Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Luftvägsinfektion hos get

  Andra sjukdomsnamn: Pneumoni, Lunginflammation

  Get

  Luftvägsinfektion är en multifaktoriell sjukdom som, beroende på agens, sannolikt är vanligt förekommande i svenska getbesättningar. Miljöfaktorer som dålig miljö, hög djurtäthet och stress samverkar med smittämnen som bakterier, virus och parasiter.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Getter i alla åldrar kan drabbas av luftvägsinfektion. Mykoplasma, pasteurella och mannheimia förekommer i svenska getbesättningar. Förekomsten av andra agens vid luftvägsinfektioner hos svenska getter är dåligt känd. I den internationella litteraturen beskrivs fall av dyspné, luftvägsinfektioner och/eller pneumoni orsakat av CAE-virus, RS-virus, lungmaskar och Corynebacterium pseudotuberculosis. I en nyligen genomförd fallstudie sågs saminfektion av CAE och lungmask hos svenska getter med respirationsproblem (se nedan under artiklar).

  Symtom

  Pasteurella och mannheimia kan orsaka morbiditet och mortalitet hos killingar. Dessa bakterier kan ofta vara sekundära till infektion med till exempel mykoplasma. Symtomen kan vara hög feber, initialt seröst nosflöde som senare övergår i mukopurulent, hosta och dyspné.

  Mykoplasmainfektion kan ge alltifrån inga till mycket allvarliga symtom och dödsfall. Om symtom från luftvägarna förekommer tillsammans med artrit, mastit och/eller keratokonjunktivit bör mykoplasma starkt misstänkas.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Mesomycoplasma ovipneumoniaeMannheimia haemolytica, Pasteurella multocida och Bibersteinia trehalosiMycoplasma mycoides subsp. capri (tidigare Mycoplasma mycoides mycoides typ LC). Mycoplasma capricolum subsp. capricolum, lungmask Muellerius capillaris med flera. Små idisslares lentivirus.

  Infektionsport:

  Luftvägarna. Magtarmkanalen.

  Spridning:

  Via luftvägarna eller magtarmkanalen till lungorna.

  Smittvägar:

  Aerogen; droppinfektion; direkt- eller indirekt kontakt med infekterade getter. Infekterad mjölk.

  Överlevnad:

  Kortvarig överlevnad för virus och bakterier utanför geten. Lungmask övervintrar i geten och kan eventuellt övervintra på betet i södra Sverige.

  Inkubationstid:

  Omkring två veckor för pasteurella och mannheimia.

  Provtagning och diagnostik

  Obduktion.

  Nässvabb för odling av bakterier.

  Nässvabb med e-svabb för PCR för mykoplasma eller för luftvägspaketet för får och get (fungerar bäst vid obduktion).

  Träckprov för lungmask.

  Behandling och profylax

  Pasteurella och mannheimia är i de flesta fall känsliga för penicillin. För lungmask krävs avmaskning. Mykoplasma är inte känslig för penicillin och behandling med annan antibiotika har ofta dålig effekt. Läs mer i riktlinjer från SVS (pdf).

  Luftvägsinfektioner bör förebyggas genom bra smittskydd och god, stressfri miljö. Särskilt viktigt är ett gott inomhusklimat med bra ventilation och låg beläggningsgrad. För att förebygga sjukdom hos killingar bör råmjölksrutinerna ses över. Eventuellt kan råmjölk och mjölk pastöriseras om man misstänker mykoplasma eller CAE. Undvik livdjursinköp. Om livdjur måste köpas in ska de hållas i gårdsisolering i minst fyra veckor.

  Inget kommersiellt vaccin mot luftvägsinfektioner hos get finns på den svenska marknaden.

  Beställ SVA:s analyser

  Mycoplasma species (PCR)

  Bakterieodling aerob

  Träckprov parasister, kvantitativ analys (McMaster)

  Luftvägspaket får (PCR)

  Beställ SVA:s produkter

  Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

  Sidan granskades senast : 2024-03-14