Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Rinitvirus hos häst (ekvint rhinitvirus typ A och B)

  Andra sjukdomsnamn: Ekvint rhinitvirus typ A och B

  Häst

  Hästens rinitvirus finns spritt över hela världen. Infektionen är vanligast hos unga individer och orsakar  lindrig till måttlig förkylning. Symtomlös infektion eller enbart rodnad i svalget förekommer hos immuna hästar.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Hästens rinitvirus finns spritt över hela världen och de flesta hästar har någon gång träffat på viruset. Det finns två typer av viruset, A och B. Enligt diagnostik vid SVA är typ B den vanligast förekommande i Sverige. I litteraturen anges däremot rinitvirus typ A som den vanligaste.

  Symtom

  Rinitvirus orsakar infektion i övre luftvägarna, med symtom som feber, nedsatt aptit och seröst näsflöde. Även lindrig hosta kan förekomma. Hos en del hästar ses endast en ökad rodnad i svalget.

  Det är framför allt den unga hästen som drabbas och insjuknar. Infektionen är vanligast hos tvååringar i träning, föresträdesvis under höst- och vintermånaderna. Hos äldre hästar förlöper infektionen oftast utan synbara symtom.

  Smittämne

  Hästens rinitvirus tillhör familjen picornavirus. Picorna är icke höljeförsedda virus, vilket gör dem lite motståndskraftigare mot desinfektionsmedel jämfört med höljeförsedda virus. Två olika virustyper finns, kallat rinitvirus typ A och B. De två virusen drabbar bara hästar.

  Smittvägar

  Infektionen sprids med aerosol eller droppar vid nysning och hosta eller via direktkontakt mellan hästar samt med saliv och urin. Infekterade hästar kan sprida rinitvirus upp till fyra veckor efter genomgången infektion. Även hypoteser om infektion i urinvägarna med utsöndring av virus i urinen under flera månader har framförts. Virus kan överföras av människor från en häst till en annan.

  Viruset kan finnas kvar och vara infektiöst från timmar till dagar på stallinredning och liknande. 

  Patogenes

  Inkubationstiden är tre till åtta dagar och i de fall symtom utvecklas ses en övre luftvägsinfektion och hästen blir förkyld. Immunitet efter genomgången infektion varar sex till åtta månader. 

  Infektion med andra virus kan medföra en ökad känslighet för rinitvirus. Viruset förekommer konstant i de flesta tävlingshästpopulationer och bryter lättare ut när hästar är under hög tränings- och tävlingsstress. Symtom ses framför allt hos yngre hästar.

  Diagnos

  Rinitvirus typ B kan diagnosticeras med PCR-teknik. 

  Infektion med rinitvirus skulle kunna påvisas även genom stigande antikroppsnivåer i blodserum (serologi). Parprover tagna med cirka 10-14 dagars mellanrum rekommenderas för att fastställa titerstegring.

  Provsvar ska tolkas utifrån den kliniska helhetsbilden då nedsatt prestationsförmåga hos häst kan ha många orsaker. Påvisande av virus med PCR, sammantaget med de kliniska symtomen bör ligga till grund för fastställande av diagnos.

  Provtagning

  Vid misstanke om rinitvirusinfektion eller annat förkylningsvirus kan en svabb (med fördel eSwab) skickas till SVA för diagnostik med PCR-teknik. Prov tas i tidigt skede , helst inom 24-72 timmar efter de första kliniska symtomen, eftersom rinitvirus framför allt utsöndras i akut skede. Provet tas från näsborre eller svalg. Svabben gnuggas mot slemhinnan, så att celler kommer med i provet. Se mer i Provtagningsanvisning: Luftvägspaket för häst (pdf).

  eSwab kan beställas från SVA och kommer med provrör och transportmedium. En steril torr provtagningspinne kan användas, men samma analyskänslighet som vid användandet av eSwab kan inte garanteras. En torr provtagningspinne läggs i ett rent rör eller en ren burk.

  Provet skickas in väl märkt till laboratoriet.

  SVA utför inte serologi (påvisande av antikroppar) för rinitvirus.

  Behandling

  Virusinfektioner behandlas understödjande om allmäntillståndet så kräver. I okomplicerade fall ger rinitvirus ett odramatiskt förlopp och utöver vila behövs ingen behandling. Hästarna tillfrisknar vanligtvis inom cirka en vecka. Om sekundärinfektioner tillstöter kan återhämtningsperioden bli längre.

  Det är viktigt att hästen får möjlighet att återhämta sig, följt av en gradvis ökning av träningen. Vila minskar graden av kliniska symtom, konvalescenstid och risk för följdsjukdomar. Vila minskar också virusutsöndringen och därmed även risken för spridning av virus till andra hästar.

  Isolering

  Spridning i stallet av rinitvirus, och andra smittsamma infektioner, kan begränsas om den först insjuknade hästen isoleras. För bäst effekt ska det ske så snabbt som möjligt vid symtom. Ta temperaturen på alla hästar varje dag för att följa förloppet och se om fler insjuknar. 

  För hästar som kommer nya till ett stall rekommenderas mottagningsstall. Ta inte in de nya hästarna förrän efter tidigast tre veckors karantän i mottagningsstallet. Hästar som utvecklar infektionssymtom i mottagningsstallet, utvärderas tillsammans med stallveterinären för åtgärd, om förlängd isolering kan behövas osv.

  Se vidare separata dokument:

  Stallrengöring och desinfektion

  Viruset är relativt okänsligt och kan överleva ganska lång tid, kanske i månader på stallinredning etcetera.

  Se vidare separat information:
  Råd för isolering och rengöring vid smittsamma sjukdomar

  Profylax

  Vaccin mot rinintvirus finns inte på marknaden.

  Prognos

  Rinitvirus hos häst har vanligtvis en god prognos. Infektionen ger i allmänhet immunitet i sex till åtta månader.

  Zoonosaspekt

  Ingen känd risk.

  Vad säger lagstiftningen?

  Infektion med rinitvirus är en smittsam men inte anmälningspliktig sjukdom.

  Tränare/hästägare till trav- eller galopphäst samt ansvarig vid trav eller galoppstuteri ska anmäla misstanke om smittsam sjukdom till den lokala smittskyddsgruppen (epizootigruppen) som finns vid varje trav- och galoppbana.

  Referenser

  Studdert M.J. (1996) Equine Rhinovirus Infections. In: Virus Infections of Equine Medicine. Ed: Studdert M.J., Elsevier, Amsterdam, The Netherlands.

  Sidan granskades senast : 2023-02-07