Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Josefine Elving
Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Livsmedelsverket

Jordbruksverket

Havs- och vattenmyndigheten

Lantbrukarnas Riksförbund

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Start/Avslut

2018 - 2020

Reservvatten - från bristfällig resurs till resurs vid brist

Foto: Paul Grecaud

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vatten av bra kvalitet och i tillräcklig mängd är även en grundförutsättning för primärproducenter med djur. Samtidigt som vi går mot ett ökat behov av vatten för tillväxt och produktion av livsmedel utmanas tillgången på vatten bl.a. av den pågående klimatförändringen. Mindre förutsägbara nederbördsmängder och förändrade nederbördsmönster kan resultera i att vattentäkter sinar eller drabbas av ökande mängd föroreningar via översvämningar och ytavrinning. Vattenförsörjningen kan även utmanas av exempelvis olyckor. Sammantaget ställer detta höga krav på vår förmåga att säkra tillgången till tillräckliga mängder av vatten av god kvalité.

 

Under 2018-2020 pågår det MSB-finansierade projektet "Reservvatten - från bristfällig resurs till resurs vid brist".  Inom projektet samverkar Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten med regionala och lokala myndigheter samt rådgivnings- och branschorganisationer för att bidra till en nationellt minskad sårbarhet vid vattenbrist orsakad av torka, olyckor och antagonistiska hot.

 Projektmål

Projektet syftar till att nationella minska sårbarheten mot vattenbrist genom att

  • tydliggöra behovet av redundans i vattenförsörjningen inom dricksvatten- och primärproduktionen för beredskap mot klimatförändringar och ur ett totalförsvarsperspektiv
  • sammanställa kriterier och metoder för analys och bedömning av kvalitet på befintliga och nya reservvattentäkter
  • förse företag, kommuner och länsstyrelser med verktyg för att identifiera reservvattentillgångar för dricksvattenproduktion och vatten till djur.  

 Genomförande

Projektet ska bygga vidare på kunskaper och erfarenheter framtagna inom tidigare genomförda projekt och arbeta utifrån befintliga analysmetoder hos de i projektet samverkande myndigheterna eller kommersiella laboratorier. Teoretiskt arbete kommer att löpa parallellt med att fallstudier genomförs. Fallstudierna kommer att tjäna som konceptbevis för arbetsgången för att identifiera och utvärdera potentiella reservvattentäkter.

Projektet delas in i fem delar.

  1. Inom den första delen av projektet bedrivs arbete som syftar till att uppnå en ökad förståelse för synen på reservvatten. Särskild vikt kommer att läggas vid frågor om hur dricksvatten- och primärproducenter idag anser sig ha för behov av reservvatten och vilken riskmedvetenhet som finns inför en potentiell vattenkris.
  2. I projektets andra del ligger fokus på att arbeta med tillvägagångsätt för att identifiera vattenresurser som potentiellt kan användas som reservvattentäkt för dricksvatten och vatten till djur. Frågeställningar som kommer att bearbetas kopplar till kriterier för möjliga reservvattentäkter ur mikrobiologiska, kemiska och taktiska perspektiv. 
  3. Den tredje delen av projektet bygger vidare på del två och innefattar implementering av befintliga metoder för att analysera och utvärdera vattenkvaliteten i identifierade potentiella vattenresurser. Utöver analys av indikatorer för vattenkvalitet kommer de potentiella vattenresurserna även att analyseras för eventuell påverkan från industri, samhälle och lantbruk. 
  4. Del fyra i projektet kommer baserat på erfarenhet inom projektgruppen och med hjälp av de kontakter som etablerats vid projektstart, utifrån påvisade faror i fallstudier arbeta med att identifiera möjligheten att förebygga eller åtgärda föroreningskällor i anslutning till potentiella reservvatten.
  5. Inom den femte delen av projektet sammanställs underlaget från de genomförda fallstudierna och en samlad bedömning av de undersökta potentiella reservvattentäkterna görs utifrån underlag från del ett till fyra. Inom den avslutande delen av projektet sammanställs även den samlade kunskapen från projektet i en slutrapport och rådgivningsmaterial riktad till branschen med syftet att möta behov av förstärkt beredskap och redundans vid vattenkris.     

Kunskapskommunikation

Projektet bidrar till möjligheten att förtydliga behov hos dricksvatten- och primärproducenter med produktionsdjur samt problem och frågeställningar rörande reservvattenfrågor. Det underlag som tas fram inom projektet kommer att sammanställas till ett rådgivningsmaterial som är tänkt att användas som ett verktyg för att välja strategier för att bedöma kvalitet på potentiella reservvattentäkter för ökad redundans och beredskap inför en kris.

 


Sidan granskades senast : 2021-01-02