Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Listerios hos nötkreatur

  Nötkreatur

  Nötkreatur kan drabbas av centralnervösa symtom eller, mindre vanligt, septikemi på grund av listerios. Kastningar kan också uppträda liksom ögoninfektioner. Listerios förekommer i Sverige men är ganska ovanlig bland nötkreatur. Risken att drabbas är störst bland djur som utfodrats med ensilage av dålig hygienisk kvalitet.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Listerios orsakas av Listeria monocytogenes som är en tålig bakterie vanligt förekommande i jord. Sjukdomen är relativt ovanlig hos nötkreatur i landet. Under 2008–2021 rapporterades tre till tolv indexfall per år till Jordbruksverket. Sjukdomen förekommer främst under stallsäsongen och kan drabba djur i olika åldrar.

  Symtom

  Listerios kan yttra sig som encefalit/meningoencefalit, septikemi eller livmoderinfektion med följande kastning eller dödfödsel. Lokal infektion i ögonen kan också uppträda. Fall av mastit har rapporterats.

  Hos vuxna nötkreatur är encefalitformen vanligast. Denna form ger varierande symtom som slöhet, nedsatt aptit och eventuellt feber följt av ensidig ansiktsförlamning, salivering, ostadighet och eventuellt cirkelgång. Allvarligt påverkade djur faller omkull och kan inte resa sig. Förloppet är ofta ganska snabbt och många dör eller måste avlivas.

  Septikemi uppträder främst hos unga kalvar (innan våmmen utvecklats) men är ovanligt. Olika organ kan drabbas men ofta ses fokal hepatisk nekros och hemoragisk gastroenterit. Listerios kan leda till livmoderinfektion hos dräktiga djur oavsett dräktighetsstadie men yttrar sig oftast som abort i sista trimestern eller död/svagfödda kalvar.

  Ögoninfektion med efterföljande keratokonjunktivit kan också förekomma som enda symtom eller i kombination med andra symtom.

  Djur som äter listeriainfekterat foder kan få en latent infektion i tarmväggen och utsöndra bakterier i träcken under lång tid utan att visa kliniska symtom.

  Differentialdiagnoser

  Nervös acetonemi, hypokalcemi, CCN, BSE, trauma, encefalit av annan orsak, förgiftningar, sepsis av annan orsak, ögoninfektion av annan orsak, kastning av annan orsak.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Listeria monocytogenes (fakultativt anaeroba, långa, smala, rörliga grampositiva stavar i korta kedjor).

  Överlevnad:

  Motståndskraftig, psykrotrof, växer vid 0-42°C med temperaturoptimum 30°C. Tål höga NaCl-koncentrationer och kan överleva flera år i miljön.

  Infektionsport:

  Vanligen oralt. Infektion via skador i munslemhinnan eller i tarmslemhinnan. Ögoninfektion via traumatiska skador i ögat.

  Inkubationstid:

  Några dagar till några veckor.

  Spridning i djuret:

  Vid oral infektion invaderas epitelet i mag-tarmkanalen. Om/när bakterierna tas upp av fagocytära leukocyter kan de överleva intracellulärt och via cellerna spridas via blodbanorna. De kan också spridas direkt mellan celler via paracytofagi. I och med att de finns intracellulärt i leukocyter kan de också passera till hjärnan och till foster.

  Smittvägar:

  Främst fekal-oral spridning via dåligt ensilage (jord- och gödselinblandning). Bakterierna finns i jord och kan även finnas i gödsel. Dålig hygien vid utfodringsplatser kan vara en risk. Smitta kan ske från andra djur främst i samband med abort. Listeria kan utsöndras över en månad via vagina och mjölk hos djur som aborterat. Ögoninfektion sker oftast när djuren äter infekterat foder i foderhäckar eftersom vassa foderdelar då kan orsaka skador på ögonslemhinnan och föra över infektionen.

  Provtagning och diagnostik

  Vid kastningar: Bakteriologisk odling av foster (löpmagsinnehåll, lever, lunga, mjälte) och fosterhinnor.
  Obduktion: Histologi och bakteriologi (hjärna).
  Ögoninfektion: Bakteriologisk odling av prov från konjunktiva/ögonsekret taget med torr steril tops (använd gärna tops med smal spets; viktigt att topsen inte kommer i kontakt med ögonlockshuden) som placeras i Amies medium.

  Behandling och profylax

  Vid tidiga fall av encefalitformen rekommenderas allmänbehandling med bensylpenicillin. För att få tillräckligt höga koncentrationer i hjärnan behövs troligen högre dos än normalt. Understödjande behandling efter behov. Vid allvarliga centralnervösa symtom är behandlingseffekten dålig varför avlivning rekommenderas av djurskyddsskäl. Separera sjuka djur från friska djur och släng misstänkt foder.

  Ögoninfektioner bör oftast behandlas med antibiotika. Bäst behandlingseffekt uppnås vid tidigt insatt behandling. För detaljer se speciell sida om ögoninfektioner.

  För att förebygga listerios är det viktigt att producera ensilage av god kvalitet. Undvik jord- och gödselinblandning och tillsätt ensileringsmedel. Lågt pH (<5) i ensilaget hämmar bakterien. Se till att djuren inte kan förorena fodret på foderbord/i foderhäckar. Undvik foderhäckar där fodret kan skada djurens ögon.

  Zoonosaspekter: Gravida kvinnor ska inte hantera sjuka djur. Äldre och immunkomprimerade individer kan också vara känsliga. Listeriabakterier kan finnas i mjölk men dör vid pastörisering. Mjölken kan dock återkontamineras om smittan finns i omgivningen. Bakterierna överlever inte i fermenterad mjölk (pH<5,2) men kan överleva länge i kylda produkter.

  Beställ SVA:s analys

  Listeria odling inkl. anrikning

  Bakterieodling aerob

  Obduktion (sökord: obduktion, filtrera prov från: Nötkreatur)

  Sidan granskades senast : 2023-08-23