Gå direkt till innehåll

Information om fågelinfluensa hos sällskapsdjur

Fågelinfluensa har cirkulerat bland vilda fåglar i Sverige sedan 2020 och även tamfjäderfä har drabbats. Utöver fallen hos fåglar har även den aktuella varianten av fågelinfluensa påvisats hos vilda och tama däggdjur i flera länder.

I Sverige har viruset påvisats hos vilda däggdjur, specifikt räv, säl och tumlare. Internationellt har sjukdomsfall och dödsfall på grund av fågelinfluensa påvisats även på tama däggdjur, främst hos katt, men det finns även rapporter om enstaka fall på hundar. De fall som påvisats hos däggdjur är få i förhållande till den höga förekomsten av fågelinfluensa hos fåglar globalt. I Polen diagnostiserades ett trettiotal katter med högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 under juni och juli 2023. Fallrapporter om fågelinfluensa hos hund eller katt har även kommit från bland annat Nordamerika och Sydkorea.

Den kliniska bilden som rapporterats hos drabbade katter och hundar är kraftigt nedsatt allmäntillstånd samt neurologiska och respiratoriska symtom. De djur som har diagnosticerats har varit svårt sjuka och många har dött eller avlivats.

Smittspridningen till sällskapsdjur sker antagligen främst efter nära kontakt med infekterade vilda fåglar. Erfarenheter som vi har i Sverige där rävar smittats med fågelinfluensa tyder på att djuren smittats vid förtäring av vilda fåglar och liknande spridning skulle kunna ske till katter och hundar även om risken bedöms vara låg.

I Polen och Sydkorea har det antagligen förekommit vissa fall där katter smittats efter att de ätit rått fjäderfäkött, men smittvägarna är inte helt klarlagda. Hittills finns inga fall där man konstaterat smittspridning mellan katter eller från katt till människa.

Rekommendationer

I områden där fågelinfluensa sprids och orsakar omfattande sjuklighet och dödlighet bland vilda fåglar rekommenderas att hundar hålls kopplade.

Avstå från fågeljakt i områden med pågående sjuklighet och dödlighet bland vilda fåglar.

Katter bör om möjligt hållas borta från döda fåglar. Småfåglar (tättingar) bedöms dock inte utgöra en stor risk för att smitta katter då dessa fåglar inte bär på fågelinfluensaviruset i samma utsträckning som till exempel måsfåglar.

Veterinärer bör tänka på fågelinfluensa som en möjlig diagnos vid vissa allvarliga sjukdomstillstånd hos hundar och katter, särskilt i områden där det finns fågelinfluensa bland vilda fåglar som djuret haft möjlighet att komma åt.

Har du som veterinär frågor gällande misstänkt fall och eventuell provtagning för fågelinfluensa så kontakta SVA innan prov tas eller skickas in.

Har du som djurägare frågor kring ditt djur så kontakta en veterinär som arbetar med hund och katt på djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

SVA har löpande kontakt med Folkhälsomyndigheten vad gäller risker för smittöverföring från djur till människa och för frågor gällande din egen hälsa så kontaktas humansjukvården.

Sidan granskades senast : 2023-08-25