Gå direkt till innehåll

Minska parasitsmitta i hagarna - Betesplanering och andra metoder

Det bästa för hästen är att förebygga parasitproblem så långt som möjligt. Det leder till att användningen av avmaskningsmedel minskar, och därmed till att problemen med resistens mot avmaskningsmedel hos parasiterna inte ökar. Betesplanering och andra metoder för att minska smittrycket i hagarna samt träckprovsanalyser är viktiga redskap i det förebyggande arbetet.

1. Betesplanering 

Hästarna ska ha tillgång till lagom näringsrikt bete, och helst stora arealer. Se till att hästarna är i god kondition och får tillräckligt med bete. Om de tvingas beta nära gödselhögar och rator ökar risken för parasitinfektion. Ett riktvärde för djurtätheten kan vara tre hästar per hektar åkermarksbete och sedan färre hästar per hektar ju mer betet har karaktär av naturbetesmark. Känn regelbundet på hästarnas hull! Hullet är ett mått på om de får tillräckligt med bete.

Ston med föl och unghästar behöver det mest näringsrika betet och därmed också lägre beläggning i hagen (färre hästar per hektar) ur både närings- och parasitsynpunkt. Hästar som är benägna att få fång måste hållas på näringsfattig eller nedbetad betesmark för att undvika fetma och fång men ska ändå inte utsättas för hårt parasittyngda hagar.

Gör en betesplan. En betesplan som tar hänsyn till parasiterna kan ersätta avmaskning av vuxna djur och minska antalet avmaskningar av unga djur.

Betesplaneringen går ut på att erbjuda hästarna så parasitfritt bete som möjligt. Smittfarliga parasitlarver ska inte ansamlas under betessäsongen på hästarnas bete. Vinterhagarna ska inte betas av hästar under våren och sommaren. Tvinga inte hästarna att beta nära gödselhögar och rator där många parasitlarver kan finnas.

Detta bör ingå i en betesplan:

  • Skilj på vinter- och sommarhagar.
  • Ston med föl och unghästar släpps på våren på parasitfria beten eller beten med låg parasitsmitta. Detta kan vara marker som inte betats av hästar föregående år. Om inte detta går, släpp dem där enbart vuxna hästar gick året innan. Vuxna hästar sprider oftast små mängder parasiter. Använd inte samma fålla år efter år till fölen!
  • Byt beteshage innan växtligheten är alltför nedbetad - annars finns det risk för att hästarna måste beta nära sina egna gödselhögar och därmed får i sig fler parasitlarver.
  • Släpp unga hästar på vallåterväxt efter slåtter i mitten av sommaren. De vuxna hästarna, som tål parasiter bättre, kan gå i permanenta hästhagar hela säsongen

2. Minska parasitsmittan på betet

Det finns olika metoder för att minska parasitsmittan på betet:

A. Växelbeta med nötkreatur och/eller får

Parasiterna är artspecifika, det vill säga nötkreaturens och fårens parasiter smittar inte hästar. Undantag är lilla magmasken, som sällan ger problem. Det säkraste sättet att få parasitfritt bete för hästar är att låta enbart nötkreatur eller får använda betet ett helt år. Under denna tid hinner hästens parasiter dö bort, samtidigt som nötkreaturen och fåren betar hästens rator (växtligheten runt hästens träckhögar). I andra hand kan man låta fåren eller nötkreaturen gå på hästbeten första halvan av säsongen. Då har de flesta hästparasiterna från föregående säsong dött bort när hästarna släpps dit i juli.
Under senare tid har intresset för alpacka ökat. Dessa djur kan utnyttjas som växelbetare precis som nötkreatur och får.

B. Sambeta med nötkreatur och/eller får

Om man låter nötkreatur/får och hästar vistas på betet samtidigt, blir betestrycket från häst mindre. De utsätts inte i lika hög grad för sina egna parasiter. Dessutom blir det till viss del samma effekt som vid växelbete, det vill säga att nötkreaturen/fåren ”dammsuger” betet från hästarnas parasiter och betar deras rator. Det blir ett bättre betesutnyttjande.
Får kan vara bättre för sambetning än nötkreatur, eftersom fåren betar bottenvegetationen, där de flesta parasitlarver finns. Nötkreatur betar i första hand den övre delen av vegetationen. 

