Gå direkt till innehåll

SVA:s yttranden

I SVA:s uppdrag ingår att stötta andra myndigheter och regeringen med vår expertkunskap.
Här samlar vi alla våra yttranden sedan ett år tillbaka.

Länkarna leder i de flesta fall till ett pdf-dokument.

Yttranden år 2021 

2021-10-25
Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar. Diarienummer: M2021/01219
Remiss Remissinstans Betänkande SVA:s yttrande

 

2021-10-21
Förslag till förordning om ändring i förordningen (229-1394) med instruktion för SVA. Diarienummer: N2021/01749
Remiss Remissinstans Konsekvenser SVA:s yttrande

 

2021-10-15
EU-kommissionens meddelande om etablerandet av en europeisk myndighet för krisberedskap på hälsoområdet (European Health Emergency Response Authority, Hera) samt förslag till förordning om ett ramverk för åtgärder för att säkerställa tillgången till krisrelevanta medicinska motåtgärder i händelse av en hälsokris på unionsnivå. Diarienummer: S2021/06529
Remiss Meddelande (på engelska) Förslag till förordning (på engelska) SVA:s yttrande

 

2021-10-15
Förslag till nya föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar samt vaccination mot mjältbrand. Diarienummer: 5.2.17-00701/2020
Remiss Remiss K18 Konsekvensutredning Konsekvensutredning K18 Bilaga konsekvensutredning K18 Särskild konsekvenutredning Särskild konsekvensanalys K18 Bekämpningsföreskrifter SVA:s yttrande

 

2021-10-12
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård (saknr D8). Diarienummer: 5.3.16-14691/2021
Remiss
Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Svarsblankett SVA:s yttrande

2021-10-12
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning (saknr D9). Diarienummer: 5.6.16-14693/2021
Remiss
Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Svarsblankett SVA:s yttrande

2021-10-12
Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:xx) om partihandel med läkemedel. Diarienummer: 3.1.1-2021-047323
Remiss
Konsekvensutredning Partihandelsföreskrift SVA:s yttrande

 

2021-10-05
Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd. Diarienummer: 2021-00071
Remiss
 SVA:s yttrande

 

2021-10-05
Medlemmar av Nordiska rådet har väckt bifogat förslag A 1877/tillväxt om nordiska åtgärder emot hundsmuggling. Diarienummer: RD-1.8.1-2495-2020/21
Remiss
Medlemsförslag SVA:s yttrande

 

2021-10-04
Förslag om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur. Diarienummer: 3.1.1-2021-066548
Remiss
Konsekvensutredning SVA:s yttrande

 

2021-09-29
Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om hantering av veterinärmedicinska läkemedelsprover. Diarienummer: 3.1.1-2021-067438
Remiss
Konsekvensutredning SVA:s yttrande

 

2021-09-27
Ät Uppsala län - handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Diarienummer: 604-5421-2021
Remiss
 Remissversion SVA:s yttrande

 

2021-09-21
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ber härmed om era synpunkter på
förslag till Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet. Diarienummer: MSB 2021-09150
Remiss Remiss lista SVA:s yttrande

 

2021-09-21
Föreskrifter om ändring i MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) samt på järnväg (RID-S 2021). Diarienummer: MSB 2021-06994 och MSB 2021-07004
Remiss Konsekvensutredning Föreskriftsförslag RID till remiss Föreskriftsförslag ADR till remiss SVA:s yttrande

 

2021-09-16
Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel. Diarienummer: 3.1.1-2021-051691
Konsekvensutredning Bilaga 1 Bilaga 2 SVA:s yttrande

 

2021-09-14
Läkemedelsverkets förslag till nya förskrifter om märkning och bipacksedlar för
humanläkemedel respektive veterinärmedicinska läkemedel. Diarienummer: 3.1.1-2020-054306 och 3.1.1-2020-054308
Remiss Veterinärmedicinska föreskrifter Humanläkemedel föreskrifter Märkning och bipacksedlar för humanläkemedel Konsekvensutredning SVA:s yttrande

