Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mastit orsakad av Escherichia coli hos nötkreatur

  Nötkreatur

  Bakterien Escherichia coli (E. coli) ger upphov till främst akuta, kliniska mastiter. Den är ofta förknippad med allvarliga kliniska symtom men lindrigare mastiter förekommer också. Omkring en femtedel av mastiterna i Sverige orsakas av E. coli.

  Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  E. coli hittas vid omkring 15 procent av de akuta kliniska mastiterna i Sverige. Alla åldersgrupper kan drabbas, men risken att en äldre ko insjuknar är större än för en förstakalvare. Allvarlig mastit med E. coli ses främst tidigt i laktationen. E. coli-mastit är också vanligare i lösdrifter än i uppbundna besättningar och hos högproducerande kor. Det är en klassisk miljöbakterie som finns i kons träck och därmed i riklig mängd i kons miljö.

  Symtom

  Symtomen kommer ofta väldigt snabbt och kan vara mycket allvarliga med feber, påverkat allmäntillstånd, svullet, ömt juver samt mjölkförändringar. Kor med allvarliga symtom kan ha bakteriemi. Mjölkproduktionen är ofta markant sänkt. Det är främst frisatta endotoxiner från bakterierna som ger upphov till de grava symtomen. Men kon kan också vara relativt opåverkad och kroniska och subkliniska mastiter förekommer också. I de flesta fall är dock förloppet kortvarigt.

  Differentialdiagnoser

  Andra mastiter.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Escherichia coli är gramnegativa korta stavar som tillhör familjen Enterobacteriacae.

  Inkubationstid:

  -

  Infektionsport:

  Spenkanalen.

  Spridning i djuret:

  Lokalt i juvret.

  Smittvägar:

  Liggbås och gångar med dålig hygien, smutsiga juver och ben. Även mellan kor vid kronisk mastit.

  Provtagning och diagnostik

  Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA PLUS®-platta (eller motsvarande) eller skickas till ackrediterat laboratorium. Vid subklinisk mastit bör provet skickas till ackrediterat laboratorium.

  Behandling och profylax

  Basåtgärder och understödjande behandling i form av extra urmjölkningar (två till fyra extra per dygn), eventuellt oxytocin, NSAID, vätska samt en torr och mjuk liggplats är förstahandsåtgärder vid E. coli-mastit. Allt beroende på symtom. Antibiotikabehandling är omtvistat och det finns inga klara bevis för att det har någon effekt. I en svensk studie sågs ingen större skillnad i effekt mellan enrofloxacin och placebo vid behandling av akut klinisk E. coli-mastit. Endast höggradiga fall runt kalvning bör bli föremål för eventuell antibiotikabehandling och då är kinoloner förstahandsval enligt SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning. Observera att särskilda föreskrifter gäller för behandling med kinoloner.

  Mastit med E. coli förebyggs främst genom god stallhygien, rena kor och kor med ett gott immunförsvar. Hygienen i kalvningsboxen är särskilt viktig, liksom att kon ska flyttas därifrån inom ett dygn efter kalvning. Dåligt fungerande mjölkningsmaskiner som sliter på spenarna samt dåligt rengjorda juver vid mjölkning är också riskfaktorer.