Gå direkt till innehåll

Salmonella i foder

Fodertillverkaren är ansvarig för att tillverka ett salmonellafritt foder. Enligt lag måste allt fjäderfäfoder värmebehandlas medan det kravet inte finns för foder till övriga djurslag. Men i praktiken så värmebehandlas idag nästan allt foder, även till nötkreatur och gris.

Illustration bakterier
Enterobacteriaceae är en stor familj av gramnegativa bakterier. Illustration: iLexx

Foderkontrollen övervakas av Jordbruksverket vilka också är ansvariga för annonserade och oannonserade inspektioner. Arbetssättet för att förhindra att salmonella kommer in i fodret är kontroll av foderråvaror, värmebehandling och att förhindra en återkontaminering av det värmebehandlade fodret.

Arbetet med att undersöka foder för salmonella inleddes i slutet av 1950-talet, i form av en frivillig överenskommelse mellan SVA och foderindustrin. Genom undersökningar kunde man visa att salmonella kan spridas från foder till livsmedelsproducerande djur, något som inte var känt vid denna tidpunkt.Salmonellakontrollen av foder kom sedermera att bli en viktig del av den framgångsrika svenska salmonellakontrollen av livsmedelsproducerande djur, vilket skilde oss från andra länder. Insikten att foderråvaror kan innehålla salmonella gjorde att kontrollåtgärder tidigt kunde införas avseende importen av framför allt animaliska foderråvaror. År 1991 tillkom ett helt nytt kontrollprogram för salmonella i foder som baseras på HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)-principerna. Detta program blev obligatoriskt 1993 då det infördes i Jordbruksverkets föreskrifter. 

Veckoprovtagning av foder

Enligt lagstiftning måste varje fodertillverkare ta ut ett visst antal salmonellaprov längs tillverkningslinjen per vecka, där antalet prov beror på vilket sorts foder som tillverkas. Anläggningar som tillverkar fjäderfäfoder måste ta ut minst fem prov längs tillverkningslinjen medan de som tillverkar foder till övriga livsmedelsproducerande djur ska ta ut minst två prov per vecka. Salmonellaproven tas ut på fastställda kontrollpunkter (se nedan) som är baserade på HACCP-principerna.

Syftet med veckoprovtagningen är att övervaka så att salmonella inte finns längs produktionslinjen i foderfabriken. Alla de lagstiftade veckoproverna ska analyseras på SVA. Förutom veckoproverna tar foderföretagarna själva ut egna prover i sin egenkontroll för att kunna garantera att dess foder inte innehåller salmonella. Dessa prover kan analyseras på valfritt laboratorium. Däremot måste alla fynd av salmonella (oberoende av var de hittas) skickas till SVA för serotypning. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det är störst chans att hitta eventuell salmonella på ställen där damm ansamlas, vilket innebär att inga analyser görs på det färdiga fodret då det är minimal chans att hitta något.

I anläggningar som tillverkar fjäderfäfoder ska minst följande punkter provtas varje vecka:

  • Färdigfoderbehållare (topp)
  • Lokaldamm från pelletskylarrum
  • Pelletskyl (topp)
  • Centralaspiration (avsug från). Finns endast delad aspiration provtages aspirationen i anläggningens råvarudel
  • Råvaruintag (elevatorfot)

I anläggningar som tillverkar foderblandningar till andra djurslag än fjäderfä ska minst följande punkter provtas varje vecka:

  • Färdigfoderbehållare (topp)
  • Råvaruintag (elevatorfot)

Import och införsel av foderråvaror

Foderråvaror är klassificerade enligt vilken salmonellarisk de utgör:

Spannmål hälls i en container
Spannmål lastas på fartyg. Foto: Eugenio Opitz
  • S1: foderråvaror av animaliskt ursprung (fiskmjöl)
  • S2: foderråvaror av vegetabiliskt ursprung (sojamjöl och vissa rapsprodukter)
  • S3: foderråvaror av vegetabiliskt ursprung (ris och vissa rapsprodukter)

Alla importerade/införda foderråvaror som klassificeras enligt S1, S2 och S3 måste provtas för salmonella. Ofta provtas riskråvarorna redan i utlandet, till exempel vid den europeiska omlastningshamnen. Målet med detta är att provsvaret ska vara klart när varan anländer till Sverige för att då kunna vidta korrekta åtgärder vid smittade partier.

Enbart råvaror där salmonella ej har påvisats får gå in i produktionen och om ett råvaruparti är salmonellakontaminerat förvaras det separat och syrabehandlas innan den provtas på nytt eller sänds tillbaka till säljaren.

Är provsvaret negativt efter syrabehandlingen får råvaran gå in i produktionen men får enbart användas till foderblandningar som värmebehandlas. Provtagningsmodellen för foderråvaror är beräknad att med 95 procents sannolikhet upptäcka en salmonellasmitta i 5 procent av partiet.

Vid tillverkning av foderråvaror som är klassificerade som S2 eller S3 ska foderföretaget ha ett salmonellakontrollprogram som garanterar att foderråvaran är säker att använda.

När salmonella upptäcks i foder

När salmonella påvisas i produktionslinjen vidtas alltid åtgärder. Tillverkas fjäderfäfoder och salmonella hittas efter värmebehandling stoppas utleverans och tillverkning direkt. I annat fall görs en större provtagning längs linjen för att se hur utbredd smittan är och var den finns längs linjen. Vilka åtgärder som sätts in beror på resultatet från den inledande provtagningen, vilket beskrivs i ”Nationella branschriktlinjer för provtagning för övervakning av salmonella i fodertillverkning och åtgärder i händelse av fynd" samt i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om foder. Oberoende av resultatet från den större provtagningen saneras alltid området runt platsen där det första positiva provet hittades.

När salmonella påvisas hos kund, det vill säga djurägaren, ska prover i förekommande fall på uppdrag av Jordbruksverket tas ut från de linjer som tillverkat foder till den aktuella kunden. Vid varje utlastning tas det ut ett prov som sparas av foderföretaget i minst tre månader. Dessa prov tas ut för att företaget i eventuell diskussion med kund ska kunna gå tillbaka och analysera det för önskad parameter. Och dessa utlastningsprov kan vid behov också analyseras för salmonella vid misstanke om fodersmitta. Efter sanering, oberoende om ifall den varit begränsad eller total, ska resultatet av saneringsarbetet kontrolleras genom en kompletterande provtagning och analys.   

Sidan granskades senast : 2023-01-31