Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mykoplasma hos get

Mykoplasma är en bakterie som kan ge en mängd olika symtom hos getter i alla åldrar. Pneumoni, artrit, mastit och en rad andra symtom förekommer. Flera mykoplasmaarter finns i Sverige medan andra inte har påvisats.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Andra benämningar: Killinghosta, norskhosta (Mycoplasma (M) ovipneumoniae)

Förekomst

Både killingar och vuxna djur kan drabbas. Flera olika mykoplasmer har påvisats i Sverige. 2011 drabbades en getbesättning av M. mycoides subsp. capri. Dessförinnan var det senaste kända utbrottet i Sverige 1982, i en mjölkgetbesättning. Sporadiska mastitfall i andra getbesättningar har dock förekommit mellan dessa utbrott. Smittsam pleuropneumoni (CCPP) orsakad av M. capricolum subsp. capripneumoniae och smittsam agalakti orsakad av bland annat M. agalactiae har inte påvisats i Sverige.

Symtom

Mykoplasma kan ge en rad olika symtom och allra vanligast är luftvägsinfektioner. Smittade getter kan ha alltifrån lindrig hosta (M. ovipneumoniae) till kraftig pleuropenumoni med hög feber. Septikemi och dödsfall förekommer. Artriter och hälta förekommer också, liksom mastit med kraftigt sänkt mjölkproduktion. Ofta ses samtidigt flera olika symtom i smittade besättningar. Symtomlösa smittbärare är vanligt förekommande.

Andra symtom som kan förekomma är: Perikardit, abort och keratokonjunktivit

Differentialdiagnoser

Andra luftvägsinfektioner. Andra orsaker till mastit och artrit, som CAE. Om luftvägssymtom förekommer samtidigt som artrit, mastit och/eller keratokonjunktivit bör mykoplasma starkt misstänkas.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

M. ovipneumoniae, M. capricolum subsp. capricolum och M. mycoides subsp. capri (tidigare Mycoplasma mycoides mycoides typ LCmed flera.

Infektionsport:

Luftvägar, magtarmkanal, spenkanal

Smittvägar:

Inköp av djur, smittad mjölk till killingar, mjölkning, aerosol

Överlevnad:

Sannolikt dålig överlevnad utanför geten.

Provtagning och diagnostik

Obduktion. Nässvabb, mjölkprov, ledvätska, ögonsvabb och blod för PCR eller odling. Speciellt provtagningsmedium kan beställas från SVA. (Serum och tankmjölk för antikroppar och odling.)

Behandling och profylax

Eftersom mykoplasmer saknar cellvägg är de inte penicillinkänsliga. Behandling med annan antibiotika har ofta dålig effekt även om mykoplasman är känslig in vitro. De förebyggande åtgärderna är viktigast: Undvik inköp av djur. Sörj för god stallmiljö och bra ventilation. Isolera och slakta ut smittade djur. Pastörisera killingarnas mjölk. Iaktta god hygien vid mjölkning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls