Gå direkt till innehåll

Jävsdeklaration

Innan SVA anlitar externa experter eller andra uppdragstagare ska en jävsdeklaration fyllas i. SVA har tagit fram information för hantering av jäv, intressekonflikter och övriga bindningar. Samma krav på redovisning har SVA även för samtliga av sina medarbetare. 

Jävsdeklarationen för externa experter (pdf) fylls i innan SVA anlitar externa uppdragstagare. SVA har också tagit fram information om hur blanketten ska fyllas i (pdf), vad som avses med jäv, bindningar och intressekonflikter samt hur vi allmänt ser på dessa frågor. 

Bakgrund

Enligt Regeringsformen (RF 1 kapitlet 9 §) ska domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Ett led i att säkerställa det är att SVA gemensamt med ett flertal myndigheter tagit fram de regler och anvisningar som beskrivs ovan.

De myndigheter som samarbetar kring detta är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens veterinärmedicinska anstalt och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 

Sidan granskades senast : 2019-10-08