Gå direkt till innehåll

Svindysenteri hos gris

Andra sjukdomsnamn: Infektion med Brachyspira hyodysenteriae

Gris

Svindysenteri är en allvarlig diarrésjukdom som kännetecknas av blodblandad diarré och hög dödlighet om inte behandling sätts in. Genom införandet av ett kontrollprogram år 2000 har besättningar med svindysenteri minskat kraftigt i Sverige och insatser pågår för att försöka utrota sjukdomen i landet.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Smittämne och smittvägar

Svindysenteri orsakas av spiroketen Brachyspira hyodysenteriae, en skruvformad långsamväxande anaerob bakterie. Smittade grisar utsöndrar bakterien med avföringen och infektionen sker fekalt-oralt.

Klinisk bild

Det kännetecknande kliniska symtomet är blodblandad, slemrik diarré som sprider sig i besättningen. Allmäntillståndet kan vara kraftigt påverkat och i obehandlade fall är då risken för dödlig utgång hög.

Provtagning och diagnostik

Förutom den kliniska bilden ställs diagnosen genom påvisande av B. hyodysenteriae i bakteriologisk odling. Positiv odling konfirmeras med hjälp av PCR.

Behandling och förebyggande åtgärder

Sjuka djur ska behandlas med antibiotika. Behandlingen kan ske via dricksvattnet och/eller fodret men allmänpåverkade djur bör inledningsvis behandlas parenteralt. Påvisas B. hyodysenteriae i en besättning bör detta alltid föranleda sanering. Resistensbestämning bör utföras då resistens mot antibiotika har påvisats. Rekrytering av djur från certifierat fria besättningar och ett gott smittskydd  förebygger risken att få in smittan i en besättning.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2021-10-22