Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Svindysenteri hos gris

  Andra sjukdomsnamn: Infektion med Brachyspira hyodysenteriae

  Gris

  Svindysenteri är en allvarlig diarrésjukdom som kännetecknas av blodblandad diarré och hög dödlighet om inte behandling sätts in. Genom införandet av ett kontrollprogram år 2000 har besättningar med svindysenteri minskat kraftigt i Sverige och insatser pågår för att försöka utrota sjukdomen i landet.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Smittämne och smittvägar

  Svindysenteri orsakas av spiroketen Brachyspira hyodysenteriae, en skruvformad långsamväxande anaerob bakterie. Smittade grisar utsöndrar bakterien med avföringen och infektionen sker fekalt-oralt.

  Klinisk bild

  Det kännetecknande kliniska symtomet är blodblandad, slemrik diarré och sjukdomen sprider sig i besättningen. Allmäntillståndet kan vara kraftigt påverkat och i obehandlade fall är då risken för dödlig utgång hög.

  Provtagning och diagnostik

  Förutom den kliniska bilden ställs diagnosen genom påvisande av B. hyodysenteriae i bakteriologisk odling. Positiv odling konfirmeras med hjälp av PCR.

  Behandling och förebyggande åtgärder

  Sjuka djur ska behandlas med antibiotika. Behandlingen kan ske via dricksvattnet och/eller fodret men allmänpåverkade djur bör inledningsvis behandlas parenteralt. Påvisas B. hyodysenteriae i en besättning bör detta alltid föranleda sanering. Resistensbestämning bör utföras då resistens mot antibiotika har påvisats. Rekrytering av djur från certifierat fria besättningar och ett gott smittskydd  förebygger risken att få in smittan i en besättning.

  Sidan granskades senast : 2022-11-02