Gå direkt till innehåll

RS-virus hos kalv

Bovint respiratoriskt syncytialt virus, BRSV

Nötkreatur

Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) är vanligt förekommande i hela världen och orsakar primär luftvägsinfektion hos både kalv och vuxna djur.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

I Gård&Djurhälsans kalvpaket undersöktes under 2020 nässvabbprover från 42 besättningar för RS-virus varav 35 procent var positiva. Sedan oktober 2020 analyseras nässvabbprover med PCR i SVA:s luftvägspaket nöt, där 7 olika agens ingår. Under 2020 analyserades 52 prover från 37 olika besättningar och andelen positiva prover för respektive agens var enligt följande: P. multocida - 75 procent, M. haemolytica – 42 procent, H. somni – 37 procent, M. bovis – 15 procent, Coronavirus – 44 procent, RS-virus – 19 procent, Parainfluensa-3 virus – 10 procent.

RS-virus är vanligt förekommande i svenska nötkreatursbesättningar, och påvisas hos både vuxna nöt och kalvar. Sjukdom är vanligast under vinterhalvåret då djuren är inne och smittrycket är högre, samt då miljön är kall och fuktig. RS-virus ger upphov till utbrott med feber och luftvägssymtom.

Kliniska symtom

Sjukdomsbilden kan vara mycket varierande med allt från inga symtom alls till allvarligt sjuka djur och dödsfall. I områden där virus cirkulerar frekvent ses främst sjukdom hos kalvar, som får nedsatt aptit, feber och luftvägssymtom. Symtom från luftvägarna kan vara ökat näsflöde, dyspné och hosta. Ofta banar RS-virus väg för sekundärinfektion med bakterier som finns i luftvägarna.

Differentialdiagnoser

Andra luftvägspatogener.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

RS-virus, ett RNA-virus som tillhör familjen Paramyxoviridae.

Inkubationstid:

2-5 dagar.

Infektionsport:

Via mun och luftvägar.

Spridning i djuret:

Viruset infekterar luftvägsepitel.

Smittvägar:

Virus utsöndras i sekret från mun och nos och utandningsluft. Smittspridning via direktkontakt mellan djur eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg och redskap. Besökare kan sprida virus mellan gårdar genom exempelvis kontaminerade kläder och stövlar.

Provtagning och diagnostik

Nässvabbprov för PCR tas från en till fyra kalvar med akuta symtom. Provet ska skickas in till SVA senast dagen efter provtagning (förvaras i kylskåp) och bör inte tas på en fredag.

Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård&Djurhälsan används Kalvpaketsremiss (pdf) till SVA, vid övriga provtagningsorsaker används Allmän SVA-remiss (pdf). För att få reda på hela besättningens aktuella RS-virusstatus kan mjölkprov för antikroppar tas på förstakalvare som samlingsprov från två till fyra djur. Mjölkbesättningar kan abonnera på provtagning i tankmjölk via Säker livdjurshandel.

En film, Bakteriologiska prover från kalvar med luftvägssymtom, visar hur du tar ett nässvabbprov på kalv kan ses på Gård&Djurhälsans webbplats.

Behandling och profylax

Ingen specifik behandling då det är ett virus. Understödjande och förebyggande enligt luftvägsinfektioner hos kalvar och ungdjur. Det är bra om man kan isolera sjuka individer. Dock: Sjuka djur bör isoleras i egen box. Har man flera djurstallar kan man genom strikta smittskyddsåtgärder eventuellt begränsa smittan till ett stall. Det är viktigt att informera besökare om att man har en smitta för att undvika att virus sprids vidare till andra besättningar. Utbrottet klingar vanligen av inom någon/några veckor beroende av besättningsstorlek.

Goda smittskyddsrutiner förhindrar introduktion av smitta i besättningar fria från RS-virus. Besättningar som vill behålla frihet från RS-virus bör vara restriktiva med besökare, ha gårdsegna rockar och stövlar samt undvika inköp av djur.

Beställ SVA:s analyser

Luftvägspaket nötkreatur (PCR)

Respiratoriskt syncytialt virus nötkreatur, (RS-virus), antikroppar (ELISA indirekt)

Beställ SVA:s produkter

Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

Provtagningspinne eSwab regular, 50 st

Hitta på denna sida