Gå direkt till innehåll

SVA:s yttranden

I SVA:s uppdrag ingår att stötta andra myndigheter och regeringen med vår expertkunskap. Här samlar vi alla våra yttranden sedan ett år tillbaka.

Länkarna leder i de flesta fall till ett pdf-dokument.

Yttranden

 

2024-05-28
Regeringskansliet, försvarsdepartementet: "Betänkande nya regler om cybersäkerhet” (SOU 2024:18)"
Missiv Remissvar 

2024-05-17
Jordbruksverket: " Förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2021:10 med tillhörande konsekvensanalys och konsekvensutredning"
Missiv Remissvar 

2024-05-17
Regeringskansliet, landsbygds- och infrastrukturdepartementet: "Betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid"
Missiv Remissvar 

 

2024-05-02
Regeringskansliet, finansdepartementet: "En reform för datadelning (SOU 2023:96)"
Missiv Remissvar 

 

2024-04-23
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet: Remissvar avseende promemoria "En utvidgad insamling och utlämning av djurhälsodata".
Missiv Remissvar 

2024-03-25
Försvarsdepartementet: Remissvar över Ds 2024:2 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater
Missiv  Remissvar 

 

2024-01-24
Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)” .
Missiv   Remissvar 

 

2024-01-24
Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen” verksamhetsåren 2022–2023.
Missiv Remissvar


2023

2023-12-27
Försvarsdepartementet: Remissvar över betänkande "SOU 2023:50 En modell för svensk försörjningsberedskap".
Diarienummer: Fö2023/01478
Missiv Remissvar

2023-10-27
MSB: "Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter"
Missiv Remissvar 

2023-10-27
Utbildningsdepartementet: "Inbjudan att inkomma med synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik"

Remissvar Inbjudan att inkomma med synpunkter


2023-10-26
Jordbruksverket: "Förslag till ändrade föreskrifter om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa"
Missiv Remissvar Konsekvensutredning Konsekvensanalys Förslag till ändring 


2023-10-26
EU-kommissionen: "Förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens"
Remissvar Missiv 

2023-08-25
Länsstyrelsen i Uppsala: "Riksintresse för civilt försvar", samt Uppsala kommun: "Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik"

Remissvar Bilaga yttrande


2023-07-11
MSB: Remissvar gällande ”Planeringsinriktning för civil beredskap – med fokus på ökad motståndskraft i beredskapsmyndigheternas verksamhet”.

Missiv Remiss Remissvar


2023-06-27
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet: Remissvar gällande jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter.
PM Missiv Remissvar 


2023-06-02
Finansinspektionen: Remissvar gällande betänkande av Postfinansieringsutredningen.
Missiv Remissvar Betänkande av Postfinansieringsutredningen 


2023-05-22
Europaparlamentet: Remissvar gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de avgifter som ska betalas till europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.
Remiss Remissvar Följenot Förslag SE Konsekvensanalys Sammanfattning konsekvensbedömning Annex 1-7 

2023-05-17
MSB: Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbete med civil beredskap
Missiv Remiss Remissvar

2023-05-10
Jordbruksverket: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra, saknr D 35
Remiss Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Kommentarer till föreskrifterna Remissvar

 

2023-05-10
Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer, saknr D 34
Remiss Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Kommentarer till föreskrifterna Remissvar.

 

2023-05-10
Jordbruksverket: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om djurhälsopersonal, saknr D 33
Remiss Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Kommentarer till föreskrifterna Remissvar

 

2023-05-02

Livsmedelsverket: Remissvar över Förslag till föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien Dnr 2023/01269.
Missiv Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Remissvar

 

2023-04-21
Försvarsdepartementet: Remissvar över betänkande ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap" SOU 2022:57 Mottagarens referens: Fö2023/00074. Dnr SVA 2023/29.
Betänkande Remiss Remissvar

 

2023-04-14
Länsstyrelsen Uppsala län: Remissvar över "Färdplan för ett hållbart län - åtgärdsprogram för miljömässigt hållbar samhällsutveckling". (Dnr SVA 2023/56)
Missiv Åtgärdsprogram samhällsutveckling Förslag på åtgärder för minskad klimatpåverkan Remissvar

 

2023-04-12
MSB: Remiss av ”CBRNE-strategi – för en stärkt beredskap”. MSB 2020-12568, SVA dnr 2023/261.
Missiv ”CBRNE-strategi – för en stärkt beredskap” Remissvar

 

2023-03-29
Remissvar över betänkande ”Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård”
Missiv Betänkande Remiss Remissvar

 

2023-03-16
Remissvar gällande förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar (K3)
K3 föreskriftsförslag K3 konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys K3 BILAGA Konsekvensutredning 2021 SVA 2023 191 Remissvar Jordbruksverket K3

 

2023-03-15
Livsmedelsverket: Kontrollwiki – vägledning om jakt och vilt och jägares leveranser av små mängder vilt och kött av frilevande vilt.
Missiv Jakt och vilt Jägares leveranser av frilevande vilt och kött av frilevande vilt DHA som tar emot frilevande vilt från jägare Uppsamlingscentraler för vilt Remissvar

 

2023-02-28
Utbildningsdepartementet: Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (U2022/04089).
Missiv Promemoria Remissvar

 

2023-02-20
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet: Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43)
Remiss SVA:s remissvar Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan

 

2023-02-10
Miljödepartementet: Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen M2022/01945
Remiss SVA:s remissvar Bilaga 1 Bilaga 2

 

2023-02-06
Jordbruksverket: Förslag till föreskrifter om veterinärers skyldighet att lämna uppgifter om ordinerade antimikrobiella läkemedel.
Missiv Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Remissvar

 

Fakta: remisser

När viktiga beslut ska fattas av till exempel myndigheter skickas underlaget ut till olika berörda parter för att dessa ska kunna komma med synpunkter. Man säger då att man har skickat ut underlaget på remiss.

Olika parter kan ha synpunkter på olika delar av samma underlag, utifrån respektives expertområde.

En remiss kan skickas både under ett arbetes gång och med ett färdigt beslutsunderlag, beroende på vad som behövs.

Svaret på en remiss kallas för yttrande.

För frågor om ett yttrande, kontakta handläggaren.

Sidan granskades senast : 2024-05-31