar som infekteras av A. phagocytophilum utvecklar inga symtom, så kallad subklinisk infektion (Egenvall med flera, 2001). Trots frånvaro av symtom bildas antikroppar mot smittämnet i blodet. Den anaplasma som förekommer i Sverige angriper en typ av vita blodkroppar som kallas granulocyter, och därför kallas sjukdomen för granulocytär anaplasmos.

Symtom vid akut granulocytär anaplasmos hos häst:

  • Hög feber.
  • Nedsatt allmäntillstånd och aptit.
  • Svullnad i benen.
  • Rörelsestörningar och ovillighet att röra sig.
  • Ökad hjärt- och andningsfrekvens.
  • Ikterus (gulaktiga slemhinnor) kan förekomma.

Det saknas vetenskapliga belägg (evidens) för att akut anaplasmos kan bli kronisk. Hos hästar som försöksinfekterades med anaplasmabakterier och inte antibiotikabehandlades kunde bakteriens DNA påvisas i blodet en tid efter infektionstillfället, men hästarna visade inga symtom (Franzén med flera, 2005). I en annan studie kunde ingen koppling mellan förekomst av specifika antikroppar mot A. phagocytophilum i blodet hos hästar och hälta, stelhet, ovillighet vid ridning, trötthet eller andra sjukdomssymtom ses (Egenvall med flera, 2001). Det saknas alltså helt grund för att ställa diagnosen ”kronisk anaplasmos” på häst. 

Smittämne

Bakterien Anaplasma phagocytophilum är en så kallad rickettsia. Innan den döptes om år 2000 tillhörde den genus Ehrlichia.

Olika varianter av A. phagocytophilum sägs kunna ha olika sjukdomsframkallande förmåga för olika djurslag (Scharf med flera, 2011). Det vill säga en variant som ger symtom hos häst kanske inte ger symtom hos en ko eller människa, och tvärtom. Oavsett om den infekterande varianten framkallar symtom eller inte, bildas i allmänhet ändå antikroppar mot smittämnet. Det innebär att positiv serologi utan andra tecken på anaplasmos inte räcker för diagnos. Det finns även andra rickettsier som kan ge sjukdom hos häst. De har andra symtom, smittvägar och värddjur och ska inte förväxlas med A. phagocytophilum. Ett exempel är  Neoricketsia risticii (före detta Ehrlichia risticii) som infekterar häst och orsakar ekvin monocytär ehrlichios ("Potomac horse fever") i delar av USA. Denna bakterie sprids inte med fästingar utan tar en mer komplicerad väg via trematoder som infekterar olika snigelarter och sedan vidare till nattsländor. Hästarna får av misstag i sig bakterien via vatten och foder som kontaminerats. Bakterien förökas i hästens mag-tarmsystem och kan orsaka tarminflammation (colit). Diarré, feber, nedsatt allmäntillstånd, aptitlöshet, kolik, svullnader med mera förekommer och en dödlighet på upp till 30 procent har angetts. Sjukdomen har inte påvisats i Sverige.

Det händer också att anaplasma blandas ihop med borrelia, förmodligen för att båda sprids med fästingar. Borrelia tillhör inte rickettsierna, utan är en så kallad spiroket. Läs mer om borrelia.

Smittvägar

A. phagocytophilum sprids i Sverige under fästingssäsongen med den vanligast förekommande fästingarten, som heter just ”vanlig fästing” (Ixodes ricinus). Det kallas för vektorburen smitta. Fästinglarven hämtar upp bakterien när de suger blod från infekterade däggdjur, så kallade reservoardjur. Efter blodmålet utvecklas larven till nymf som behöver ytterligare ett blodmål för att vidareutvecklas till vuxen (adult). Som adult suger fästingen också blod. Smittämnet överförs sannolikt inte från den vuxna fästinghonan till äggen och finns alltså inte hos fästinglarver när de kläcks (Severinsson med flera, 2010, Strašek Smrdel med flera 2010). Det är alltså nymf och adult fästing som kan överföra smittan till djur och människa. För att överföra smittämnet anges att fästingen måste suga blod mer än två timmar (Bakken och Dumler 2008).

Reservoardjurens roll i smittspridning till andra djur och människa är inte helt klarlagd. Infektionsämnet kan kvarstå i blodet hos reservoardjur utan symtom, vilket kan underhålla smittan (Dumler med flera, 2005).

