Gå direkt till innehåll

HACCP- Systemet för faroanalys och kritiska styrpunkter

Den som hanterar eller producerar foder, foderråvaror eller fodertillsatser skall enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien ("foderhygienförordningen"), inrätta, genomföra och upprätthålla ett permanent skriftligt förfarande som grundar sig på HACCP-principerna (Hazard Analysis Critical Control Points). Endast foderföretagare inom primärproduktionen* är undantagna från kravet på HACCP.

HACCP är ett verktyg för att på ett systematiskt sätt säkerställa att foder eller livsmedel ej medför oacceptabla risker för djur eller människors hälsa.

HACCP innebär att alla potentiella hälsofaror måste kartläggas och lämpliga kontrollförfaranden upprättas. Korrigerande åtgärder måste vidtas när kontroller visar att det kan uppstå problem. HACCP:n är ett levande dokument och måste uppdateras regelbundet. 

HACCP-principer enligt Foderhygienförordningen:

  1. Identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå.
  2. Identifiera kritiska styrpunkter i det steg eller de steg där kontroll är nödvändig för att förebygga eller eliminera en fara eller för att reducera den till en acceptabel nivå.
  3. Fastställa kritiska gränser vilka skiljer acceptabelt från icke acceptabelt i de kritiska styrpunkterna i syfte att förebygga, eliminera eller reducera identifierade faror.
  4. Upprätta och genomföra effektiva förfaranden för att övervaka de kritiska styrpunkterna.
  5. Fastställa vilka korrigerande åtgärder som skall vidtas när övervakningen visar att en kritisk styrpunkt inte är under kontroll.
  6. Upprätta förfaranden för att kontrollera att de åtgärder som avses i punkterna 1-5 är fullständiga och effektiva. Kontrollförfarandena skall genomföras regelbundet.
  7. Upprätta dokumentation och journaler avpassade för foderföretagens storlek och art för att visa att de åtgärder som avses i punkterna 1-6 tillämpas effektivt.

* Primärproduktion: produktion av jordbruksprodukter, såsom odling, skörd, mjölkning, uppfödning av djur (före slakt) eller fiske som enbart resulterar i produkter som inte genomgår någon hantering efter att de skördats, insamlats eller fångats, med undantag av enkel fysisk behandling.

Sidan granskades senast : 2022-03-21