Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Fågelinfluensa i Asien

De senaste åren har antal fall av fågelinfluensa, H5N1, sjunkit för varje år – men nu ses åter en ökning. Ökningen finns i de länder i Asien där H5N1 är etablerad men även närliggande länder, som tidigare varit fria från smitta, har drabbats. Därför manar FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) nu till förhöjd beredskap.

Det finns även en oro att en mutation (genetisk förändring) av H5N1 har skett och att detta ska leda till att det vaccin som nu används för att förhindra utbrott inte längre ger skydd. Länder där H5N1 är fast etablerad är Bangladesh, Kina, Egypten, Indonesien, Indien och Vietnam och det är främst dessa länder som kommer att vara i riskzon för nya utbrott. Sedan 2006 har antalet fall av H5N1 hos både vilda fåglar och tamfåglar stadigt minskat i Europa.  Under 2010 skedde en nyintroduktion av H5N1 i Rumänien vilket ledde till ett utbrott bland tamfåglar. Även i Bulgarien påvisades en smittad rovfågel. Enligt FAO bör även dessa länder ha förhöjd beredskap.

Även tidigare år har det förekommit rapporter om förväntad spridning av viruset men hitintills har det inte lett till utbrott i vår geografiska närhet. SVA följer kontinuerligt utvecklingen av H5N1 och har fortsatt övervakning på fjäderfä och inkomna döda vilda fåglar.

Marianne Elvander, Statsepizootolog, SVA

Nytt fall av klassisk svinpest i Litauen

Litauiska myndigheter meddelar idag, 5 juli, samma dag som exportrestriktionerna på grund av det tidigare utbrottet skulle ha lyfts, att ett nytt fall av klassisk svinpest konstaterats inom övervakningsområdet, 5 kilometer från en av de tidigare smittade besättningarna.

Den första besättningen bekräftades smittad 1 juni och kort därefter, 3 juni, konstaterades smittan i ytterligare två besättningar. Sedan dess har inga ytterligare smittade besättningar konstaterats förrän nu.

Den nu aktuella besättningen består av cirka 2 000 djur och den har ingått i undersökningarna föranledda av det tidigare utbrottet men då har ingen smitta påvisats. I samband med att en grupp grisar uppvisade lindriga sjukdomssymtom från luftvägarna 2 juli togs nya prover och smittan kunde då påvisas.

Det är oroande att smittan dykt upp på nytt inom bekämpningsområdet och att smittade grisar uppvisar diffusa symtom vilket försvårar upptäckten av nya fall.

Klassisk svinpest är mycket smittsamt och drabbar tamgrisar och vildsvin. Virus kan överleva månader – år i rökt, saltat eller fryst kött och smittat matavfall är därför en vanlig smittkälla vid spridning till nya områden. Utfodring med matavfall är därför förbjudet inom EU.

Eftersom smittan även kan spridas med levande djur samt indirekt via redskap, transporter och personer som bär smittan i sina kläder är goda smittskyddsrutiner av största vikt för att skydda besättningar och därmed landet från svinpest.

Ulla Carlsson, Bitr enhetschef, SVA

Klassisk svinpest har bekräftats på ytterligare två besättningar i Litauen

Fredag 3 juni meddelade veterinärmyndigheterna i Litauen att svinpest bekräftats i ytterligare två grisbesättningar.

Den ena besättningen ligger inom 3 kilometers radie (i den så kallade skyddszonen) från den först påvisade besättningen och den andra inom 10 kilometers radie (i den så kallade övervakningszonen). Båda besättningarna är stora, med cirka 3 000 respektive 4 600 grisar. De nu aktuella besättningarna har tagit emot grisar från den först påvisade besättningen för 1–2 veckor sedan. Inga grisar har levererats från dessa besättningar till andra EU-länder och transportstopp råder för hela regionen. Nya skydds- och övervakningszoner har inrättats och utredningar pågår i flera stora grisbesättningar som finns inom zonerna.

Den drabbade regionen ligger i centrala Litauen, nordväst om Vilnius.

Situationen är oroväckande. Många stora grisbesättningar finns i området och det kan bli stora svårigheter att bekämpa smittan.

Susanna Sternberg Lewerin, bitr statsepizootolog, SVA

Utbrott av klassisk svinpest i Litauen

Litauiska myndigheter rapporterar idag om ett bekräftat utbrott av klassisk svinpest i en stor svinbesättning med ca 16 000 djur. Besättningen ligger i den mellersta delen av landet. Ett förbud för förflyttning av grisar har införts i hela Litauen. Enligt uppgift har ingen handel med levande djur till EU-länder förekommit från besättningen. Smittkällan är ännu okänd och utredning av denna samt om ytterligare smittade besättningar finns pågår.

Det senaste utbrottet av klassisk svinpest i Litauen var 2009. Då kunde ingen spridning från den smittade besättningen påvisas.

Klassisk svinpest är en mycket smittsam sjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Smittspridning till tidigare fria områden sker vanligtvis via smittat matavfall. Utfodring av grisar med matavfall är därför förbjudet inom EU. Smittan kan även överföras med redskap, transporter och personer som bär smittan i sina kläder varför goda smittskyddsrutiner är av största vikt för att skydda besättningar mot svinpest.

Susanna Sternberg Lewerin, bitr statsepizootolog, SVA

Boskapspesten utrotad i världen

OIE, World Organisation for Animal Health och FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations har vid sina respektive årliga möten nu i maj 2011 antagit enhälliga resolutioner att boskapspesten är utrotad från alla länder och territorier i världen där det finns mottagliga djur.

Det är resultatet av ett världsomfattande arbete som påbörjades 1989 genom ett OIEprogram. 1994 gjorde OIE och FAO gemensam sak i utrotningsarbetet. Samarbetet har varit avgörande för att nå den framgång som programmet rönt och den 25 maj konstaterade FAO att genom gemensamma ansträngningar från regeringar, internationella och nationella organisationer samt veterinärer och forskare så är nu målet nått.

Bekämpning av boskapspest har varit en av FAO:s främsta prioriteringar för att bekämpa hunger och genom att förbättra boskapsförsörjningen förbättra människors liv.

Boskapspest är en smittsam virussjukdom ur familjen Paramyxiviridae och var känd i Europa redan innan Romartiden. Den dabbar många vilda och tama idisslare men buffel- och nötkreatur är speciellt känsliga och drabbade djur har en mycket hög dödlighet, ofta 100 procent. Utbrott av boskapspest har i många länder varit upprinnelsen till etableringen av veterinäryrket och att smittämnet är utrotat samma år som veterinärmedicinen har 250-årsjubileum kan ses som en stor framgång för yrkeskåren.

Marianne Elvander, Statsepizootolog, SVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Om Bloggen

I Sverige finns en så kallad statsepizootolog, och den ska finnas på SVA. Statsepizootologen ansvarar för frågor rörande epizootier och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. Här i bloggen "Statsepizootologen kommenterar" tar statsepizootologen upp aktuella ämnen då och då. För närvarande är Karl Ståhl tf. statsepizootolog på SVA.