Gå direkt till innehåll

Övervakningen av CWD går in i ett nytt skede

Den av EU beslutade övervakningsinsatsen av Chronic Wasting Disease (CWD), eller avmagringssjuka hos hjortdjur som sjukdomen heter på svenska, som pågått sedan 2018 är nu avslutad. Provtagning av sjuka djur fortsätter dock och djur som har symtom på CWD ska även fortsättningsvis rapporteras och provtas. EU kommer nu även utvärdera den redan genomförda övervakningen som kan komma att återkomma i annan form. Ett stort tack till alla som redan bidragit med att rapportera sjuka djur och att skicka in prover!

CWD är en prionsjukdom hos hjortdjur som kännetecknas av proteinförändringar i hjärnan, vilket i sin tur kan leda till avmagring, neurologiska symtom och död. Sjukdomen har varit känd och har spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Under 2016 påvisades CWD för första gången i Europa, då hos vildren och älg i Norge. På grund av detta beslutade EU om en övervakningsinsats för att fastställa hur utbredd sjukdomen är i de länder som har älg eller ren. I Sverige har CWD påvisats hos tre älgkor i Norrbottens län och en älgko i Västerbotten. Samtliga av dessa älgar var äldre djur.

Genom övervakningen och pågående forskning har det visat sig att CWD inte är EN enda sjukdom, utan CWD finns i olika varianter. De varianter som påvisats i Nordamerika och på vildren i Norge är tydligt smittsamma mellan djur. Fallen som påvisats på älg har dock en annan karaktär och mycket tyder på att de inte är direkt smittsamma mellan djur. Fallen har uppträtt sporadiskt och prioner har enbart påvisats i hjärnan hos äldre djur. En hypotes är att detta rör sig om spontant (dvs utan känd orsak) uppkommana förändringar i hjärnans proteiner hos vissa äldre individer.

Före 2018 var övervakningen av CWD begränsad och baserades på att djur med kliniska symtom rapporterades och provtogs. Sedan 2018 har det dock pågått en mer omfattande övervakning som reglerats av EU. Fokus för den omfattande övervakningen har varit riskdjur, det vill säga vuxna djur som hittats döda eller visat symtom på sjukdom samt djur som blivit dödade i trafiken. Detta då sannolikheten att upptäcka CWD är högre om riskdjur undersöks jämfört med om friska djur undersöks. I området kring de fyra svenska fallen utökades övervakningen med provtagning av vuxna älgar som skjutits under jakt (Norrbotten och Västerbotten) samt renar som slaktats.

Fortsätt att rapportera in djur med symtom på CWD

CWD lyder under epizootilagen och det är viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt. Därför ska kliniska misstankar hos hjortdjur fortsatt alltid anmälas för att kunna provtas och följas upp.

Skyldigheten gäller både frilevande och hägnade hjortdjur av följande arter:

  • älg
  • rådjur
  • kronvilt
  • dovvilt
  • ren

Rapportera om du ser ett hjortdjur med minst ett av följande symtom:

  • avmagring
  • rörelsestörning
  • avvikande beteende
  • ökad salivering eller urinering

Du anmäler dessa observationer via formuläret rapporteravilt.sva.se.

Jordbruksverket ansvarar för att de inrapporterade djuren provtas. Dessutom provtar Livsmedelsverket eventuella kliniskt misstänkta djur vid renslakt, och SVA kommer att ta prover från en andel av det fallvilt som skickas in för obduktion.

Sidan granskades senast : 2022-03-29