Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Ögoninfektioner hos får

  Får

  Ögoninfektion orsakas främst av bakteriella infektioner men förekomsten i landet av dessa infektioner är inte känd. Eftersom infektionsagens och antibiotikakänslighet kan variera är bakteriologisk undersökning och resistensundersökning viktig.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Introduktion

  Infektiösa ögonsjukdomar kan vara primära eller sekundära. Primära infektioner är vanligen bakteriella men vissa virala allmäninfektioner kan också leda till ögonsjukdom. Sekundär bakterieinfektion kan uppstå i en skada orsakad av trauma mot ögat eller främmande kropp. Entropion kan ge ögonskador som kan sekundärinfekteras. Hos vissa raser är entropion sannolikt ärftligt. Sådana infektioner kan orsakas av flera olika bakteriearter.

  Förekomst

  Det är inte känt hur vanligt ögoninfektioner är bland svenska får. Från 1 juli 2012 till och med den 31 mars 2018 gjordes bakteriologisk undersökning vid SVA av totalt 80 ögonprov från får. Specifik infektion återfanns i cirka 50 procent av fallen. Moraxella spp. och Listeria monocytogenes var de vanligaste fynden. I utländsk litteratur anges även Mycoplasma spp. och Chlamydophila spp. som viktiga infektionsämnen hos får men de få undersökningar avseende dessa agens som gjorts vid SVA har varit negativa.

  Kliniska symtom

  Oftast ses snabbt uppkommande keratokonjunktivit i ena eller bägge ögonen. Ibland ses enbart konjunktivit eller inflammation i andra delar av ögat. Symtomen vid ögoninfektion varierar med till exempel hyperemi, seröst till mukopurulent tårflöde, varbildning, ögongrumling och ljusskygghet. Vid smittsamma ögoninfektioner drabbas oftast flera djur under kort tid. Samtidig allmänpåverkan eller symtom från andra organ tyder på någon form av allmäninfektion där ögoninfektionen troligen endast är en del i sjukdomskomplexet.

  Differentialdiagnoser

  Ögoninflammation som en del i en generell allmänpåverkan kan observeras vid virala sjukdomar som till exempel blåtunga som är en anmälningspliktig sjukdom. 

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Moraxella spp., Listeria spp. med flera agens och eventuellt Mycoplasma spp. och Chlamydophila spp.

  Inkubationstid:

  Varierar.

  Infektionsport:

  Ögat.

  Spridning i djuret:

  Inte aktuellt.

  Smittvägar:

  Vid primär infektion sker smittspridning mellan djur genom direktkontakt eller indirekt via flugor, grovfoder, inredning med mera. Vid sekundär bakterieinfektion till följd av skada orsakad av trauma mot ögat eller främmande kropp infekteras ögat vanligen av bakterier på den främmande kroppen eller från den närmaste omgivningen.

  Provtagning och diagnostik

  En grundlig ögonundersökning försvåras av att det inte finns godkända medel för lokalbedövning av ögon hos nötkreatur och får. För humant bruk finns dock ögondroppar innehållande tetrakain. Eftersom tetrakain får användas för lokalbedövning av livsmedelsproducerande djur enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten är det möjligt att använda detta preparat även till idisslare med karenstid enligt kaskadprincipen.

  Om bakteriell ögoninfektion inte kan uteslutas tas prov för bakteriologisk odling eller PCR med e-svabb från konjunktiva/ögonsekret (ej från ögonlockshuden).

  Vid fynd av bakterieinfektion bör resistensundersökning göras.

  Behandling och profylax

  Viral konjunktivit läker vanligen utan behandling men rengöring av ögat med koksalt underlättar om det är möjligt att genomföra.

  Vid bakteriell sekundärinfektion bör primärorsaken åtgärdas om möjligt. Vid bakteriell infektion genomförs om möjligt understödjande behandling (till exempel rengöring, spolning med koksalt).

  Ögoninfektioner bör oftast behandlas med antibiotika. Bäst behandlingseffekt uppnås vid tidigt insatt behandling. Enligt Information från Läkemedelsverket (pdf) rekommenderas lokalbehandling med klortetracyklin eller allmänbehandling med oxytetracyklin vid misstanke om mykoplasmainfektion. Vid misstanke om infektion med Moraxella spp., Listeria spp. eller annan penicillinkänslig bakterie rekommenderas lokalbehandling med ögonsalva innehållande kloxacillin. Aternativt kan lokalbehandling med bensylpenicillinprokainberedning eller ögonsalva innehållande klortetracyklin användas för dessa infektioner. I andra hand rekommenderas allmänbehandling med oxytetracyklin.

  Vid lokalbehandling behandlas bägge ögonen även om endast ett öga har kliniska symtom.

  Vid smittsam infektion är det lämpligt att isolera drabbade individer. Djuren bör även skyddas från solljus och andra irritationskällor till exempel genom att stalla in djuren, minimera damm och blåst, bekämpa flugor och eventuellt sätta på ögonlapp. Vid listeria-infektion bör man undvika att utfodra ensilage på ett sätt som gör att djuren riskerar få ensilage i ögonen.

  Beställ SVA:s analyser

  Bakterieodling aerob, ett material

  Mycoplasma species (PCR)

  Chlamydia spp. (PCR)