Gå direkt till innehåll

Sarcoptesskabb hos häst

Häst

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Skabbangrepp på bakben.
Skabbangrepp på bakben på ett föl i Mälardalen 2014.

Sarcoptesskabb (Sarcoptes scabiei) har beskrivits hos över 100 slags däggdjur, till exempel räv, varg, lo och vildsvin, men också gris, hund och katt. I sällsynta fall ses fall hos häst. Fall bland hästar i Mälardalen rapporterades 1983, 2014, och 2015, och i Skåne 2017. Se fallrapport från Mälardalen 1983 (pdf). Innan dess hade skabb på häst inte rapporterats sedan 1957. Sarcoptes-skabb på häst var vanligare förr, men är nu sällsynt runt om i världen. Vad den ökade rapporteringen i Sverige under de senaste åren beror på är inte känt.

Symtom

Skabbangrepp på bog.
Skabbangrepp på bog på ett föl i Mälardalen 2014.

Inkubationstiden varierar från några dagar till flera veckor beroende på omständigheterna, till exempel hur många kvalster som hästen infekteras med. Hästar med skabb får klåda, som ofta börjar ofta på huvud, öron och hals, och sprids bakåt på kroppen. Hästen biter och skrubbar sig. Det utvecklas kraftiga hudförändringar med små upphöjda utslag (papler), hudskorpor (krustor), hudavskrapning (exkoriation), hårlöshet, förtjockad hud och fjällande utslag (lichenifiering). Symtomfria bärare kunde också påvisades i ett svenskt fall 2014. Skabb är en svår sjukdom som kan leda till svårt lidande, anemi, sekundärinfektion, fluglarvssangrepp, ökad mottaglighet för andra sjukdomar och även till döden.

Smittämne

Sarcoptes-skabb orsakas av en parasit, kvalstret Sarcoptes scabiei som liksom fästingar tillhör spindeldjuren. Kvalstret är 0,25-0,6 mm i diameter.

Smittvägar

Smitta kan ske med direkt och indirekt kontakt. Skabbdjuren är känsliga för uttorkning och överlever oftast bara några dagar utanför sitt värddjur. Om de överlever längre tappar de gradvis alltmer av sin förmåga att infektera.

Patogenes

Parasiten gräver tunnlar i hudens översta skikt (epidermis) och lever där på vävnadsvätska och hudceller.  Honan lägger ägg i huden, som kläcks till larver, genomgår nymfstadier och blir vuxna och könsmogna på två veckor.

Diagnos

Diagnos baseras på anamnes, kliniska undersökningsfynd, mikroskopi av hudskrapprover eller hudbiopsier samt behandlingssvar. Det kan vara svårt att få med skabbdjur i skrapprover. Biopsi kan visa olika grader av oftast ytlig perivaskulär till interstitiell dermatit med eosinofiler.  Eosinofila mikroabscesser och fokala områden med ödem i epidermis, leukocyter och nekros kan förekomma. Oftast ser man inga skabbkvalster i biopsin. Om inga skabbdjur kan påvisas kan ett positivt svar på en tentativ behandling till exempel med ivermektin stödja hypotesen, men olika sorters kvalster kan då inte särskiljas.

Differentialdiagnoser är bland annat andra kvalster som ChorioptesPsoroptes ovis (anmälningspliktigt) eller Trombicula, löss, insektsöverkänslighet (”sommareksem”), Onchocerca, samt atopi eller allergi.

Provtagning

Gör flera stycken djupa skrapprov. Se provtagningsinstruktion (pdf).

Behandling

Alla hästar som varit i kontakt med smittade hästar bör behandlas. Det finns inget svenskt preparat registrerat med indikation skabb på häst. I litteraturen beskrivs bland annat behandling med ivermektin peroralt en gång i veckan i tre veckor, men även utvärtes behandling med foxim, 0,5% malathion eller 2% lime sulphur.

Isolering

Smittade djur bör isoleras tills de är färdigbehandlade.

Stallrengöring och desinfektion

Stallet städas noggrant och får torka ut ordentligt. Hästarnas utrustning rengörs noggrant för att inte återsmitta eller smitta nya djur. Skabbkvalster utanför huden är känsliga för uttorkning och för både låga (minusgrader) och höga temperaturer. I kylskåpsmiljö kan dessa kvalster överleva i drygt två veckor, men när de vistas utanför den skyddade miljön i huden där temperatur och fuktighet är optimala, avtar deras benägenhet att effektivt kunna infektera ett nytt värddjur. Vid temperaturer under 18°C förblir det orörligt. Således krävs det temperaturer över 18°C, det vill säga sommarväder, för att kvalstret aktivt ska kunna röra sig mot ett eventuellt offer.

Profylax

Om man får in en kraftigt skabbinfekterad räv i en box är det viktigt att rengöra noggrant mekaniskt och helst inte använda boxen på ett par veckor. Skabbangripna rävar kan vara infekterade med enorma mängder kvalster.

Prognos

Prognosen bör vara god vid tidig behandling.

Zoonosaspekt

Det är inte känt om den typ av skabb som hästarna är infekterade med kan smitta till människa eller andra djurslag.  Skabb hos hund kan ge tillfällig klåda hos människa, men dessa kvalster förökar sig inte hos människa.

Vad säger lagstiftningen?

Eftersom skabb hos häst är en smittsam och allvarlig sjukdom är det en anmälningspliktig sjukdom.

Referenser

Christenson D, Lindstedt E, Wierup M. Sarcoptes-skabb hos häst i Sverige. Svensk Vet tidn 1984, 36,1, 15-17.

Equine Dermatology, red. Scott, Miller. Saunders, 2003.

Manual of Equine Dermatology, red. Pascoem Knottenbeldt. Saunders, 1999.

Hitta på denna sida