Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Stefan Börjesson Forskare stefan.borjesson@sva.se 018-67 42 79

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Wageningen University & Research

Finansiär

EJP

Start/avslut

2018 - 2019

IMPART- ett One Health EJP-projekt

Detta projekt, förkortat IMPART, ska vidareutveckla och harmonisera metoder för att detektera förekomst av antibiotikaresistens hos bakterier bland djur, människor och i livsmedel.

Antibiotikaresistens utgör ett växande hot mot människors hälsa. EU:s handlingsplan mot antibiotikaresistens, Road Map (EU 2015) identifierar behov av gränsöverskridande forskning om antibiotikaresistens, exempelvis genom utveckling av bättre diagnostiska verktyg och harmonisering av resistensövervakningen inom EU. IMPART kommer att arbeta med fyra områden som ansluter till dessa behov:

  • Selektiv isolering och detektion av kolistinresistenta tarmbakterier (Enterobacteriaceae).
  • Selektiv isolering och detektion av karbapenemasproducerande tarmbakterier (Enterobacteriaceae).
  • Utveckling av en standardiserad diskdiffussionsmetod för känslighetstestning av Clostridium difficile.
  • Fastställande av epidemiologiska gränsvärden, ECOFF:s (vildtypsdistribution), för specifika bakterier och för olika antibiotika.

Utvecklingen av metoder för att hitta kolistinresistenta och karbapenemasproducerande tarmbakterier kommer att göras på livsmedelsprover och avföringsprover från djur. Resultaten kommer att få en väsentlig betydelse för de framtida möjligheterna att kartlägga och övervaka förekomst och spridning av dessa bakterier och de gener som ger resistensen.

Arbetet med den zoonotiska bakterien Clostridium difficile ska resultera i en lämplig och kostnadseffektiv metod för att övervaka antimikrobiell resistens. En diskdiffussionsmetod ska utvecklas och standardiseras för ett brett spektrum av antibiotika. Detta arbete kommer även att stödja det framtida arbetet med att fastställa ECOFF:s.

Att fastställa ECOFF:s kan i sin tur bidra till en harmoniserad övervakning av resistens bland djurpatogener. Projektet kommer också ge stöd åt arbetet med att definiera djurslagsspecifika brytpunkter för antibiotikabehandling. I det långa loppet kan projektet resultera i att förskrivningen av antibiotika till djur blir mer återhållsam och ändamålsenlig.

IMPART är en förkortning av projekttiteln Improving phenotypic testing of AMR by development of sensitive screening assays for emerging resistances and setting missing ECOFFs. Elva institut från sju europeiska länder deltar i projektet.

Senast uppdaterad : 2021-01-02