Gå direkt till innehåll

SVA:s yttranden

I SVA:s uppdrag ingår att stötta andra myndigheter och regeringen med vår expertkunskap. Här samlar vi alla våra yttranden sedan ett år tillbaka.

Länkarna leder i de flesta fall till ett pdf-dokument.

Yttranden

2023-06-02
Finansinspektionen: Remissvar gällande betänkande av Postfinansieringsutredningen.
Missiv Remissvar Betänkande av Postfinansieringsutredningen 


2023-05-22
Europaparlamentet: Remissvar gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de avgifter som ska betalas till europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.
Remiss Remissvar Följenot Förslag SE Konsekvensanalys Sammanfattning konsekvensbedömning Annex 1-7 

2023-05-17
MSB: Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbete med civil beredskap
Missiv Remiss Remissvar

2023-05-10
Jordbruksverket: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra, saknr D 35
Remiss Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Kommentarer till föreskrifterna Remissvar

 

2023-05-10
Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer, saknr D 34
Remiss Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Kommentarer till föreskrifterna Remissvar.

 

2023-05-10
Jordbruksverket: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om djurhälsopersonal, saknr D 33
Remiss Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Kommentarer till föreskrifterna Remissvar

 

2023-05-02

Livsmedelsverket: Remissvar över Förslag till föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien Dnr 2023/01269.
Missiv Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Remissvar

 

2023-04-21
Försvarsdepartementet: Remissvar över betänkande ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap" SOU 2022:57 Mottagarens referens: Fö2023/00074. Dnr SVA 2023/29.
Betänkande Remiss Remissvar

 

2023-04-14
Länsstyrelsen Uppsala län: Remissvar över "Färdplan för ett hållbart län - åtgärdsprogram för miljömässigt hållbar samhällsutveckling". (Dnr SVA 2023/56)
Missiv Åtgärdsprogram samhällsutveckling Förslag på åtgärder för minskad klimatpåverkan Remissvar

 

2023-04-12
MSB: Remiss av ”CBRNE-strategi – för en stärkt beredskap”. MSB 2020-12568, SVA dnr 2023/261.
Missiv ”CBRNE-strategi – för en stärkt beredskap” Remissvar

 

2023-03-29
Remissvar över betänkande ”Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård”
Missiv Betänkande Remiss Remissvar

 

2023-03-16
Remissvar gällande förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar (K3)
K3 föreskriftsförslag K3 konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys K3 BILAGA Konsekvensutredning 2021 SVA 2023 191 Remissvar Jordbruksverket K3

 

2023-03-15
Livsmedelsverket: Kontrollwiki – vägledning om jakt och vilt och jägares leveranser av små mängder vilt och kött av frilevande vilt.
Missiv Jakt och vilt Jägares leveranser av frilevande vilt och kött av frilevande vilt DHA som tar emot frilevande vilt från jägare Uppsamlingscentraler för vilt Remissvar

 

2023-02-28
Utbildningsdepartementet: Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (U2022/04089).
Missiv Promemoria Remissvar

 

2023-02-20
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet: Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43)
Remiss SVA:s remissvar Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan

 

2023-02-10
Miljödepartementet: Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen M2022/01945
Remiss SVA:s remissvar Bilaga 1 Bilaga 2

 

2023-02-06
Jordbruksverket: Förslag till föreskrifter om veterinärers skyldighet att lämna uppgifter om ordinerade antimikrobiella läkemedel.
Missiv Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Remissvar

 

2022-11-28
Miljödepartementet: Uppdrag att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra EU-förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten M2021/00440
Remiss Missiv till SVA:s remisssvar Remissvar SVA Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag Bilaga Miljödepartmentet

 

2022-09-23
Naturvårdsverket: Nationell förvaltningsplan för björn, varg, järv och lodjur 2022–2027
Missiv till remiss SVA:s yttrande

2022-09-23
Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om jaktmedel för avlivning vid eftersök
Missiv och sändlista Jaktmedel eftersök remissversion SVA:s remissvar

2022-08-31
Förslag till MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023) samt på järnväg (RID-S 2023)
Missiv till remiss Följebrev remiss Remissvar SVA


2022-07-04
SJV:s rapport samt Näringsdepartementets promemoria: Skyldighet att lämna uppgifter till Transportstyrelsen om sanktionsavgifter som avser överträdelser av djurtransportförordningen
Missiv till remiss Promemoria SJV:s rapport SVA:s yttrande


2022-06-20
Livsmedelsverkets fördjupade konsekvensanalys angående ny modell för
fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig
kontroll. Diarienummer: 2020-01137
Remiss Missiv Bilagor PM SVA:s yttrande


2022-06-13
Socialdepartementet slutbetänkande av Hälso- och sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga. Diarienummer: S2022/01247
Remiss Del 1 Del 2 SVA:s yttrande


Jordbruksverkets förfrågan på EU:s djurskyddslagstiftning: Underlag till svenska ståndpunkter. Diarienummer: 5.2.17-06715/2022
Remiss SVA:s yttrande


2022-04-30
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur. Diarienummer: N2021/01044
Uppdrag Rapport

 

2022-04-19
Försvarsdepartementet remittering av betänkandet Totalförsvarsanalys - en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103). Diarienummer: Fö2022/00025
Remiss Betänkande av utredningen SVA:s yttrande

 

2022-03-07
Näringsdepartementets förslag till en säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81). Diarienummer: N2021/02620
Remiss SVA:s yttrande

 

2022-02-28
Regeringsuppdrag om nya zoonoser
Rapport

 

2022-02-03
Socialdepartementet förslag till förordning om tydligare reglering av hampa. Diarienummer: S2021-07186
Remiss Förslag till förordning SVA:s yttrande

 

2022-02-03
Statens jordbruksverks förslag till nya/ändrade föreskrifter SJVFS 2021-13, saknummer JK3. Diarienummer: 6.2.16-18694/2021
Remiss Svarsformulär Föreskriftsförslag Särskild konsekvensanalys Konsekvensutredning SVA:s yttrande

 

2022-01-27
EU:s strategi för östersjöregionen.
Remiss SVA:s yttrande

 

2022-01-27
Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027 .
Remiss Missiv SVA:s Yttrande

 

2022-01-27
Riksarkivets förslag till författningar avseende föreskrifter (RA-K 2021/18).
Missiv SVA:s yttrande

 

2022-01-27
Stödutsättning av ålyngel som en åtgärd inom ramen för den nationella ålförvaltningsplanen.
Begäran om yttrande SVA:s yttrande

 

2022-01-13
Undersökningssamråd avseende eventuell betydande miljöpåverkan från MSB:s handlingsplan för klimatanpassning. Diarienummer: MSB 2021-10534
Undersökningssamråd SVA:s yttrande

 

Fakta: remisser

När viktiga beslut ska fattas av till exempel myndigheter skickas underlaget ut till olika berörda parter för att dessa ska kunna komma med synpunkter. Man säger då att man har skickat ut underlaget på remiss.

Olika parter kan ha synpunkter på olika delar av samma underlag, utifrån respektives expertområde.

En remiss kan skickas både under ett arbetes gång och med ett färdigt beslutsunderlag, beroende på vad som behövs.

Svaret på en remiss kallas för yttrande.

För frågor om ett yttrande, kontakta handläggaren

Sidan granskades senast : 2023-05-17