Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  MRSA hos häst

  Häst

  Infektion med meticillinresistent Staphylococcus aureus, MRSA, förekommer hos hästar i Sverige. Vanligast är hud- och sårinfektioner. Återhållsam användning av antibiotika och basal hygien vid sårvård sänker risken för smitta och infektion.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) förekommer hos hästar och andra djurslag, inklusive människa, över hela världen. I Norden är förekomsten av MRSA dock relativt sett låg jämfört med många andra länder. Vanligast hos häst är att  sår infekteras, och då framför allt efter operation. Fynd av MRSA från livmoderprov i Sverige har också förekommit. De första fallen i världen av MRSA hos hästar rapporterades från Japan 1997 och var för övrigt från just livmoder. Misstänkt källa angavs vara en hingst med ett MRSA-infekterat sår på ett framben (Shimizu och medförfattare, 1997).

  Under 2020 och 2021 rapporterades om ett tjugofem tal fall per år av infektion med MRSA hos hästar Sverige. Tidigare högsta notering under ett år var 2014, då nio fall rapporterades. Om ökningen är en trend som håller i sig eller en tillfällighet på grund av några klusterutbrott under 2020-21 med flera hästar involverade återstår att se. För just MRSA gäller att varje individ ska rapporteras. För de flesta andra sjukdomar (till exempel kvarka och influensa) gäller rapporteringskrav endast den första hästen i en besättning. Det innebär att för övriga infektionssjukdomar är det antalet besättningar som räknas, men för MRSA varje individ. Läs mer om meticillinresistent S. aureus.

  Generella råd

  Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som smittar genom kontakt, både direkt och indirekt. Smitta via människors händer anses ha betydelse. Kontaktisolering i kombination med god handhygien är därför viktig, även för de som sköter för djuren. Det innebär handtvätt med efterföljande handdesinfektion både före och efter kontakt med sår och hudförändringar, och särskilt då vid skötsel av känt MRSA-infekterade hästar.

  Restriktiv antibiotikaanvändning minskar risken för spridning av MRSA. Kontakta veterinär för bedömning och eventuell provtagning om du har en häst med ett svårläkt sår, eller om hästen inte svarar på insatt antibiotikabehandling. Har hästen tidigare vid något tillfälle testats positiv för MRSA bör du upplysa om det vid framtida veterinärbesök så att din häst kan få så optimal vård som möjligt.

  För fler generella råd för att minska risken för överföring av smittsamma infektioner hos häst, se Checklista - Om en smitta drabbar stallet (pdf).

  Råd om hantering av MRSA-infekterad häst

  Råden nedan är allmänna. Gå igenom punktlistan och rådgör med din veterinär hur du ska hantera hästen och dess infektion då det kan behövas utökade åtgärder för just din häst. Se även pdf ”MRSA – information till hästägare”, där mer utförlig information finns. Dokumentet kan skrivas ut och sättas upp i stallet eller vid boxen till en infekterad häst.

  • MRSA kan smitta och infektera både djur och människor, så kallad zoonos. Skydda både dig själv och andra. Tvätta och desinfektera därför alltid händerna före och efter kontakt med en infekterad häst (gäller alla infektioner för att förhindra smittspridning).
  • Använd handskar vid hantering av sår, inte bara vid MRSA. Desinfektera händerna före och efter användningen av handskar.
  • Isolera den MRSA-infekterade hästen från övriga hästar enligt veterinärens anvisning och låt, om möjligt, en särskild person sköta den. I isoleringen används separata redskap och utrusning.
  • Infekterade sår täcks med förband, särskilt när hästen flyttas eller motioneras.
  • Använd särskild rock/overall och skor vid direktkontakt med hästen, alternativt byt kläder efter kontakt.
  • Engångsartiklar som bandagematerial läggs direkt i soppåse (inte på golvet eller hylla), knyts igen och lämnas till förbränning.
  • Rengör omsorgsfullt och desinfektera:
   • redskap, utrustning och inredning som använts vid isoleringen
   • utrymmen där hästen har vistats och där smitta kan ha överförts till miljön
   • personlig utrustning som använts vid skötseln av hästen
  • Tvätta kläder i 60°C eller mer.
  • Om du själv utvecklar sår eller bölder kontakta sjukvården och berätta att du har haft kontakt med en MRSA-infekterad häst. Läs Folkhälsomyndighetens information om MRSA.
  • Kontakta veterinär om misstanke finns att någon annan häst har blivit smittad.

  Jordbruksverkets föreskrifter ställer krav på hästägaren till en MRSA-infekterad häst.

  För tävlande hästar finns särskilda bestämmelser i sportens regelverk angående MRSA-infektion:

  Svenska Ridsportförbundet: MRSA

  Travsport.se: Smittskyddsreglemente (pdf)

  Lagstiftning

  • Finns klinisk misstanke om MRSA hos djur ska veterinären anmäla det till Länsstyrelsen i aktuellt län (SJVFS 2021:10, K12).
  • Verifierad misstanke (laboratorieanalys) ska anmälas till både Länsstyrelsen och Jordbruksverket (SJVFS 2021:10, K12). Misstanken ska verifieras med i föreskriften särskilt angiven molekylärbiologisk metod. Anmälan görs i praktiken oftast av laboratoriet som verifierat diagnosen. Det senare gäller dock inte om utländska laboratorier använts, då faller anmälningsansvaret på provtagande veterinär.
  • Veterinär är också skyldig att meddela smittskyddsläkaren sådana uppgifter som kan vara av betydelse för smittspridning och eventuell smittspårning om människor drabbats (smittskyddslagen, 2004:168).
  • MRSA hos människa är också anmälningspliktig. En skillnad mellan människa och djur är att för människa gäller även smittspårning vid konstaterad MRSA, vilket inte krävs för djur.
  • Krav på behandlande veterinärer vid MRSA finns angivet i föreskriften SJVFS 2021:5, K112 och på Jordbruksverkets webbplats. Bland annat ska veterinären ge information till djurägaren om smittskydd och vilka restriktioner som gäller, som exempelvis informationsplikt och kontaktisolering av hästen under infektionen och ytterligare 20 dagar efter att veterinär klassat infektionen som läkt. Det finns också krav för djurägare som har ett djur med en misstänkt eller pågående MRSA-infektion. Det gäller bland annat informationsplikt, kontaktisolering, separat transport och rengöring.

  Referenser

  Shimizu och medförfattare 1997. Genetic analysis of equine methicillin-resistant Staphylococcus aureus by pulse-field gel electrophoresis. J Vet Med Science / Japanese Society of Vet Science, 59 (10), 935-7

  På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om författningar och bestämmelserna kring MRSA.

  Mer information

  För ytterligare information i enskilda fall kontakta veterinär, länsveterinär eller smittskyddsläkare.

  För tävlande hästar finns särskilda bestämmelser i sportens regelverk angående MRSA-infektion:

  Svenska Ridsportförbundet: MRSA

  Travsport.se: Smittskyddsreglemente (pdf)

  Sidan granskades senast : 2022-09-01