Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karin Persson Waller
Karin Persson Waller Statsveterinär, docent karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Finansiär

Vetenskapsrådet

Start/avslut

2021 - 2024

Djurslag

Nötkreatur

Vilda fåglar

Medlemmar

Maria Rincón Gracia

Robert Söderlund

Thomas Rosendal

Spridning av antibiotikaresistenta bakterier, antibiotikaresistensgener och antibiotika i vattenmiljöer och hur denna förekomst påverkar förekomst hos boskapsdjur och vilda djur

Antibiotikaresistenta bakterier är idag ett av de största hoten mot människors och djurs hälsa, och den ökande förekomsten leder även till stigande kostnader för samhället. Därför är det oroväckande att förekomsten av dessa bakterier ökar över hela världen, och att de nu förekommer i alla typer av miljöer. Både nationellt och internationellt är man överens om att förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i miljön (såsom i jordar, vatten och vilda djur) inte bara är ett miljöproblem utan också är ett hot mot människors och djurs hälsa med tanke på risken för åter- och nyintroduktion av antibiotikaresistenta bakterier till människor och djur. Trots att man idag vet att antibiotikaresistenta bakterier förekommer i miljön, inklusive vilda djur, så är mycket fortfarande okänt runt hur spridningen ser ut inom miljön samt hur stor påverkan denna förekomst har på förekomsten hos djur och människor. Dessutom saknas i de flesta fall data på hur förekomsten och spridning varierar över tid och påverkas av olika miljö- och klimatfaktorer. Det saknas också kunskap runt förekomst och spridning i låginkomstländer.

En troligtvis viktig introduktionsväg av antibiotikaresistenta bakterier och antibiotika till miljön från djur, människor och industrin är avloppsvattensreningsverk. För att bättre förstå avloppsvattensreningsverkens roll i spridningen av antibiotikaresistenta bakterier och antibiotika och vad som sedan händer med dessa föroreningar i det vattensystem som tar emot det renade avloppsvatten så har forskningsprojekt PAIRWISE formats. Pairwise är ett unikt internationellt forskningssamarbete bestående av forskningsgrupper från Sverige, Norge, Spanien, Tunisien och Uganda. Målen för Pairwise är att 1. Införskaffa kunskap om hur antibiotikaresistenta bakterier och antibiotika sprids i ytvatten nedanför avloppsvattensreningsverk och hur denna spridning och förekomst påverkas av olika miljö- och klimatfaktorer exempelvis temperatur och vattentyp; 2. Påvisa om ytvatten nedströms avloppsvattensreningsverk påverkar antalet och typ av antibiotikaresistenta bakterier hos boskap som har direkt eller indirekt kontakt med detta ytvatten; och 3. Få kännedom om vattenfåglars roll runt spridning och introduktion av antibiotikaresistenta bakterier i och mellan olika vattenmiljöer.

Pairwise tar tillskillnad mot tidigare studier ett helhetsgrepp genom att försöka koppla ihop hur lokala förhållande så som typ av mottagande vattensystem, typ av reningsverk och klimat påverkar förekomsten och spridningen i mottagande vattensystem, samt hur det påverkar eventuell spridning till boskap och vilda fåglar. En ytterligare fördel med Pairwise är att projektet använder harmoniserad högupplöslig metodik och gör upprepade mätningar över tid. Detta ger projektet möjligheten att jämföra de skilda förutsättningar som råder i Skandinavien, kring Medelhavet och tropiska Afrika. Länderna som är med i Pairwise representerar också hög- (Sverige, Norge, Spanien), medel- (Tunisen) och låginkomstländer (Uganda), samt länder med olika antibiotikaanvändningen och förekomst av antibiotikaresistenta, låg (Sverige, Norge), hög (Spanien) och okänd men potentiellt mycket hög (Tunisien och Uganda). Provtagningsområden är också valda så de representerar ett brett urval av reningsverk (öppna, slutna), mottagande vattenmiljö (salt-, bräckt, sötvatten, floder, sjöar, våtmarker). Data om förekomst

och koncentrationer av antibiotikaresistenta bakterier och antibiotika kommer kombineras med beskrivning av den lokal miljön och med den senaste GPS-tekniken för att följa fågelrörelser vilket möjliggör för projekt att göra analyser och riskbedömningar och kartor om var och vilka förutsättningar som har störst inverkan på förekomst och för spridning av antibiotikaresistens i miljön och vidaretill människor och boskap.

Genom att Pairwises samarbetspartners representerar olika discipliner har projektet en unik möjlighet att införskaffa den kunskap som behövs för att kunna föreslå insatser och åtgärder som kan leda till minskad förekomst och spridning av antibiotikaresistens i naturliga (yttre) miljöer, samt hur övervakning av dessa miljöer ska kunna utföras.

Projektmedlemmar

Karin Persson-Waller, SVA (projektkoordinator)

Jonas Bonnedahl, Linköping universitet, Sverige

Pawel Krzeminski, Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Norge

Andy J. Green, Estación Biológica de Doñana, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Spanien

Olfa Mahjoub, National Research Institute for Rural Engineering, Water, and Forestry, Tunisien

Wejdene Mansour, Faculty of medicine Ibn Al-Jazzar Sousse, Tunisien

Charles Masembe, Makerere University, Uganda

Läs mer

Projekt PAIRWISE

Sidan granskades senast : 2023-06-26