Gå direkt till innehåll

SVA erbjuder analys med PCR-metod

Förkortningen PCR står för Polymerase Chain Reaction (polymeraskedjereaktion) och är en molekylärbiologisk metod som bland annat används för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial. Två av metodens styrkor är dess snabbhet och förmågan att detektera mycket små mängder av smittämnet i fråga.

Analysprincip

Med PCR-metoden spårar man ett smittämnes arvsmassa (deoxiribonukleinsyra, DNA eller ribonukleinsyra, RNA) genom att korta startsekvenser av DNA (på engelska "primers"), blandas med provet tillsammans med bland annat enzymet DNA-polymeras och nukleotider (DNA-byggstenar). Om smittämnets arvsmassa består av RNA föregås PCR-reaktionen av ett enzymatiskt steg som översätter RNA till DNA. Om smittämnet finns i provet kommer primrar att fästa vid två specifika punkter på smittämnets arvsmassa. Primrarna fungerar sedan som startpunkter för DNA-polymeraset som kopierar den mellanliggande DNA-strängen i en temperaturberoende process. Med hjälp av temperaturstyrningen upprepas sedan proceduren till dess en tillräckligt stor mängd kopior har skapats för att de ska kunna visualiseras med hjälp av fluorescens.

Det finns olika typer av PCR-tekniker. Den teknik som är vanligast vid diagnostiska laboratorier är probbaserad realtids-PCR där en fluorescerande prob binder in till den kopierade DNA-sekvensen. Fluorescensen detekteras sedan kontinuerligt under PCR-reaktionen

Tack vare "kopieringen" kan PCR-metoden användas för att spåra mycket små mängder av smittämne i ett prov.

När man får ett positivt resultat i en PCR-analys visar det att man påvisat det sjukdomsalstrande smittämnets arvsmassa i provet, till skillnad från odling som påvisar levande virus/bakterier, eller antikropps-ELISA som påvisar kroppens immunsvar mot ett visst smittämne.

Förutsättningen för en PCR-analys är en bestämd frågeställning, det vill säga man måste veta vad man letar efter, eftersom primrar och prober konstruerats för att hitta ett bestämt smittämne.

Frågor och svar

Sidan granskades senast : 2023-10-10