Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karin Persson Waller
Karin Persson Waller Statsveterinär, docent karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2015 - 2020

Områden

Nötkreatur

Juversår och hasskador hos mjölkkor - djurskyddsproblem i stort behov av förebyggande åtgärder

Det övergripande målet var att förbättra kunskapen om juversår (JS) och hasskador (HS) hos svenska mjölkkor för att bättre kunna förebygga dessa problem. Specifika mål var att undersöka förekomst och riskfaktorer för JS och HS i mjölkgårdar med lösdrift och mjölkgrop och samband mellan JS/HS och mastit och utslagning. Andra syften var att studera duration, tillfrisknande, mikrobiota och effekter av en sårsprej på JS. Tre studier genomfördes, en tvärsnittsstudie i 99 besättningar och två longitudinella studier i 7 respektive 4 besättningar. Lindriga och allvarliga fall av JS och HS registrerades liksom potentiella riskfaktorer. Studierna visade att både JS och HS är vanliga bland mjölkkor men att de flesta fallen klassades som lindriga. Förekomsten varierade markant mellan besättningar. Endast cirka en tredjedel av JS-fallen tillfrisknade av sig själva och de som gjorde det var främst lindriga fall med kort duration. Behandling med sårsprej innehållande kelaterade mineraler påverkade inte tillfrisknandet från JS. Mikrobiotan i prov från JS var annorlunda än i prov från frisk juverhud men det fanns inga tecken på att JS orsakas av någon specifik infektion. Flera ko- och besättningsrelaterade riskfaktorer för prevalensen och incidensen av JS och prevalensen av HS identifierades. Det fanns inget samband mellan HS och mastit/utslagning men förekomsten av nya allvarliga JS ökade risken för klinisk mastit. Studierna visade tydligt att JS och HS är multifaktoriella sjukdomar. Detta projekt har genererat viktig ny kunskap om JS och HS som kan användas för att förbättra rekommendationerna för hur dessa skador kan förebyggas. Bättre förståelse för utvecklingen av JS, viktiga besättningsrelaterade riskfaktorer för JS och effektiva behandlingsstrategier för JS behövs dock.  

Sidan granskades senast : 2020-11-09