Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Fågelinfluensa påvisad i ytterligare två länder inom EU

Tio dagar efter att tyska myndigheter påvisat högpatogen fågelinflunsa av subtypen H5N8 i en kalkonbesättning den 5 november, rapporterades under helgen utbrott från ytterligare två länder inom EU.

Den 15 november informerade nederländska myndigheter om ett bekräftat utbrott av H5N8 i en värphönsbesättning med 150 000 djur nära Rotterdam i centrala Nederländerna. Värphönsen hölls inomhus i burar. Undersökningen föranleddes av att ökad dödlighet noterats. Dagen efter, den 16 november, meddelade brittiska myndigheter att högpatogen fågelinfluensa konstaterats i en ankproducerande besättning med 6 000 djur i North Yorkshire, England. Det är sannolikt att även detta virus tillhör typen H5N8, men undersökningar för att fastställa detta pågår fortfarande. Båda besättningarna har satts under offentlig tillsyn och avlivning och destruktion av djuren pågår. Skydds- och övervakningszoner har upprättats. På grund av den höga djurtätheten i Nederländerna infördes också ett nationellt förbud för transport av fjäderfä, ägg samt produkter och avfall från fjäderfäanläggningar under 72 timmar.

Baserat på ovanstående har SVA uppdaterat riskvärderingen för introduktion av H5N8 till den svenska fjäderfäpopulationen. Risken för smittspridning och introduktion via infekterade fjäderfä eller ägg bedöms som försumbar. Däremot gör den okända smittstatusen bland vilda fåglar att risken för spridning och introduktion via vattenlevande fåglar som roterar i Östersjön under hösten och vintern fortfarande bedöms som förhöjd. Denna bedömning kan dock komma att omvärderas så snart ytterligare information finns tillgänglig om omfattningen av smittspridningen.

Hur viruset spridits från Östasien och introducerats till Tyskland och sedan Nederländerna och Storbritannien har ännu inte kunnat fastställas. I avsaknad av andra uppenbara spridningsvägar pekar dock de utredningar som pågår mot att spridning skett via vilda fåglar, även om smitta hos vilda fåglar ännu inte konstaterats inom EU. För att förebygga ytterligare spridning uppmanar därför EU-kommissionen i brev till medlemsländerna om skärpta biosäkerhetsrutiner i fjäderfäbesättningar.

Det finns inga rapporterade fall där människor smittats med H5N8 och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer risken för att människor ska smittas som mycket låg. Dock anses aggressiva fågelinfluensavirus alltid ha en zoonotisk potential, varför risken för smitta till människa också med H5N8 inte helt kan försummas. Vid hantering av vilda döda fåglar bör man därför använda handskar och iaktta god handhygien

Läs mer

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med högpatogen aviär influensa H5N8 till följd av utbrott på fjäderfä i Nederländerna och Storbritannien (pdf)

Läs mer hos andra

ECDC, det europeiska smittskydddsinstitutet: Outbreak of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Germany: Rapid Risk Assessment

Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om fågelinfluensa

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen