Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Arianna Comin.
Arianna Comin DVM, PhD, epidemiolog arianna.comin@sva.se 018-67 40 79

Huvudman

SVA

Finansiär

Formas

Start/Avslut

2018 - 2021

Data-driven identifiering av indikatorer för djurhälsa och djurvälfärd via registrerade fynd vid slakt för att stödja producenterna i beslut om kostnadseffektiva åtgärder på gårdsnivå.

Foto: Arianna Comin

I samband med slakt utförs en obligatorisk besiktning av varje djur ante- och post-mortem (före och efter döden) som fungerar som en kontroll av kött med avseende på dess kvalitet ur livsmedelssäkerhetssynpunkt samt kontroll av djurskydd. Misstanke om sjukdom eller skada som upptäcks vid besiktningen –  möjliga tecken på dålig djurhälsa och djurvälfärd på gårdsnivå – kan leda till att hela eller delar av slaktkroppen döms ut vilket i sin tur kan leda till stora direkta och indirekta ekonomiska förluster för både lantbrukare, slakterier och livsmedelsföretag. En förbättrad djurhälsa och djurvälfärd inom animalieproduktionen är viktig för att minimera ekonomiska förluster såväl som djurlidande. Det här projektet syftar till att översätta slakteridata till epidemiologisk information som kan användas till att; identifiera besättningar som har problem med djurhälsa och djurvälfärd, beräkna kostnader som dessa problem orsakar vid slakt samt erbjuda stöd till lantbrukare avseende kostnadseffektiva strategier för djurhållning. Detta kommer att uppnås genom följande fyra steg: (1) beskrivning, jämförande och validering av slakteridata för gris och nöt; (2) bedömning av slakteridata för identifiering av djurvälfärdsproblem på gårdsnivå; (3) bedömning och utvärdering av slakteridata för identifiering av djurhälsoproblem på gårdsnivå; (4) undersökning av de vanligaste orsakerna till att hela eller delar av slaktkroppen döms ut och direkta och indirekta kostnader associerade med detta.


Sidan granskades senast : 2021-12-07