Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Anna Omazic.

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sametinget

Svenska Samers Riksförbund

Länsstyrelsen

Finansiär

MNKA

Start/Avslut

2023 - 2024

Djurslag

Ren

Medlemmar

Josefine Elving

Klimatanpassning av rennäringen – samverkan och kunskapsutbyte med fokus på fodersäkerhet

Foto: Lotta Berg, SLU

Renen har i alla tider fått sin föda från naturbete, men klimatförändringen ökar frekvensen och intensiteten av händelser med växelvis frost och tö, och det regnar istället för snöar under vintertid. Detta leder till isbelagda betesmarker (”låst bete”) som hindrar renarna från att komma åt sin föda under vinterhalvåret. För att undvika försämrad djurhälsa och svält är stödutfodring en nödvändig strategi för att hantera bristen på eller otillgängligheten av naturliga betesresurser.

För renägaren skapar ökad stödutfodring merarbete, ökade kostnader och utgör i det längre perspektivet ett hot mot det traditionella sättet att arbeta med ren. Förändrade rutiner för utfodring av ren ställer därtill krav på kunskap gällande foderkvalitet, foderhantering och fodersäkerhet såväl som utfodringsrelaterad sjuklighet. Som i all djurhållning är foder av god hygienisk och näringsmässig kvalitet en grundförutsättning för såväl djurs hälsa och välbefinnande som bibehållen produktion. Renskötseln är, till skillnad från lantbruk, inte stationär då djuren förflyttar sig under hela året för att finna bete och renägare producerar i regel inget foder själva. Idag har inte alla renägare erfarenhet utfodring och inte heller kunskap om de utmaningar som följer med utfodring rörande exempelvis foderhygien och foderhantering.

För att på bästa sätt kunna stödja renägare i deras arbete behöver svenska myndigheter och experter inom renhälsa och fodersäkerhet ökad insikt i de utmaningar som är kopplade till utfodring av ren, specifikt vad gäller foderhantering och foderhygien. Med hjälp av den nya samlade kunskapen kan vi arbeta fram åtgärdsplaner för att hjälpa rennäringen med anpassningen till den nya situationen som de står inför.

Syfte och mål

Projektet syftar till att samverka och utbyta kunskap om stödutfodring av ren med fokus på foderhantering, foderhygien och utfodringsrelaterad sjuklighet. Arbetet utförs mellan myndigheter som främjar rennäringen samt mellan myndigheter och renägarna.

Det övergripande målet är att identifiera utmaningar och prioriterade åtgärder med koppling till stödutfodring av ren hos myndigheter som främjar rennäringen samt till att bidra till ökad kunskap gällande fodersäkerhet hos renägare.


Sidan granskades senast : 2023-08-17