Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Jonas Johansson Wensman
Jonas Johansson Wensman Statsveterinär jonas.wensman@sva.se 018-67 52 91

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Uppsala universitet

University of Zambia

Finansiär

Formas

Start/avslut

2022 - 2025

Områden

Get

Medlemmar

Dinah Seligsohn

Erika Chenais

Jonas Johansson Wensman

Hållbar intensifiering av zambisk getproduktion i en föränderlig värld

Getter är vanliga husdjur i små lantbruk i bland annat Afrika, eftersom de klarar sig bra även under knappa förhållanden. Djuren sköts ofta av kvinnor och unga, och gethållningen ger mat på bordet, men utgör även en viktig extrainkomst för dem och deras familjer. Denna sidoinkomst kan vara direkt avgörande för deras dagliga överlevnad och möjliggöra skolgång, och är ett viktigt led i demokrati och jämlikhetsutvecklingen. I jämförelse med nötkreatur, som är relativt dyra, har även de fattigaste människorna på den afrikanska landsbygden råd att köpa getter. Dessa djur används ofta inom byteshandel, för ceremoniella ändamål, och för att betala akuta utgifter som till exempel läkarbesök. 


Idag hålls ungefär 3,4 miljoner getter i Zambia. Den zambiska regeringen har ett avtal med Saudiarabien om att exportera upp till 1 miljon getter årligen. För att kunna exportera så många getter behöver getproduktionen öka kraftigt. Därför uppmuntrar den zambiska regeringen bildandet av kooperativ, särskilt riktade till kvinnor och unga. Tanken är alltså att öka getproduktionen i Zambia och samtidigt använda den som ett medel i kampen mot fattigdom och för ökad jämlikhet. Det finns en utbredd uppfattning om att getter inte kräver någon särskild tillsyn utan klarar sig själva. Det är därför vanligt att getter får beta helt fritt utan eller med mycket litet tillsyn. Oftast har getterna bara tillgång till
det foder som de själva kan hitta, vilket också beror på de knappa resurser bönderna har. Det finns lite kunskap om getsjukdomar i Zambia, och framförallt inte om hur infektionssjukdomar påverkas av klimatförändringar. Ökande sjukdomar kan hota gethållningen och den ekonomiska utvecklingen. Den zambiska regeringen har nu en satsning för att öka export av getter, och därför kommer kurser och träningar i gethållning ges av myndigheter och av privata aktörer. Det är dock inte säkert att kursdeltagarna tillgodogör sig den kunskap som ges och inte heller att de har möjlighet att implementera den nya kunskapen i sitt dagliga arbete med getterna. Småbrukare har begränsade resurser och det kan därför vara svårt att prioritera investeringar i djurhållning och djurhälsa. Det kan även vara dålig tillgänglighet till veterinärer och andra rådgivare, och dessa prioriterar inte alltid get.  

Ett vanligt svar på frågan ”Vilka sjukdomar har zambiska getter?” är: ”Getter blir inte sjuka”. Andelen djur som dör på grund av sjukdom är dock många gånger högre i låginkomstländer jämfört med hur det ser ut i höginkomstländer. Sjukdom och död hos enstaka djur kan ha allvarliga konsekvenser för en familjs levebröd. Förbättrad djurhälsa skulle därmed ge en kraftig förbättring av småbrukares ekonomi. Bönder och veterinärer beskriver en säsongsmässighet i sjukdomssymtom hos getter i Zambia. Under regnperioden är det vanligt med diarré och under den kalla perioden är det vanligare med luftvägslidanden. Vi vill undersöka vad som orsakar dessa sjukdomar, och om det finns risk att
de ökar med klimatförändringar.

I detta treåriga projekt kommer vi att undersöka hur insatserna med kurser och träning för en ökad och intensifierad getproduktion i Zambia påverkar gethållning och gethälsa. Böndernas drivkrafter att sälja djur kommer också att undersökas. Vi kommer under projektperioden att följa småbrukare, kooperativ och bönder med storskaliga lantbruk; både de som har deltagit i kurser och träningar och
de som inte har det. Vi kommer att använda oss av så kallad deltagardriven forskning, där djurägare själva aktivt deltar i till exempel diskussionsgrupper och intervjuer. Dessutom kommer vi studera orsaker till sjukdom hos get genom serologiska undersökningar, fältobduktioner och molekylärdiagnostik. Projektet syftar även till att skapa och stärka forskningssamarbeten mellan svenska och zambiska forskare, och vi har redan goda samarbeten i regionen att bygga vidare på. Projektet samlar forskare med expertis inom olika områden av veterinärmedicinen inklusive gränslandet till samhällsvetenskap. Det tvärvetenskapliga samarbetet i projektet bidrar till mer lokalt relevanta och tillförlitliga forskningsresultat. Vi kommer ha ett fokus på hur infektionssjukdomarna påverkas av ändrat klimat, och hur getter påverkar befolkningsmotståndskraft i framtiden. Resultaten kommer att leda till ökad förståelse för hur vi ska få friskare getter och bekämpa smittsamma djursjukdomar, vilket är viktiga led i fattigdomsbekämpning, tryggad livsmedelsförsörjning och ökad jämlikhet.Sidan granskades senast : 2022-11-30