Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  MRSA hos häst

  Häst

  Infektion med meticillinresistent Staphylococcus aureus, MRSA, förekommer hos hästar i Sverige. Vanligast är hud- och sårinfektioner. Återhållsam användning av antibiotika och basal hygien vid sårvård sänker risken för smitta och infektion.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) förekommer hos hästar och andra djurslag, inklusive människa, över hela världen. I Norden är förekomsten av MRSA relativt sett låg jämfört med många andra länder. Vanligast hos häst är att sår infekteras, framför allt efter operation. Fynd av MRSA från livmoderprov har också förekommit. De första fallen i världen av MRSA hos hästar rapporterades från Japan 1997 och var prov från just livmoder. Misstänkt källa angavs vara en hingst med ett MRSA-infekterat sår på ett framben (Shimizu och medförfattare, 1997).

  Under 2020 och 2021 rapporterades om 27 respektive 23 fall av infektion med MRSA hos hästar Sverige. Tidigare högsta notering under ett år var 2014, då nio fall rapporterades. De många fallen 2020–21 kan förklaras med utbrott på hästsjukhus. Under 2022 sjönk antalet fall till 13. För MRSA gäller att varje enskild individ ska rapporteras. För de flesta andra sjukdomar (till exempel kvarka och influensa) gäller rapporteringskrav endast den första hästen i en besättning. Det innebär att antalet besättningar räknas, inte individer. Läs mer om meticillinresistent S. aureus.

  Generella råd

  Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som smittar genom kontakt, både direkt och indirekt. Smitta via människors händer är en påtaglig indirekt smittväg. Kontaktisolering av den smittade hästen i kombination med god handhygien för de som sköter hästarna är därför viktig. Handhygien innebär att händerna tvättas med tvål, följt av handdesinfektion före och efter kontakt med känt MRSA-infekterade hästar, eller för den delen alla sår och hudförändringar. Kontaktisolering är för övrigt ett krav enlig författningen 2021:5, K112. I författningen kan läsas citat: ”Vid diagnosticerad MRSA-infektion gäller kraven på informationsplikt, kontaktisolering och separat transport till dess behandlande veterinär vid en klinisk undersökning bedömer att infektionen har avläkt och därefter i ytterligare 20 dagar. Vid avslutad kontaktisolering av djur med MRSA-infektion ska utrymmet där djuret har vistats samt den utrustning som använts rengöras och desinficeras enligt anvisning från behandlande veterinär.”

  Att använda antibiotika restriktivt, det vill säga bara då det verkligen behövs, minskar risken för spridning av MRSA och andra resistenta bakterier. De flesta sår läker dessutom utan antibiotika. Vanliga förkylningar orsakade av virus påverkas inte alls av antibiotika, såvida inte en allvarlig bakteriell infektion tillstöter.

  Har du en häst med ett svårläkt sår kan du behöva kontakta veterinär för bedömning och eventuell provtagning. Det gäller också om hästen svarar dåligt eller inte alls på nödvändig antibiotikabehandling.

  Har hästen tidigare vid något tillfälle testats positiv för MRSA bör du upplysa om det vid framtida veterinärbesök så att din häst kan erbjudas optimal vård.

  För fler generella råd för att minska risken för överföring av smittsamma infektioner hos häst, se Checklista - Om en smitta drabbar stallet (pdf).

  Råd om hantering av MRSA-infekterad häst

  Råden nedan är allmänna. Gå igenom punktlistan och rådgör med din veterinär hur du ska hantera hästen och dess infektion då det kan behövas utökade åtgärder för just din häst. Se även pdf ”MRSA – information till hästägare”, där mer utförlig information finns. Dokumentet kan skrivas ut och sättas upp i stallet eller vid boxen till en infekterad häst.

