Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Tibial Dyschondroplasi hos fjäderfä

  Fjäderfä

  Dyschondroplasi är en skelettsjukdom som förekommer hos fjäderfä, där broskcellerna inte utvecklas till normal benvävnad. Dyschondroplasi karakteriseras av en kil bestående av broskceller som saknar blodförsörjning och förekommer oftast i tillväxtzonen i de långa rörbenen.

  Vid sjukdomsproblem eller dödsfall i en fjäderfäflock är det viktigt att en lokal veterinär snabbt kontaktas, särskilt om flera fåglar drabbas samtidigt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Tibial dyschondroplasi (TD) är en tillväxtrubbning som förekommer hos snabbväxande hybrider av kyckling, kalkon och anka. I Sverige ses TD framförallt hos slaktkyckling. Förekomsten i Sverige är i dagsläget inte systematiskt undersökt.

  Leder tvärsnitt
  Till höger ses en stor broskzon hos slaktkyckling med dyschondroplasi. Det vänstra benen har normal mineralisering. Foto: Bengt Ekberg/SVA

  Sjukdomssymtom

  Tibial dyschondroplasi förekommer vanligtvis efter fyra veckors ålder. Beroende på graden av skada uppvisar kycklingarna varierande grad av rörelsestörningar och i extrema fall oförmåga att stå och gå.

  Orsak och sjukdomsförlopp

  Orsakerna till TD är komplexa, men genetisk disposition, snabb tillväxt, foderrelaterade faktorer och skötsel är också av storbetydelse. Hög nivå av fosfor i relation till kalcium, kopparbrist och foder kontaminerat med vissa mögeltoxiner är faktorer som har visats kunna öka risken för TD.

  Provtagning och diagnostik

  Obduktionsfynd.

  Vid höggradiga skador ses ofta en böjning av benet. Lägger man ett snitt genom tillväxtzonerna ser man en broskkil (dålig mineralisering) med en oregelbunden avgränsning (se bild). Benet i denna zon kan vara förtjockat och böjt och kan i extrema fall brytas. I motsats till rakitis är mineraliseringen av det övriga skelettet normal vid TD. Som sjukdomsnamnet indikerar finns skadorna oftast i haslederna (tibiotarsus), men även andra ben som till exempel lårbenen kan drabbas.

  Åtgärder och rekommendationer

  Adekvat sammansatt foder av god kvalitet och några timmars mörker per dygn minskar risken för sjukdomen. De internationella hybridföretagen för kyckling har under senare år selekterat aktivt mot TD hos avelsdjuren vilket har lett till minskad förekomst av TD.

  Sidan granskades senast : 2024-05-05