 

2021-09-07
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om förprövning (SJVFS 2019:12, saknr L35 och L101), om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. (SJVFS 2019:23, saknr L111) samt om cirkusdjur (SJVFS 2019:4, saknr L116). Diarienummer: 5.2.17-13478/2021
Remiss Svarsformulär till remiss SVA:s yttrande

 

2021-08-26
Socialdepartementet betänkande SOU 2021:19 "Struktur för ökad motståndskraft. Diarienummer: S2021/03085
Remiss del 1 Remiss del 2 Remisslista SVA:s yttrande SVA:s yttrande bilaga 1

 

2021-08-25
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek. Diarienummer: 3.1.1-2021-049329
Konsekvensutredning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Sändlista SVA:s yttrande

 

2021-07-05
Regeringsuppdrag nationella försörjningsbehov inom djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap och då
ytterst i krig. Diarienummer: N2021/00403
Remiss Förlängd svarstid Jordbruksverkets remiss SVA:s yttrande

 

21-07-05
Svensk fiskhälsa angående frivilligt nationellt kontrollprogram för fiskodlare.
SVA:s yttrande

 

2020-07-02
MSB:s remiss avseende Planering för försörjning av varor och tjänster. Diarienummer: 2020-05986
Remiss  SVA:s yttrande

 

2021-06-28
Folkhälsomyndighetens förslag till vägledning "Smittspårning vid objektburen smitta - vägledning enligt miljöbalken". Diarienummer: 00177-2019
Remiss Svarsfil Förslag Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 SVA:s yttrande

 

2021-06-15
Justitiedepartementets förslag till struktur för ökad motståndskraft. Diarienummer: Ju2021/00971
Remiss Bilaga 1 Bilaga 2 SVA:s yttrande

 

2021-06-15
Justitiedepartementets förslag till struktur för ökad motståndskraft. Diarienummer: Ju2021/00971
Remiss Bilaga 1 Bilaga 2 SVA:s yttrande

 

2021-05-25
Uppsala kommuns förslag gällande detaljplan kapacitetsstark kollektivtrafik. Diarienummer: PBN 2019-002806
Förslag SVA:s yttrande

 

2021-05-25
Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektronika materiel och metoder. Diarienummer: RA-KS 2021-18
Remiss Förstudie SVA:s yttrande

 

2021-05-24
Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om allmänna råd om specialistkompetens för veterinärer. Diarienummer: 5.7.16-19019/2020
Remiss Remiss 2 Föreskriftsförslag C25 Remiss 1 Konsekvensutredning Remiss 2 Konsekvensutredning små idisslare Särskild konsekvensutredning Remiss 2 Särskild konsekvensutredning Svarsformulär SVA:s yttrande


2021-04-29
Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt. Diarienummer: NV-04496-18
Missiv  Förslag  Konsekvensutredning  SVA:s yttrande

 

2021-03-24
Havs- och vattenmyndighetens remiss avseende Åtgärdsprogram för tumlare. Diarienummer: 3591-20-
Missiv  Underlag  SVA:s yttrande

 

2021-03-24
MSB:s Remiss avseende Strategi för försörjningsberedskap med inriktning på privat-offentlig samverkan. Diarienummer: MSB 2021-01459.
Missiv  Underlag   SVA:s yttrande

 

2021-03-22
Jordbruksverkets Förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter
därav; sak-nr J12. Diarienummer: 5.2.17-00701/2020
Remiss  Svarsformulär  SVA:s yttrande

 

2021-03-19
Naturvårdsverkets förslag till Revideringar av miljöledningsförordningen. Diarienummer: M2020/01705/Nm
Remiss  Redovisning SVA:s yttrande

 

2021-03-19
Uppsala kommuns förslag till Fördjupad översiktsplan för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna. Diarienummer: KSN-2017-0007
Utställningsbrev  SVA:s yttrande

 