Patogenes

A. phagocytophilum kommer in i blodbanorna via fästingbett och infekterar och förökar sig i vita blodkroppar som kallas neutrofila granulocyter. Inkubationstiden anges vara upp till 14 dagar. Ansamling av bakterier (morula eller inklusionskroppar) bildas när bakterien förökas i de infekterade cellerna. Mekanismen bakom vävnadsskador vid infektion anses inte direkt bero på bakterien, eftersom ingen koppling mellan hur mycket bakterier som finns i omlopp i blodet och graden av vävnadsskada har kunnat påvisas i musmodeller. Däremot finns tecken på att kroppens eget immunförsvar, framförallt så kallat gammainterferon (IFNy) och interleukin-10 (IL-10), förorsakar en inflammationsreaktion och en följd av detta blir en reversibel (avläkningsbar) vävnadsskada.

A. phagocytophilum fördröjer den programmerade celldöden (apoptos), som normalt förekommer hos granulocyter, med cirka 24 timmar. Det gör att bakterierna får längre tid att föröka sig i cellerna. När en cell till slut dör och bakterierna släpps ut i blodet är de redo att infektera nyagranulocyter (Dumler med flera, 2005). Det här sammanfaller med febertoppar, som kan vara återkommande (bifasiska).

En sammanfattning är att sjukdomsförloppet styrs av inflammatoriska reaktioner och komplikationer orsakade av nedsatt immunförsvar kan förekomma. Antikroppar finns kvar relativt lång tid efter infektion och har troligen en skyddande effekt mot ny infektion av smittämnet.

Diagnos

En preliminär diagnos om granulocytär anaplasmos ställs på kliniska symtom. Blodbilden i akut skede kan visa minskat antal av vissa blodkroppar (framför allt trombocyter, men även lymfocyter och röda blodkroppar). Differentialdiagnos är bland annat akut infektion av något virus (viremi) som kan ge liknande symtom, exempelvis hög feber, svullna ben och nedsatt allmäntillstånd.

Diagnosen granulocytär anaplasmos kan i akut skede konfirmeras genom PCR-analys eller genom mikroskopering av blodutstryk. PCR påvisar bakteriens DNA i blodet och vid mikroskoperingen påvisas inklusionskroppar (morula), vilket är en ansamling av bakterier i de infekterade vita blodkropparna (neutrofila granulocyter). Det kräver en viss mikroskoperingsvana då även annat kan likna dessa inklusionskroppar, med risk för fel diagnos.

PCR rekommenderas i första hand, eftersom metoden har visats vara känsligare än mikroskopering. Vid försöksinfektion sågs positiv PCR-reaktion redan före första feberdagen, medan inklusionskroppar vanligen sågs först ett par dagar in i feberfasen. PCR var också positiv längre jämfört med mikroskopering för inklusionskroppar (Franzén med flera, 2005). Hur länge ett djur är PCR-positivt beror på sjukdomsförloppet och kroppens försvar mot infektionen.

Med PCR går det att påvisa DNA även i prov som är några dagar gammalt. Däremot fungerar inte mikroskopering på äldre blod, eftersom granulocyter i blodprovsröret börjar falla sönder redan efter något dygn.

Påvisande av antikroppar, vilket är en annan analysmetod för att visa att en individ infekterats av ett smittämne, är däremot inget ett bevis för klinisk sjukdom. Ett enstaka positivt blodprov kan alltså inte användas för att fastställa att hästen är eller varit sjuk i granulocytär anaplasmos, inte ens om titern är hög. Det beror på att långt ifrån alla hästar blir sjuka om de infekteras och en stor andel av helt friska hästar har antikroppar mot A. phagocytophilum (Egenvall med flera, 2001). Individens immunstatus, ålder, infektionsdos och hur många gånger en häst har infekterats med smittämnet är faktorer som påverkar titernivån. Antikroppar kvarstår också relativt lång tid efter infektion. På grund av det låga bevisvärdet för sjukdom utför SVA inte längre serologisk undersökning för A. phagocytophilum.

Att kontrollera behandlingseffekt genom att ta ett nytt serumprov för att se om antikroppstitern sjunkit är inte heller någon idé, eftersom antikropparna finns kvar även efter att smittämnet eliminerats. För att kontrollera behandlingseffekt får man helt enkelt följa hästens kliniska status med avklingande symtom under behandling.

Om insatt antibiotikabehandling mot diagnosticerad granulocytär anaplasmos inte visar snabb effekt ska diagnosen omvärderas. Om endast antiinflammatorisk behandling sätts in ses ofta lindring av symtomen.