  • MRSA kan smitta och infektera både djur och människor, så kallad zoonos. Skydda både dig själv och andra. Tvätta och desinfektera därför alltid händerna före och efter kontakt med en infekterad häst (gäller alla infektioner för att förhindra smittspridning).
  • Använd handskar vid hantering av sår, inte bara vid MRSA. Desinfektera händerna före och efter användningen av handskar.
  • Isolera den MRSA-infekterade hästen från övriga hästar enligt veterinärens anvisning och låt, om möjligt, en särskild person sköta den. I isoleringen används separata redskap och utrusning.
  • Infekterade sår täcks med förband, särskilt när hästen flyttas eller motioneras.
  • Använd särskild rock/overall och skor vid direktkontakt med hästen, alternativt byt kläder efter kontakt.
  • Engångsartiklar som bandagematerial läggs direkt i soppåse (inte på golvet eller hylla), knyts igen och lämnas till förbränning.
  • Rengör omsorgsfullt och desinfektera:
   • redskap, utrustning och inredning som använts vid isoleringen
   • utrymmen där hästen har vistats och där smitta kan ha överförts till miljön
   • personlig utrustning som använts vid skötseln av hästen
  • Tvätta kläder i 60°C eller mer.
  • Om du själv utvecklar sår eller bölder kontakta sjukvården och berätta att du har haft kontakt med en MRSA-infekterad häst. Läs Folkhälsomyndighetens information om MRSA.
  • Kontakta veterinär om misstanke finns att någon annan häst har blivit smittad.

  Jordbruksverkets föreskrifter ställer krav på hästägaren till en MRSA-infekterad häst.

  För tävlande hästar finns särskilda bestämmelser i sportens regelverk angående MRSA-infektion:

  Svenska Ridsportförbundet: MRSA

  Travsport.se: Smittskyddsreglemente (pdf)

  Lagstiftning

  • Finns klinisk misstanke om MRSA hos djur ska veterinären anmäla det till Länsstyrelsen i aktuellt län (SJVFS 2021:10, K12).
  • Verifierad misstanke (laboratorieanalys) ska anmälas till både Länsstyrelsen och Jordbruksverket (SJVFS 2021:10, K12). Misstanken ska verifieras med i föreskriften särskilt angiven molekylärbiologisk metod. Anmälan görs i praktiken oftast av laboratoriet som verifierat diagnosen. Det senare gäller dock inte om utländska laboratorier använts, då faller anmälningsansvaret på provtagande veterinär.
  • Veterinär är också skyldig att meddela smittskyddsläkaren sådana uppgifter som kan vara av betydelse för smittspridning och eventuell smittspårning om människor drabbats (smittskyddslagen, 2004:168).
  • MRSA hos människa är också anmälningspliktig. En skillnad mellan människa och djur är att för människa gäller även smittspårning vid konstaterad MRSA, vilket inte krävs för djur.
  • Krav på behandlande veterinärer vid MRSA finns angivet i föreskriften SJVFS 2021:5, K112 och på Jordbruksverkets webbplats. Bland annat ska veterinären ge information till djurägaren om smittskydd och vilka restriktioner som gäller, som exempelvis informationsplikt och kontaktisolering av hästen under infektionen och ytterligare 20 dagar efter att veterinär klassat infektionen som läkt. Det finns också krav för djurägare som har ett djur med en misstänkt eller pågående MRSA-infektion. Det gäller bland annat informationsplikt, kontaktisolering, separat transport och rengöring.

  Referenser

  Shimizu och medförfattare 1997. Genetic analysis of equine methicillin-resistant Staphylococcus aureus by pulse-field gel electrophoresis. J Vet Med Science / Japanese Society of Vet Science, 59 (10), 935-7

  På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om författningar och bestämmelserna kring MRSA.

  Mer information

  För ytterligare information i enskilda fall kontakta veterinär, länsveterinär eller smittskyddsläkare.

  För tävlande hästar finns särskilda bestämmelser i sportens regelverk angående MRSA-infektion:

  Svenska Ridsportförbundet: MRSA

  Travsport.se: Smittskyddsreglemente (pdf)

  Sidan granskades senast : 2023-09-22