2021-03-08
Näringsdepartementets remiss Krav på att hålla djur lösgående - konsekvenser, övergångsbestämmelser och andra incitament än lagstiftning. Diarienummer: N/2020/02300
Remiss  Bilaga  SVA:s yttrande

 

2021-03-02
Regeringskansliet remiss Befordringskravet i postförordningen. Diarienummer: I2020/03091
Remiss  PM  SVA:s yttrande

 

2021-02-26
Näringsdepartimentets remiss En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62). Diarienummer: N2020/02751
Remiss  SVA:s yttrande

 

2021-02-23
Jordbruksverkets remiss Uppdrag att utreda frågor med relevans för beredskapen mot afrikansk svinpest. Diarienummer 6.3.17-02153/2020.
SVA:s yttrande

 

2021-02-24
Jordbruksverkets remiss Obligatoriskt samråd avseende ändrade föreskrifter om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav (saknr. J12)Diarienummer: 5.2.17-00701/2020
SVA:s yttrande

 

2021-02-19
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Behovet av grytanlagsprov med levande grävling. Diarienummer: NV-05336-19
Remiss  Underlag  SVA:s yttrande

 

2021-02-18
Rapport enligt Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete till SMHI och Näringsdepartementet. 
Redovisning  Följebrev

 

2021-02-15
Havs- och vattenmyndighetens remiss dnr 4447-2020, föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk från naturen
Remiss  Konsekvensutredning  SVA:s yttrande

 

2021-02-12
Jordbruksverkets remiss Förslag till nya föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel. Diarienummer: 5.5.16-00180/2021
Remiss  SVA:s yttrande  Svarsblankett

Jordbruksverkets remiss Förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland. Diarienummer: 6.2.16-00181/2021
Remiss  SVA:s yttrande

Jordbruksverkets remiss Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsaDiarienummer: 5.3.16-00179/2021
Remiss  Författningsförslag  SVA:s yttrande  Svar – landlevande djur 
Svar – vattenlevande djur  Svar – sällskapsdjur

Jordbruksverkets remiss Förslag om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse om smittreningsåtgärder m.m. för den som kommer från land där mul- och klövsjuka förekommer. Diarienummer: 5.2.17-00701/2020
Remiss  SVA:s yttrande

Uppsala vattens remiss gällande säkerhetsskyddsanalys. Diarienummer: 2021-0010
Remiss  SVA:s yttrande

 

2021-02-08
Jordbruksverkets föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LFS 1980:9)
Remiss SVA:s yttrande

 

2021-02-01
Jordbruksverkets remiss dnr 5.2.17-00701/2020, förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd
Remiss SVA:s yttrande

 

2021-01-27
Livsmedelsverkets remiss dnr 2020/04701, förslag till nya föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin
Remiss PM Remiss SVA:s yttrande

 

2021-01-25
Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259) - Utfodring av vilt
Remissförslag Remiss SVA:s yttrande

 

2021-01-20
Naturvårdsverkets hemställan i ärendet om tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken av bekämpning av översvämningsmygg inom områden i Forshaga kommun
Remiss Hemställan SVA:s yttrande

 

2021-01-14
MSB:s PM "Ståndspunkter i arbetet med EU:s kommande förslag om ett direktiv (2008/114/EG (ECI-direktivet) och det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur (EPCIP)"
Remiss Remissbilaga SVA:s yttrande

 

2021-01-08
Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot S2020/08859/FS
Remiss SVA:s yttrande

 

2021-01-07
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, Dnr 2019/04035
Remiss SVA:s yttrande

Fakta: remisser

När viktiga beslut ska fattas av till exempel myndigheter skickas underlaget ut till olika berörda parter för att dessa ska kunna komma med synpunkter. Man säger då att man har skickat ut underlaget på remiss.

Olika parter kan ha synpunkter på olika delar av samma underlag, utifrån respektives expertområde. 

En remiss kan skickas både under ett arbetes gång och med ett färdigt beslutsunderlag, beroende på vad som behövs.

Svaret på en remiss kallas för yttrande.

För frågor om ett yttrande, kontakta handläggaren