Provtagning

För PCR krävs blod i ett EDTA-rör (lila kork). Det spelar ingen roll för PCR-analysen om provet är några dagar gammalt. Samma gäller serologi om serumdelen är avskild från de röda blodkropparna. För serologi (antikroppar) krävs blod i ett serumrör (utan tillsats, röd kork). SVA utför numera endast PCR-analys för A. phagocytophilum. Hemolys av de röda blodkropparna kan ske över tid och omöjliggöra analys.

För hematologi, som exempel analys av trombocytmängd, anemiförekomst, infektionsbild eller inklusionskroppar behövs blod i EDTA-rör och serumrör. För detta måste blodet vara färskt så att blodkropparna inte börjat falla sönder. SVA utför inte sådana analyser.

Behandling

Vid akut granulocytär anaplasmos ger en snabbt insatt behandling sannolikt en kortare sjukdomsprocess. Empirisk erfarenhet från kliniskt verksamma veterinärer visar att antiinflammatoriska medel (NSAID) ofta har god effekt på de kliniska symtomen. Om effekten blir att febern upphör och hästen kommer igång att äta igen kan NSAID räcka som komplement till hästens eget immunförsvar.

Tetracyklinpreparat anses för närvarande vara det mest lämpliga preparatet mot anaplasma i de fall antibiotika övervägs (Weese med flera, 2008). Biverkningsriskerna vid användande av tetracykliner till häst gör att det måste användas med tillbörlig försiktighet. Hästar som är utsatta för stress ska inte behandlas. I Sverige finns idag inga tetracyklinpreparat inregistrerade för häst och vid användning av antibiotika som registrerats för andra djurslag har man att följa gällande lagstiftning avseende behandlingsdokumentation och slaktkarens.

Generellt rekommenderas så kort antibiotikabehandling som möjligt med tanke på resistensspridning hos bakterier. Vaksamhet på hästens tillstånd under behandling är tillrådligt så att man omedelbart kan avsluta behandlingen om tecken på begynnande tarmstörning ses. Symtom som avtagande aptit, feber och lösare avföring än normalt är tecken på detta. I de fall svar på behandling uteblir, rekommenderas att diagnosen omvärderas.

Behandling med antibiotika för diffusa symtom som tros bero på ”kronisk anaplasmos” kan inte rekommenderas då sådan sjukdom inte finns vetenskaplig belagd.

Generellt gäller att behandling med antibiotika endast är motiverad när följande kriterier uppfylls:

  • bakteriell infektion har konstaterats eller misstänks föreligga på goda grunder
  • infektionen sannolikt inte läker utan behandlingen
  • djurets välbefinnande eller produktionsförmåga äventyras
  • behandlingen bedöms ha goda möjligheter att vara framgångsrik

Isolering

Isolering är inte aktuellt eftersom sjukdomen är en vektorburen blodsmitta och inte anses smitta direkt mellan djur eller till människa från djur. 

Stallrengöring och desinfektion

Stallrengöring är inte aktuellt.

Profylax

Daglig kontroll av djur med manuellt borttagande av fästingar rekommenderas. Fästingförebyggande insektsmedel kan fungera.

Vid anläggning av hagar och vid ridning ute i skog och mark kan man tänka på att fästingar trivs där det är fuktigt. Håll efter högt gräs och sly så att smågnagare (värddjur) får sämre förutsättningar att leva i närmiljön.

Inget vaccin finns mot granulocytär anaplasmos.

Prognos

Prognosen är mycket god, då infektion självläker hos många hästar. Symtomen avtar i regel med antiinflammatorisk behandling. Antibiotikabehandling ger en snabb effekt. En period av trötthet efter genomgången infektion kan förekomma.

Zoonosaspekt

A. phagocytophilum kan smitta till människa och räknas därmed till zoonoserna trots att smittan tar vägen via fästingar. Människa anses inte föra sjukdomen vidare utan är så kallad ”dead end host”. Hos människa benämns sjukdomen fästingfeber eller human granulocytär anaplasmos (HGA). Den anses vara relativt ovanlig. Immunologiskt nedsatta individer drabbas eventuellt lättare (Dumler med flera, 2005).

