Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Josefine Elving
Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Länsstyrelsen Norrbotten

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Start/Avslut

2023 - 2025

Medlemmar

Elisabeth Bagge

Marie Sjölund

Mia Holmberg

Ulrika Nordling

Ylva Persson

När krisen eller kriget kommer - beredskapsplanering i primärproduktionen av svenska livsmedel

Foto: IStock

För en fungerande primärproduktion av livsmedel krävs att hela värdekedjan fungerar, en värdekedja som på gårdsnivå inkluderar många olika resurser och beroenden. Idag saknar många primärproducenter tillfredställande beredskapsplanering, dvs en plan där man identifierat beroenden, analyserat risker och sårbarhetsfaktorer samt gjort en plan för hur dessa kan förebyggas eller hanteras vid krissituationer. Vissa resurser är avgörande för produktionen medan andra resurser kan ersättas. En beredskapsplan behöver ta hänsyn till samtliga dessa resurser. Därtill utgör beroenden som energiförsörjning, infrastruktur, logistik, smittskydd och evakueringsmöjligheter också viktiga delar i en sådan planering.

Med hjälp av en väl genomförd beredskapsplanering kan negativa effekter på djurhälsa och produktionskapacitet orsakade av oförutsedda händelser mildras. I samverkan med näringslivet (primärproducenter, rådgivare och branschorganisationer) bidrar projektet på så sätt till ett förstärkt civilt försvar med en robust livsmedelsproduktion och tryggad försörjningsförmåga av svensk mat.


Aktiviteter

För att bidra till ökad förmåga till beredskapsplanering inom primärproduktionen kommer projektet att:

  • ta fram verktyg och tillhörande handbok som syftar till att stötta primärproducenter i arbetet med att ta fram en beredskapsplan,
  • sammanställa underlag vilka tjänar till att underlätta för rådgivare i arbetet med att stötta primärproducenter i sitt arbete med att bygga upp en verksamhet som kan stå emot både små och större samhällsstörningar samt
  • peka ut potentiella flaskhalsar som kräver fortsatt samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor.Sidan granskades senast : 2023-11-27