Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Magnus Bergvalls stiftelse

Start/Avslut

2022 - 2022

Djurslag

Fjäderfä

Medlemmar

Robert Söderlund

Kartläggning av vita blodkroppar hos höns med single cell RNA-seq

Fjäderfänäringen är en mycket viktig del av lantbruket i Sverige såväl som globalt. Att värna om hönsens hälsa i alla produktionsformer är av yttersta vikt för att skapa en hållbar och lönsam produktion. För att kunna bedöma och förbättra hälsa hos fjäderfä krävs relevanta diagnostiska metoder. Att i blodprov bestämma antal och identitet hos vita blodkroppar är en sådan metod. Vi har nyligen satt upp metodologi för att snabbt och effektivt kunna utföra denna analys på blodprov från höns vilket tidigare inte funnits. I dagsläget saknas dock viktig grundläggande kunskap om hönsens vita blodkroppar för att kunna utnyttja denna metodik till fullo. Single cell RNA-sekvensering är en modern metodik där transkriptomet, d.v.s. den del av arvsmassan som uttryckts i ett givet tillfälle, kan bestämmas för enskilda celler i ett prov. Vi avser därför att i detta projekt med hjälp av denna teknik kartlägga transkriptomen hos hönsens vita blodkroppar. Resultaten kommer att ge oss ny kunskap om identiteten hos de olika typerna av vita blodkroppar som förekommer i blod och ge insikt i deras olika funktioner. Denna kunskap kommer sedan att möjliggöra en utökad och förbättrad användbarhet av blodkroppsanalyser inom hönsmedicin.

Sidan granskades senast : 2023-01-31