Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Salmonella hos får

  Andra sjukdomsnamn: Salmonellos

  Får

  Symtom vid salmonellainfektion hos får varierar. Många gånger saknas kliniska tecken på sjukdom. När symtom förekommer är de av samma typ som hos andra djurslag: diarré, kastningar, feber, nedstämdhet, sänkt foderlust, blodförgiftning och död.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Introduktion

  Salmonellainfektion hos får lyder under zoonoslagen. Det innebär att en veterinär som misstänker salmonellainfektion är skyldig att ta prover för analys av salmonella. Vid konstaterad infektion i en fårbesättning spärras besättningen för att hindra spridning till andra djur eller livsmedel. I praktiken innebär det att inga djur får flyttas till eller från besättningen samt att åtgärder för att hindra spridning av smittan via gödsel sätts in, eftersom dessa är de två huvudsakliga spridningsvägarna. Det sker även en smittspårning för att utreda var smittan har kommit ifrån och om den kan ha spridits till någon annan besättning. I en spärrad besättning genomförs sanering för att få bort infektionen. Spärren lyfts då två provtagningsomgångar avseende samtliga djur har genomförts utan att salmonella har kunnat påvisas vid odling samt rengöring och desinfektion av byggnader och aktuella markytor är genomförd.

  Salmonella enterica subsp diarizonae 61:(k):1,5,(7) är i vissa avseenden undantagen från dessa bestämmelser (se nedan under Serotyper hos får).

  Så upptäcks infekterade besättningar

  Nedan beskrivs när salmonellaprovtagning på får sker

  • Vid kliniska symtom då det finns anledning att misstänka salmonellainfektion föreskriver lagen att veterinär ska ta prover för salmonellaundersökning
  • Vid smittspårning. Det kan ske från infekterade djurbesättningar, infekterade enskilda djur eller människor, vid fynd av salmonella i foderanläggning, inhemska livsmedel, vattendrag etcetera
  • På får sker ingen besättningsprovtagning i aktivt övervakningssyfte.

  Kliniska symtom

  Symtom vid salmonellainfektion hos får varierar mycket. Det beror bland annat på serotyp, infektionsdos och immunstatus hos djuren som blir infekterade. Symtom som finns beskrivna hos får är av samma typ som hos andra djurslag såsom diarré, kastningar, feber, nedstämdhet, sänkt foderlust, blodförgiftning och död. Många gånger saknas kliniska symtom.

  Serotyper hos får

  Det finns mer än 2 500 olika typer av salmonellabakterier, varav flera kan smitta får. En salmonellatyp, Salmonella enterica subsp diarizonae 61:(k):1,5,(7), anses vara särskilt anpassad till får. Vid en studie utförd av SVA under 2012 visade sig cirka 17 procent av de provtagna besättningarna vara smittade med denna salmonellatyp. Även i Norge har studier genomförts där man visat att denna salmonellatyp är vanligt förekommande hos får. Det är ovanligt att får blir sjuka av denna salmonellainfektion men symtom som beskrivits är diarré, aborter och enstaka fall av inflammation i näshåla och testiklar. I Sverige har ett enda fall diagnosticerats hos människa under de senaste 25 åren (smittlandet var Spanien).

  För just denna salmonellatyp har Jordbruksverket och Livsmedelsverket beslutat att den skall hanteras på ett särskilt sätt. Den fårbundna salmonellatypen fortsätter att vara rapporteringspliktig och inskickade prover kommer att testas för antibiotikaresistens. Spärrförklaring med påföljande smittspårning och sanering kommer däremot inte att vidtas i smittade besättningar. I särskilda fall, till exempel om bakterien börjar utveckla resistens, eller om man misstänker en koppling till allvarliga djurhälsoproblem i en besättning finns möjligheten till bekämpning fortfarande kvar.