Gå direkt till innehåll

Campylobacterprogrammet hos kyckling i Sverige

Branschorganisationen Svensk Fågel organiserar sedan 1991 ett övervakningsprogram för campylobacter hos kyckling. I övervakningsprogrammet tas det prover från blindtarmar från kycklingar i samband med slakt. Proverna analyseras på SVA, avdelningen för mikrobiologi.

En nämnd är tillsatt i enlighet med av Jordbruksverket godkända plan- och riktlinjer för programmet. Företrädare från Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Folkhälsomyndigheten finns representerade på möten med nämnden.

Provtagning och resultat

Under 2017 provtogs 4 419 konventionellt uppfödda slaktgrupper vid slakt. Campylobacter påvisades från 474 (10,7%) blindtarmsprover. Andelen campylobacterpositiva slaktgrupper var lägre än under året innan (Figur 1). Förekomsten varierade mellan slakterier. En tydlig säsongsvariation har vanligtvis påvisats där prevalensen är högst under sensommar och höst (Figur 2). Denna säsongsvariation kan ses hos såväl människor som kyckling i ett flertal andra länder.

Diagram som visar en i huvudsak sjunkande trend 2002-2013, följt av en tydlig ökning.
Figur 1. Antalet och andelen (i procent) campylobacterpositiva slaktkycklingar/flockar i Sverige 2002-2017.
Diagram som visar antal prover, antal positiva och andel positiva prov.
Figur 2. Månadsvis förekomst av Campylobacter i blindtarmsprover i övervakningsprogrammet under 2018. Antalet prover kan variera mellan månader. Diagrammet visar förekomsten av Campylobacter fram till och med oktober 2018.
Senast uppdaterad : 2019-11-21