Gå direkt till innehåll

Vaccination via dricksvattnet

Många fjäderfävacciner kan ges via dricksvattnet vilket är praktiskt då det ofta är ett stort antal djur som ska vaccineras.
Blandningen av vaccinerna och den praktiska administrationen till fåglarna kan dock skilja sig åt mellan olika vacciner. Det är därför viktigt att noga läsa anvisningarna på bipacksedeln för det aktuella vaccinet och att med hjälp av besättningsveterinären anpassa vaccinationen och administrationen efter varje enskild gårds förutsättningar.

Att tänka på vid dricksvattenvaccination

Vid vaccination via dricksvattnet är det viktigt att vaccinet hanteras och ges till fåglarna på rätt sätt. Alla vacciner som kan ges via dricksvattnet innehåller levande smittämnen som är känsliga och snabbt dör om vaccinet hanteras felaktigt. Det är också viktigt att vaccinet ges enligt instruktion. Alla kycklingar/höns i flocken måste få rätt dos av vaccinet samtidigt för att flocken ska få ett bra skydd.

Vaccinet kan lätt förstöras om dricksvattnet innehåller till exempel föroreningar, syror, rengörings- eller desinfektionsmedel, om vattnet är för varmt eller om vaccinet utsätts för UV-ljus (även solljus). Inga tillsatser till dricksvattnet ska därför användas under de sista 48 timmarna före vaccinationen. Före vaccinationen bör vattensystemet noggrant rengöras från främmande ämnen (ex biofilm som kan innehålla bakterier och rester av rengöringsmedel) som kan döda vaccinet i vattnet. För att skydda vaccinet kan särskilda färgtabletter som neutraliserar klor och stabiliserar pH i vattnet användas. Genom färgen är det också möjligt att se hur vaccinet når ut i systemet och om fåglarna fått i sig vaccinet. Skummjölkspulver kan också användas för att skydda vaccinet. Det finns dock ett par nackdelar med skummjölkspulver då det kan bli en grund för bakterieväxt i vattenledningarna och kan bilda klumpar som kan sätta igenom nipplarna. Läs på bipacksedeln för det aktuella vaccinet för att se vad vaccintillverkaren rekommenderar.

Det är viktigt att vaccinblandningen når fram till alla djur samtidigt. I långa nippelramper kan det vara svårt att nå ut med vaccinet längst bort och vaccinationen riskerar då att bli ojämn. Även tomma vattenledningar innehåller en hel del restvatten som måste tömmas ut manuellt. Ett sätt att göra detta är att kontrollera i förväg hur mycket vatten som måste tömmas ur ledningarna i varje hus. Om färgtabletter eller skummjölkspulver används ses vaccinblandningen som en färgskiftning i vattnet. Fåglarna ska också törstas i en till två timmar (vid varmt väder räcker det med en timme) innan de vaccineras så att de är törstiga och börjar dricka direkt när de får vaccinet. Vaccinet bör ges på morgonen eftersom det är då fåglarna dricker mest. Det blandade vaccinet måste drickas upp av fåglarna inom två timmar efter spädning.

Ett av de företag som tillverkar fjäderfävacciner som kan ges i dricksvattnet rekommenderar att vaccinationen görs i två på varandra följande tvåtimmarsintervall. Detta underlättar att samtliga fåglar får en dos av vaccinet. Vilka vacciner detta gäller anges på bipacksedeln.

Utrustning

All utrustning som kommer i kontakt med vaccinet (blandningskärl med mera) får aldrig användas för annat än vacciner. Utrustningen ska sköljas med rent vatten före och efter vaccinationen. Det är viktigt att sköljvattnet är av god kvalitet och inte innehåller disk-, tvätt- eller desinfektionsmedel eller andra främmande ämnen som kan förstöra vaccinet.
Inför vaccinationen blandas en mindre mängd vatten och vaccin till en förblandning (stamlösning). Denna blandas sedan i en större mängd dricksvatten med hjälp av en automatisk doseringspump (doserare). Doserutrustningen ställs normalt in på mellan en och tre procents inblandning av förblandningen.

Förberedelser inför vaccinationen

  • Kontrollera att fåglarna är friska. Sjuka eller nedsatta djur ska aldrig vaccineras på grund av ökad risk för biverkningar.
  • Kontrollera flockens vattenförbrukning (under 24 timmar) noggrant.
  • Rengör vattensystemet (inklusive doserare) noggrant och spola med rent vatten.
  • Ta bort eventuella filter som sitter mellan doserare och djurutrymmet.

Förberedelser på vaccinationsdagen

  • Stäng av dricksvattnet och törsta djuren i en till två timmar.
  • Blanda vaccinlösningen (förblandningen/stamlösningen) medan fåglarna törstar.

Tillblandning av vaccin för dricksvattenvaccination

  • Vaccinet ska blandas enligt anvisning på bipacksedeln.
  • Blanda vaccinlösningen (förblandningen/stamlösningen) i en ren plastbehållare på en ren bänk. Ta på rena engångshandskar. Vattnet som vaccinet blandas i ska vara kallt och rent och får inte innehålla några syror eller desinfektionsmedel.
  • Blanda vatten och eventuellt skummjölkspulver/skummjölk till förblandningen enligt anvisning på bipacksedeln.
  • Vaccinet levereras i flaskor eller bägare. Följ bipacksedelns anvisning om hur vaccinet ska blandas i förblandningen. Blanda väl.

Dosering och administration av vaccinet

Vaccinet ska doseras enligt anvisning på bipacksedeln. Målet är att varje fågel ska få en dos av vaccinet. Vid vaccination mot infektiös bronkit (IB) rekommenderas att man ger något fler doser än antalet fåglar i flocken (cirka 10 procent mer) eftersom lite av vaccinet alltid fastnar i utrustningen under vaccinblandningen, i vattenledningarna och i nipplarna.

Mängden vatten som vaccinet skall blandas i anpassas till flockens vattenförbrukning under cirka två timmar, beräknat på den faktiska förbrukningen som mätts någon dag före vaccinationen. Genom att dela upp vaccindoserna på två på varandra följande tvåtimmarsintervall underlättas att samtliga fåglar får en dos av vaccinet. Vilka vacciner detta gäller anges på bipacksedeln.

När doserare och vatten kopplats på vattenledningarna ska restvattnet tappas ur ledningarna (alla nippelrör). Om skummjölk eller färgtabletter används ses vaccinblandningen som en färgskiftning i vattnet. När detta ses stängs vattenledningarna och vaccinationen påbörjas.

Läs bipacksedeln för respektive vaccin för detaljerad information.

Sidan granskades senast : 2023-08-25