Symtom vid fästingfeber hos människa är influensaliknande med feber, huvudvärk och ömhet i kroppen. Sjukdomen självläker ofta men kan ibland kräva antibiotikabehandling. Risk för underdiagnostik kan föreligga eftersom symtomen är relativt allmänna. Men i en relativt nylig svensk studie (Henningson med flera, 2015) anges att det är en liten risk för människa att utveckla symtom efter att ha infekterats av Anaplasma phagocytophilum.

Vad säger lagstiftningen?

Granulocytär anaplasmos är inte anmälningspliktigt.

Vanliga frågor och svar

Referenser

Bakken, J.S., Dumler, J.S., 2008. Human granulocytic anaplasmosis. Infectious Disease Clinics of North America 22, 433–448.

Bjoersdorff, A., Christenson, D., Johnsson, A., Sjostrom, A.C., Madigan, J.E., 1990. Ehrlichia equi–infektion diagnostiserat hos hast. Svensk Veterinartidning 42, 357–360.

Dumler J.S. et al, 2005. Human Granulocytic Anaplasmosis and Anaplasma phagocytophilum., Emerging Inf Dis; 11(12);1828-1834.

Egenvall A, Franzen P, Gunnarsson A, Engvall EO, Vågsholm I, Wikström UB, Artursson K., 2001. Cross-sectional study of the seroprevalence to Borrelia burgdorferi sensu lato and granulocytic Ehrlichia spp and demographic, clinical and tick-exposure factors in Swedish horses. Prev Vet Med;49:191-208.

Franzén P, Aspan A, Egenvall A, Gunnarsson A, Karlstam E, Pringle J. 2005. Acute clinical, hematologic, serologic and polymerase chain reaction findings in horses experimentally infected with a European strain of Anaplasma phagocytopihlum., J Vet Intern Med;19(2):232-239.

Gribble DH. 1969. Equine ehrlichiosis. J Am Vet Med Assoc. Jul 15;155(2):462-9.

Henningsson AJ, Wilhelmsson P, Gyllemark P, Kozak M, Matussek A, Nyman D, Ekerfelt C, Lindgren PE, Forsberg P. 2015. Low risk of seroconversion or clinical disease in humans after a bite by an Anaplasma phagocytophilum-infected tick. Ticks Tick Borne Dis. Sep;6(6):787-92. doi: 10.1016/j.ttbdis.2015.07.005. Epub 2015 Jul 8.

Malmsten J, Widén DG, Rydevik G, Yon L, Hutchings MR, Thulin CG, Söderquist L, Aspan A, Stuen S, Dalin AM. 2014. Temporal and spatial variation in Anaplasma phagocytophilum infection in Swedish moose (Alces alces). Epidemiol Infect. 142(6):1205-13. doi: 10.1017/S0950268813002094. Epub 2013 Sep 4.Saleem S, Ijaz M, Farooqi SH, Ghaffar A, Ali A, Iqbal K, Mehmood K, Zhang H. 2018. Equine Granulocytic Anaplasmosis 28 years later. Microb Pathog. 119:1-8. doi:10.1016/j.micpath.2018.04.001. Epub 2018 Apr 4.

Scharf W, Schauer S, Freyburger F, Petrovec M, Schaarschmidt-Kiener D, Liebisch G, Runge M, Ganter M, Kehl A, Dumler JS, Garcia-Perez AL, Jensen J, Fingerle V, Meli ML, Ensser A, Stuen S, von Loewenich FD. 2011. Distinct host species correlate with Anaplasma phagocytophilum ankA gene clusters. J Clin Microbiol. Mar;49(3):790-6.

Severinsson K, Jaenson TG, Pettersson J, Falk K, Nilsson K. 2010. Detection and prevalence of Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus ticks in seven study areas in Sweden. Parasit Vectors. Aug 4;3:66.

Strašek Smrdel K, Serdt M, Duh D, Knap N, and Avšič Županc T. 2010. Anaplasma phagocytophilum in ticks in Slovenia. Parasit Vectors. 3:102.

Weese JS, Baptiste KE, Båverud J, Toutain PL, 2008. Guidelines for antimicrobial use in horses, s 161-182. I: Guardabassi L, Jensen LB, Kruse H (red.), Guidelines for antimicrobial use in animals. Blackwell Publishing Ltd, UK.

Wittesjö B, Bjöersdorff A, Eliasson I, Berglund J. 2001. First long-term study of the seroresponse to the agent of human granulocytic ehrlichiosis among residents of a tick-endemic area of Sweden. Eur J Clin Microbiol Infect dis, 20:173-8

Hitta på denna sida