Gå direkt till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Statens veterinärmedicinska anstalt står bakom den här webbplatsen. Vi är en myndighet för alla och vill att vår information ska vara tillgänglig för dig oavsett vem du är eller vad du har för tekniska förutsättningar. Den här sidan beskriver hur vår webbplats sva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

En Jack Russel terrier tittar ut från en lada
Knappt märkbart för den ene, ett stort hinder för den andre. Tillsammans arbetar vi för att alla ska ha samma möjligheter. Foto: K. Thalhofer.

Vi reviderar löpande innehåll och funktioner på webbplatsen. Ökad tillgänglighet är en viktig del i detta arbete. Vissa delar är väl anpassade, medan andra kräver mer.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Du är välkommen att kontakta oss på e-post registrator@sva.se om du till exempel

  • stöter på innehåll med bristande tillgänglighet
  • vill rapportera någon brist du hittat
  • be oss prioritera något specifikt i vårt anpassningsarbete

Hjälp oss gärna genom att utförligt beskriva hur du upplever bristen. Bifoga gärna en länk till den aktuella sidan. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Digg - Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn, det innebär att de ska säkerställa att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och berätta det.

Formulär för anmälan av bristande tillgänglighet > 

Utförlig information om webbplatsens tillgänglighet

Det kan finnas delar av innehållet som inte är tillgängliga, men som kommer att anpassas som del av vårt löpande webbunderhåll. Det finns även delar som är undantagna från denna lag. I detta avsnitt redogör vi för de brister vi känner till och, i relevanta fall, hur vi hanterar dem.

Brister enligt lagen

I detta avsnitt redogör vi för kända brister samt hur vi planerar att åtgärda dessa. Vår ambition är att löpande åtgärda kända tillgänglighetsproblem som inte är undantagna.

Texter

SVA är en expertmyndighet. De flesta av våra texter är skrivna för specialiserade målgrupper för specifika ändamål. Fackuttryck och specifik terminologi är vanligt förekommande. Vi strävar dock löpande efter att texterna ska vara så lättfattliga som möjligt. Vissa texter finns endast tillgängliga på engelska då de vänder sig till en specifik, internationell målgrupp.

Pdf:er och övriga dokument

  • Vissa, framförallt äldre, dokument är inte korrekt framtagna för att fungera med uppläsande hjälpmedel.
  • Det kan finnas dokument där läsordning och tabb-ordning är felaktig.

Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

Struktur

Hopp mellan rubriknivåer kan förekomma på webbplatsen. I vissa fall beror det på dynamiska renderingar som inte kan åtgärdas.

Formulär

Vissa inmatningsformulär saknar ledtexter, eller har ledtexter som inte hänger ihop med etiketten för fältet. Valideringsinformationen är ibland ofullständig och saknar ibland koppling till det aktuella fältet. Vanligt förekommande formulär uppdateras löpande.

Klickbara element

Vissa klickbara element på webbplatsen hoppas över vid tabbning och är ibland inte korrekt kodade för att ge skärmläsare information om vilken funktion de har. Webbplatsens utformning modifieras under 2024.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för det innehåll som är under pågående översyn.

Arbetet har pågått intensivt under flera år och att öka takten ytterligare skulle kräva oskäliga resurser av myndigheten utan att det kan motiveras av ett stort behov från allmänheten.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kartor

På webbplatsen visar vi olika sjukdomars geografiska utbredning vid olika tidpunkter med hjälp av kartor och diagram. Dessa är undantagna.

Äldre filmer

Det finns ett antal filmer som saknar syntolkning och undertextning. Dessa är skapade före 23 september 2020 och är därmed undantagna, relevanta filmer kommer att anpassas fortlöpande när det finns resurser.

Äldre dokument

Det finns ett stort antal dokument som är skapade före 23:e september 2018 och som saknar tillgänglighetsfunktioner så som taggning och vars bilder inte har alt-texter. Dessa kommer generellt inte åtgärdas.

Hur vi testat webbplatsen

En extern expertbyrå gjorde en översyn av hela webbplatsens tillgänglighet i december 2021. En del åtgärdades under oktober 2022. Arbetet fortsätter löpande. 

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 april 2024.

Sidan granskades senast : 2024-04-02