Gå direkt till innehåll

Luftvägsinfektion hos get

Pneumoni, Lunginflammation

Get

Luftvägsinfektion är en multifaktoriell sjukdom som, beroende på agens, sannolikt är vanligt förekommande i svenska getbesättningar. Miljöfaktorer som dålig miljö, hög djurtäthet och stress samverkar med smittämnen som bakterier, virus och parasiter.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Getter i alla åldrar kan drabbas av luftvägsinfektion. Mykoplasma, pasteurella och mannheimia förekommer i svenska getbesättningar. Förekomsten av andra agens vid luftvägsinfektioner hos svenska getter är dåligt känd. I den internationella litteraturen beskrivs fall av dyspné, luftvägsinfektioner och/eller pneumoni orsakat av CAE-virus, RS-virus, lungmaskar och Corynebacterium pseudotuberculosis. I en nyligen genomförd fallstudie sågs saminfektion av CAE och lungmask hos svenska getter med respirationsproblem (se nedan under artiklar).

Symtom

Pasteurella och mannheimia kan orsaka morbiditet och mortalitet hos killingar. Dessa bakterier kan ofta vara sekundära till infektion med till exempel mykoplasma. Symtomen kan vara hög feber, initialt seröst nosflöde som senare övergår i mukopurulent, hosta och dyspné.

Mykoplasmainfektion kan ge alltifrån inga till mycket allvarliga symtom och dödsfall. Om symtom från luftvägarna förekommer tillsammans med artrit, mastit och/eller keratokonjunktivit bör mykoplasma starkt misstänkas.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Mycoplasma ovipneumoniaeMannheimia haemolyticaPasteurella multocida och Bibersteinia trehalosiM. mycoides subsp. capri (tidigare Mycoplasma mycoides mycoides typ LC). Mycoplasma capricolum subsp. capricolum, Lungmask Muellerius capillaris med flera. Små idisslares lentivirus. 

Infektionsport:

Luftvägarna. Magtarmkanalen.

Spridning:

Via luftvägarna eller magtarmkanalen till lungorna.

Smittvägar:

Aerogen; droppinfektion; direkt- eller indirekt kontakt med infekterade getter. Infekterad mjölk.

Överlevnad:

Kortvarig överlevnad för virus och bakterier utanför geten. Lungmask övervintrar i geten och kan eventuellt övervintra på betet i södra Sverige.

Inkubationstid:

Omkring två veckor för pasteurella och mannheimia.

Provtagning och diagnostik

Obduktion.

Nässvabb för odling av bakterier.

Nässvabb med e-svabb för PCR för mykoplasma.

Träckprov för lungmask.

Behandling och profylax

Pasteurella och mannheimia är i de flesta fall känsliga för penicillin. För lungmask krävs avmaskning. Mykoplasma är inte känslig för penicillin och behandling med annan antibiotika har ofta dålig effekt.

Luftvägsinfektioner bör förebyggas genom bra smittskydd och god, stressfri miljö. Särskilt viktigt är ett gott inomhusklimat med bra ventilation och låg beläggningsgrad. För att förebygga sjukdom hos killingar bör råmjölksrutinerna ses över. Eventuellt kan råmjölk och mjölk pastöriseras om man misstänker mykoplasma eller CAE. Undvik livdjursinköp. Om livdjur måste köpas in ska de hållas i karantän i minst tre veckor.

Inget kommersiellt vaccin mot luftvägsinfektioner hos get finns på den svenska marknaden.

Beställ SVA:s analyser

Mycoplasma species (PCR)

Bakterieodling aerob, ett material

Bakterieodling aerob och anaerob, ett material

Träckprov parasister, kvantitativ analys (McMaster)

Beställ SVA:s produkter

Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

Hitta på denna sida