Gå direkt till innehåll

Hönshälsokontrollprogrammet

Till Sverige importeras avelsfjäderfän (mor- och farföräldradjur eller föräldradjur) från internationellt baserade avelsföretag. De svenska avelsföretagen producerar nästa avelsgeneration (föräldradjur) respektive bruksdjur (värphöns, slaktkycklingar och slaktkalkoner). Samtliga större svenska avelsföretag deltar i Hönshälsokontrollprogrammet, ett program för hälsoövervakning av avelsfjäderfä. 

Programmet startade 1994 och utförs med stöd av Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä. Nuvarande föreskrift (SJVFS 2010:58) behöver anpassas till EU:s djurhälsoförordning och programmet kan därför komma att ändras år 2025.
Programmet är obligatoriskt för de kläckerier som producerar mer än 50 000 daggamla kycklingar per år liksom för de avelsanläggningar som levererar ägg för kläckning till dessa kläckerier.

Syfte

Syftet med programmet är bland annat att: 

  • regelbundet övervaka sjukdomsläget i svenska avelsfjäderfäflockar för att i tidigt skede upptäcka och bekämpa eventuella sjukdomar innan de hunnit spridas 
  • dokumentera sjukdomsfrihet 
  • uppfylla de krav på hälsokontroll som ställs vid handel både i Sverige och inom EU.

Förutom krav på regelbunden blodprovstagning för kontroll av en rad olika smittsamma fjäderfäsjukdomar, innehåller programmet också andra bestämmelser om registrering av anläggningarna hos Jordbruksverket, journalföring, lokalernas utformning, klinisk övervakning, noggrann hygien och skötsel etcetera.  

Analyser och provtagning

Provtagning sker i form av blodprov en gång under fåglarnas uppfödningsperiod, vid värpstart och därefter var tolfte vecka. Vid varje provtagningstillfälle tas blodprov från 60 fåglar i varje flock. Proven undersöks enligt ett särskilt schema.

Följande sjukdomar och smittämnen ingår i programmet i föreskriften:

Blodproven undersöks också avseende Mycoplasma synoviae.

Undersökning av blodprover tagna inom programmet sker på SVA, Avdelningen för mikrobiologi. 

Finansiering och redovisning

Administration (tillsyn och sammanställningar) av provtagningarna görs på Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA. Programmet finansieras av Jordbruksverket och fjäderfänäringen (genom Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning) gemensamt.

Resultaten av hönshälsokontrollen redovisas regelbundet av SVA till Jordbruksverket, Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning och deltagande avelsföretag och sammanställs i den årliga rapporten Surveillance of infectious diseases in animals and humans

 

Sidan granskades senast : 2024-07-05