C. Låt marken vila ett år från betande djur

Om marken vilar från bete i ett år minskar antalet parasiter så mycket att betet har mycket låg smitta nästa år. Putsa betet på hösten så att grästillväxten inte hindras den följande våren. Gammalt gräs hindrar ljus från att nå de nya gräsplantorna, vilket är en av de viktigaste faktorerna för en god grästillväxt på våren. Vid betesputs bör det vara torrt och varmt väder för att eventuellt kvarvarande parasiter i träcken ska torka ut i solen.

D. Låt betet vila från hästar under första halvan av säsongen

Parasitsmittan minskar på permanenta hästbeten om inte hästar vistas där under våren och försommaren. Släpp hästarna till dessa beten i juli. Om hästarna som skall vistas på dessa beten har högt näringsbehov bör betet putsas under försommaren. Om hästarna däremot har lågt näringsbehov kan betet få vara oputsat. Vid betesputs bör det vara torrt och varmt väder för att eventuellt kvarvarande parasiter i träcken ska torka ut i solen.

E. Växla mellan slåtter och bete av vallen

Om en vall har betats och sedan ska återgå till att användas för slåtter ska gödselhögarna spridas ut eller tas bort, rator slås av och betet putsas från ej betat gräs innan vintervilan, så att ny grästillväxt kan ske den kommande våren, och så att gammalt gräs och gödselhögar inte kommer med i det skördade vallfodret. Om man inte hanterar vallen på detta sätt ökar risken att man förorenar fodret.
För foderhygienens skull är det ett ännu bättre alternativ att ha ett system med vallar som används för slåtter i tre till fyra år (eventuellt längre), och som det sista året används för bete, innan man plöjer upp och lägger om vallen eller använder marken på annat sätt i växtföljden. Om man skall ta ensilage eller hösilage på vall som betats eller som det spridits fastgödsel på bör man använda ensileringsmedel, om ts-halten understiger 60 procent. Ensileringsmedlet man använder bör ha dokumenterad effekt mot klostridietillväxt.

F. Plöj, harva eller putsa betesmarken

Plöj upp betesmarken om det går, och så in nytt bete. Parasitäggen och larverna kommer att försvinna och det nyinsådda betet kan betraktas som parasitfritt.

Harva betesmarken eller putsa med lågt ställd betesputs så att träckbollarna slås sönder. Du bör göra detta när vädret förväntas bli torrt och varmt en längre tid. Larverna utsätts då för sol och torka vilket gör att de dör. Däremot är det inte bra att harva eller putsa beten i fuktigt eller blött väder. Larverna sprids då över större delar av betesytan. Eftersom de överlever länge i fuktigt väder, kan den totala larvsmittan bli större än innan putsningen.

G. Fållindelning

Dela in betesmarken i flera fållor. Varje fålla betas helst bara en gång per säsong. I andra hand, putsa fållan efter varje avbetning och låt det vila minst två till tre veckor innan hästarna släpps dit igen. Om putsning vid olika väderlek, se stycket ovan.

H. Ta bort träcken från hagar/paddockar

Mocka rent i paddockar minst två gånger per vecka så minskar du risken för att hästarna skall smittas av parasiter. Då hinner inte parasitäggen och larverna blir smittfarliga.

Man har sett i försök att mockning av betet två gånger per vecka i hög grad minskar parasitsmittan (SLU:s webbplats). Antalet L3-larver sjunker radikalt, till och med mer än efter avmaskning. Dessutom ratar inte hästen gräset där träcken legat. Betesytan ökar med ungefär 50 procent genom att ratorna blir färre. Effekten blir tydligare om man har begränsad areal för hästarnas utevistelse.

I. Ge inte tillskottsfoder på marken

Om hästen äter tillskottsfoder från marken, kan de få i sig parasiter. Lägg helst fodret i foderhäckar eller krubbor på betet. Lägg det absolut inte på eller vid träckhögarna på marken!

Den ursprungliga texten kommer med tillstånd från ursprungsförfattarna (Åsa Lindqvist, Fä&Folk, veterinär Eva Osterman Lind, SVA, och agronom Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad) till stora delar från broschyren Hästens parasiter, och är här till vissa delar bearbetad av SVA i samarbete med HUV/SLU.

Artiklar

Förhållningssätt för kontroll av parasiter hos häst (Svensk Veterinärtidning 2007) (pdf)

Parasitfynd i munhåla (Svensk Veterinärtidning 2009) (pdf)