Gå direkt till innehåll

Mycoplasma bovis hos kalv

Nötkreatur

Mycoplasma bovis är en bakterie som kan ge luftvägsinfektion hos kalv, men även led- och mellanöreinfektion. Eftersom bakterien inte har någon cellvägg kan den inte behandlas med penicillin.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Mycoplasma bovis har de senaste åren hittats i svenska nötkreatursbesättningar, och har påvisats hos både vuxna nöt och kalvar. Den har på senare år har blivit vanligare men är fortfarande en relativt ovanlig orsak till luftvägsinfektion hos svenska kalvar.

Kliniska symtom

Mycoplasma bovis är förknippat med lunginflammation hos kalv, men kan även ge ledinfektion hos både kalvar och vuxna nötkreatur. Mellanöreinfektion tillsammans med ledinfektion och/eller lunginflammation bör föranleda misstanke på M. bovis. Kor kan även få mastit av M. bovis.

Differentialdiagnoser

Andra virus och bakterier som kan ge lung-, led- och mellanöreinfektion.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Mycoplasma bovis är en bakterie som saknar cellvägg och tillhör klassen Mollicutes. Den är fakultativt anaerob och gramnegativ, men gramfärgas normalt inte eftersom cellerna då fragmenteras.

Inkubationstid:

-

Infektionsport:

Via mun och luftvägar.

Spridning i djuret:

M. bovis har hög affinitet till epitelceller i bronker och alveoler. 
Via blodet till leder och mellanöra.

Smittvägar:

M. bovis utsöndras i sekret från mun och nos och utandningsluft. Smittspridning via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap och stövlar. Mjölk är ytterligare en smittkälla om korna har mastit orsakad av M. bovis.

Provtagning och diagnostik

Nässvabbprov med eSwab för PCR tas från tre till fem kalvar med akuta symtom. Provet ska skickas in till SVA senast dagen efter provtagning (förvaras i kylskåp) och bör inte tas på en fredag. Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård & Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA (pdf), vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss (pdf). För att få reda på hela besättningens aktuella status kan mjölkprov för PCR tas från tankmjölk.

Behandling och profylax

Mycoplasma bovis är svårbehandlad och då bakterien saknar cellväg är penicillin verkningslöst. Om antibiotika sätts in är, enligt Information från Läkemedelsverket (pdf), tetracyklin förstahandsval, men behandlingsresultatet är ofta dåligt.

Läs mer om understödjande och förebyggande enligt luftvägsinfektioner hos kalvar och ungdjur. Det är viktigt att isolera sjuka individer.

Goda smittskyddsrutiner förhindrar introduktion av smitta i besättningar fria från M. bovis.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-10-14