Gå direkt till innehåll

SVA är nationellt referenslaboratorium

Nationella referenslaboratorier, NRL, spelar en viktig roll för verkställandet av kontrollförordningen och zoonosdirektivet inom EU. För att säkerställa att EU:s foder- och livsmedelslagstiftning och vissa bestämmelser om djurhälsa och djurskydd efterlevs, finns en kontrollförordning.

Kontrollförordningen innebär att medlemsstaternas laboratorier som används för analyser i den officiella kontrollen ska uppfylla vissa kvalitetskrav.

För att kontrollera att kvalitetskraven efterlevs i alla länder utses ett NRL för varje område i varje EU-land. Ett av EU-länderna blir sedan europeiskt referenslaboratorium, EURL, för alla nationella NRL inom det området.

I Sverige har SVA drygt 30 NRL, däribland salmonella, fågelinfluensa och mul- och klövsjuka. Dessutom är SVA EURL på området campylobacter.

Syftet med referenslaboratorier är främst att harmonisera analysarbetet för att få resultat som präglas av hög kvalitet och enhetlighet. Verksamheten ska omfatta alla områden av foder- och livsmedelslagstiftningen och djurhälsa, och särskilt de områden där det finns behov av analys och diagnosresultat.

Viktiga uppgifter för NRL är att inom respektive kompetensområde samarbeta med EURL, samordna verksamheten på officiella laboratorier som är ansvariga för analyser, vid behov organisera jämförande test av de officiella nationella laboratorierna samt vidarebefordra informationen från EURL till officiella nationella laboratorier.

Sidan granskades senast : 2023-08-31