Gå direkt till innehåll

Råmjölk och utfodring av kalv

För att förebygga sjukdomar hos den unga kalven är det nödvändigt att kalven tidigt får i sig tillräckligt med antikroppar via råmjölken.

Introduktion

Ett bra sätt för djurägaren att kontrollera råmjölkens antikroppsinnehåll är att använda Brix-refraktometer. Att besättningens råmjölksrutiner fungerar bra kan kontrolleras genom att mängden totalprotein i serum från två till sju dagar gamla friska kalvar undersöks.

Råmjölkens hygieniska kvalitet kan också ha betydelse för kalvens hälsa varför det är viktigt att ha goda rutiner för hur råmjölken hanteras på gården. Vid misstanke om försämrad hygienisk kvalitet eller för att kontrollera gårdens rutiner kan undersökning av bakterieförekomst i råmjölken genomföras.

Laboratorieundersökningar för kontroll av gårdens rutiner för utfodring med råmjölk

Råd rörande råmjölksutfodring

 • Erbjud alltid minst 3–4 liter råmjölk från första urmjölkningen med nappflaska så snart som möjligt efter födseln, helst inom 1 timme och senast fyra timmar efter födseln. Ge ytterligare två mål med vardera 2–4 liter råmjölk från första urmjölkningen efter 6 respektive 12 timmar efter födseln.
 • Råmjölken ska komma från första urmjölkningen efter kalvning (helst inom en timme och maximalt sex timmar efter kalvning) och ha högt antikroppsinnehåll (godkänd enligt Brix-refraktometer (Brix-värde helst >22 procent)), god hygienisk kvalitet och rätt temperatur (37-39°C).
 • Om råmjölken är av undermålig kvalitet (Brix < 18 %), ges annan färsk eller fryst råmjölk.
 • Övergångsmjölk från andra urmjölkning och senare bör ges i minst 3 av de efterföljande dygnen.
 • Om fryst råmjölk används ska denna tinas försiktigt. Undvik att utsätta råmjölken för tining/frysning flera gånger eftersom detta är skadligt för antikropparna.

Undersökning av råmjölkens innehåll av antikroppar med hjälp av Brix-refraktometer

 • Kalibrera utrustningen enligt tillverkarens instruktioner.
 • Utför mätningen snarast efter urmjölkning.
 • Blanda råmjölken noga och placera en droppe på mätglaset.
 • Digitala Brix-mätare avläses direkt. Optiska mätare avläses genom att rikta mätaren mot en ljuskälla och läsa av där den färgade fältets kant skär skalan.
 • Gör rent råmjölksmätaren noga efter varje användning.

Undersökning av kalvens råmjölksupptag och tolkning av mätresultatet

 • Kontrollera besättningens råmjölksrutiner genom att mäta totalprotein enligt ovan, mätningar kan med fördel upprepas.
 • För att tolka mätresultatet kan tabellen nedan användas och ge en uppfattning om hur kalvarnas råmjölksupptag bör fördelas i en besättning.
 • Läs Kalvens råmjölksupptag – vad betyder mätresultatet? (pdf).
Kategori Totalprotein (g/liter) Serum IgG (g/liter) Jämförande % Brix Andel kalvar i respektive kategori
Mycket väl godkänt (excellent) >=62,0 >=25,0 >=9,4 >40 %
Väl godkänt (good) 58,0 - 61,0 18,0 - 24,9 8,9 - 9,3 Cirka 30 %
Godkänt (fair) 51,0 - 57,0 10,0 - 17,9 8,1 - 8,8 Cirka 20 %
Ej godkänt (poor) <51,0 <10,0 <8,1 <10 %

Tabellen visar fyra olika kategorier för utvärdering av råmjölksupptag hos kalvar genom olika mätmetoder i serum, totalprotein, Immunoglobuliner samt Brix-värde. I sista kolumnen visas andel (%) kalvar som bör finnas i varje grupp om man utför en mätning i en besättning.

Rekommendationer för att säkerställa god hygienisk kvalitet i råmjölk

 • Samla endast mjölk från kliniskt friska kor och juverdelar. Mjölken får inte heller innehålla blod, vara vattnig eller ha konstig färg.
 • Rengör juver och spenar noga före urmjölkning som ska ske med rena händer (gärna handskar) eller ren mjölkningsutrustning.
 • Förvara mjölken i noggrant rengjorda kärl, helst av metall, med lock.
 • Undvik att blanda mjölk från flera kor eftersom detta ökar risken för att mjölken förorenas.
 • Om mjölken inte utfodras inom en till två timmar ska den kylas (4°C) eller frysas.
 • Förvara helst inte mjölken i kylskåp (4°C) längre tid än 24 timmar. Om kylen inte fungerar som den ska eller om alltför stora volymer lagras samtidigt kan bakterietillväxt ske snabbare. 
  Om råmjölken är av tillräckligt bra kvalitet kan den frysas in om den inte kommit till användning inom 24 timmar.
 • Råmjölk kan förvaras i frys upp till ett år.
 • Använd väl rengjord och hel nappflaska/napphink (alternativt sond om kalven inte dricker).

Råd rörande rengöring och desinfektion av sondningsutrustning och nappflaskor

 • För sondning av råmjölk bör man inte använda sond som använts till sjuka kalvar.
 • Det är viktigt att utrustningen är hel. Om materialet blivit repigt försvåras rengöringen. Sådan utrustning bör slängas.
 • Förslag på rengöringsrutin:
  1. Skölj utrustningen noga (tills sköljvattnet är fritt från synliga mjölkrester (ingen grumlighet)) både in- och utvändigt med rinnande ljummet vatten omgående efter användning.
  2. Lägg därefter utrustningen i varmt vatten (använd handskar och så varmt vatten som möjligt) med fettlösande handdiskmedel och diska noga för hand med diskborste eller liknande.
  3. Torka av utsidan med fabriksrent papper.
  4. Lägg därefter i desinfektionsbad (till exempel Virkon (max 10 minuter) eller Desisoft).
  5. Skölj noga in- och utvändigt med rinnande kallt eller ljummet vatten.
  6. Låt torka ordentligt. Kontrollera att det inte finns beläggningar kvar på ytorna. I så fall bör man diska med surt diskmedel.
  7. Förpacka utrustningen i rena plastpåsar och förvara rent.