Gå direkt till innehåll

Vaccination mot infektiös laryngotrakeit (ILT) hos fjäderfä

Bakgrund

Vaccination av tamhöns mot infektiös larynotrakeit (ILT) startade under våren 2006 på initiativ av medlemmar i Svenska Rasfjäderfäförbundet. Vaccinationen är frivillig, och djurägaren avgör i samråd med sin veterinär om en flock ska vaccineras eller inte. Vaccination mot ILT är framförallt aktuellt för hobbybesättningar som tidigare har drabbats av ILT-utbrott, för rasfjäderfän som ställs ut och för hobbybesättningar som ofta köper levande fåglar från olika besättningar.

Olika typer av ILT-vaccin

Levande attenuerat vaccin mot ILT

Det finns flera olika levande ILT-vacciner som kan användas till tamhöns. De har använts i flera decennier i stora delar av världen i kommersiella besättningar. Gemensamt för dessa vacciner är att de innehåller levande men försvagade (attenuerade) ILT-virus som tillverkats i hönsägg (CEO) eller i cellkultur (TCO-vaccin). Vacciner av denna typ ger ett gott skydd mot sjukdomssymtom och dödsfall till följd av ILT, men de skyddar inte mot infektionen. Det finns flera nackdelar med levande attenuerade vacciner mot ILT:
Biverkningar: Vaccinerna mot ILT kan ibland orsaka biverkningar, framförallt en- eller dubbelsidig ögoninflammation. Detta sker särskilt om djuren är försvagade, om luftkvalitén i hönshuset är dålig eller om vaccinet överdoseras eller ges till för unga kycklingar.
Latent infektion med vaccinvirus: Vaccinvirus, liksom sjukdomsframkallande ”vilda” ILT-virus, kan finnas kvar i vaccinerade höns som en så kallad latent infektion. En del höns blir kroniska bärare av vaccinvirus och de kan utsöndra vaccinvirus av och till, särskilt om de blir stressade. Vaccinvirus ger emellertid inga eller betydligt lindrigare symtom än det vilda viruset, och de flesta djuren utsöndrar endast en låg dos virus.
Vaccinvirus kan förändras: Vaccinstammar av ILT-virus kan i vissa situationer få en ökad sjukdomsframkallande förmåga. I länder där man vaccinerat många djur under lång tid ser man att de ”vilda” fältstammarna av ILT-virus har ersatts av virus som är nära släkt med vaccinvirus. Under 2012 publicerades dessutom studier från USA och Australien som visar att vaccinvirus kan utbyta genetiskt material med andra vaccinstammar och med fältvirus. På så sätt kan nya varianter av ILT-virus med nya egenskaper uppkomma. För att förhindra att virus förändras är det viktigt att alla djur i en flock vaccineras med en korrekt dos vaccin och att vaccinerade och ovaccinerade höns inte blandas i samma flock. Om vaccinvirus sprids okontrollerat bland ovaccinerade djur ökar risken för att dess sjukdomsframkallande förmåga ökar

Rekombinant vaccin

Sedan en tid finns en ny typ av ILT-vaccin som innehåller icke-sjukdomsframkallande levande kalkonherpesvirus med delar av ILT-virus (rekombinant vaccin). Vaccinet ges till foster (i ägget) eller till nykläckta kycklingar och skyddar djuren mot både Mareks sjukdom och ILT. Fördelen med detta vaccin är att det ger ett gott och långvarigt skydd utan risk för spridning och genetisk förändring av ILT-virus. En nackdel är att denna typ av vacciner måste förvaras i flytande kväve och därför är mycket svåra att hantera.

Avdödat vaccin mot ILT

Avdödade vacciner ger ett otillräckligt skydd mot ILT och sådana vacciner finns därför inte att köpa.

Observera att texten nedan gäller levande attenuerat vaccin mot ILT som är det som används i svenska hobbyhönsbesättningar

Hur ges levande attenuerat vaccin mot ILT?

Vaccinet ges till varje individ som ögondropp. Det levereras i frystorkad form i en flaska som ska förvaras i kylskåp. Med varje vaccinflaska följer ett vattenbaserat lösningsmedel och en droppapplikator. Man löser upp det frystorkade vaccinet med lösningsmedlet och sätter på droppapplikatorn på plastflaskan. Det är viktigt att inte överdosera vaccinet. En utförlig instruktion medföljer vaccinet. Observera att vaccinet endast är avsett för tamhöns.
Grundvaccination: Första vaccinationen ges vid fyra till sex veckors ålder. Fåglar under fyra veckors ålder drabbas lätt av biverkningar efter vaccination och bör därför inte vaccineras. Fåglarna omvaccineras vid cirka 14 till 16 veckors ålder. Vuxna höns som inte har vaccinerats tidigare vaccineras två gånger. Tiden man bör vänta mellan de två vaccinationerna är densamma för vuxna höns som för kycklingar. Skyddet mot sjukdomen varar i ett år om fåglarna har grundvaccinerats (två vaccinationer).
Vaccination första gången: När man vaccinerar en hobbyhönsflock för första gången så ska alla höns vaccineras samtidigt, under förutsättning att de är minst fyra veckor gamla. Detta kan leda till en övergående minskning av äggproduktionen.
Omvaccination: Flocken omvaccineras efter nio till tolv månader.

Undvik spridning av vaccinvirus

Risken för smittspridning av vaccinvirus är störst under de första veckorna efter vaccinationen. Detta innebär att nyinköpta ovaccinerade höns som ska blandas med vaccinerade höns bör grundvaccineras efter ankomst och hållas isolerade från övriga höns under några veckor efter vaccinationen. Vaccination bör därför inte heller utföras senare än fyra veckor före en utställning för att minska risken för spridning av vaccinvirus på utställningen. Man ska alltid informera eventuella köpare om att fåglarna har vaccinerats mot ILT. Höns som smittas med vaccinstammar av ILT-virus insjuknar normalt inte, men kan någon gång få lindriga sjukdomssymtom. Om andra infektioner tillstöter kan infektionen bli mer allvarlig.

Förpackningar

Läkemedelsverket har beviljat SVA licens för ett levande attenuerat vaccin mot ILT. Beroende på vad som går att beställa från vaccintillverkarna varierar förpackningsstorleken. De vanligaste är 1000, 2500, 5000 eller 10*1000 doser och SVA får inte dela på förpackningarna. En öppnad flaska där det frystorkade vaccinet spätts med lösningsmedel måste användas inom två timmar.

Receptbelagt vaccin

ILT-vaccin är ett licensvaccin som kräver veterinär förskrivning (recept).

Sidan granskades senast : 2023-04-18