Gå direkt till innehåll
Forskare vid mikroskop tittar på skärm med prov från fisk.
Forskare på SVA undersöker prov.

Metan från Nord Stream kan ha påverkat torsken – möjlig lindrig effekt på bestånd

Sidan granskades senast : 2023-01-24

Pressmeddelande HaV: När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV, Havs- och vattenmyndigheten, ger nu lugnande besked.

Det var i oktober 2022 som SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, arrangerade en expedition med forskningsfartyget R/V Svea till havsområdet som ligger strax nordost om Bornholm.

– Vi gav SLU i uppdrag att samla in fiskprover vilket utfördes 13–15 oktober. Det är de proverna som nu har blivit analyserade av SVA:s experter i Uppsala, säger Agnes Ytreberg, marinbiolog och utredare vid HaV.

Fiskar som tagits upp nära ett av utsläppen har jämförts med fiskar som fångats utanför det påverkade området. Urvalet är inte stort nog för en detaljerad analys men tillräckligt för att upptäcka breda effekter på fiskpopulationen. En fråga forskarna på SVA sökt svar på är om metanets egenskap att tränga undan syre i vattnet har påverkat fiskarna. Fiskarna har undersökts för att ta reda på om det finns tecken på att populationen av fisk kan ha påverkats.

– De torskar som provtagits närmast utsläppen har högre förekomst av en viss förändring på gälarna. Liknande men mildare förändringar har påvisats vid experimentellt orsakad syrebrist. Det finns därför en möjlighet att förändringarna vi ser är orsakade av att metangas ersatt syre i vattnet. Annan orsak kan inte uteslutas, men potentiellt har de fiskbestånd som provtagits påverkats lindrigt till måttligt av utsläppen. Vi kommer att följa upp detta genom att inkludera gälar i ordinarie övervakning under våren, säger Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär på SVA.

Proverna samlades in 13–15 oktober. 14 fiskar fångades ca 13 km från ena utsläppet och 15 fiskar togs upp utanför det påverkade området. Med så få prover blir signifikansen i svaren låg men stora förändringar bör upptäckas. De förändringar som noterades kan inte uteslutande bedömas vara orsakade av läckorna. SVA rekommenderar att torskarnas hälsa avseende gäle och njure följs upp under kommande provtagningar av torsk.

Kontakt

Du kanske också är intresserad av