Gå direkt till innehåll

Övervakning av invasiva myggarter

På den här sidan presenteras ett projekt som undersöker om vissa invasiva myggarter är på väg att etablera sig i Sverige. Det görs med hjälp av fällor som sätts ut i Skåne. 

Myggfälla.
Myggfälla av den typ som används i Skåne. Foto: Anders Lindström

Stickmyggor - vektorer i ett förändrat klimat

Projektets mål är framför allt att upptäcka introduktion och etablering av främmande, invasiva stickmyggarter i södra Sverige. Under sommaren 2023 sätter Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i samarbete med Trelleborg kommun, Malmö stad och Helsingborg kommun ut så kallade äggfällor.

Det är en särskild typ av fälla som är gjord för att locka invasiva myggarter att lägga sina ägg. Fällan är en vattenfylld svart kopp med en träspatel dit mygghonor lockas för att lägga ägg i anslutning till vattnet. Fällan undersöks av personal från kommunerna minst var 14:e dag.

Träspatel med ägg av myggor
Myggägg som lagts på en träspatel. Foto: Anders Lindström.

Fällorna sätts ut på platser där risken för introduktion av nya myggarter har bedömts vara stor. Exempel på sådana platser är till exempel hamnar, rastställen längs motorvägar, husbilscampingplatser, däckimportfirmor och liknande. Även andra områden kan vara intressanta. Till exempel etablerar sig kyrkogårdsmyggan ofta på kyrkogårdar.

Vektorburna sjukdomar och nya myggarter är en hälsorisk för både människor och djurs hälsa och myggburna infektioner riskerar att förvärras med klimatförändringen. I Sverige idag har vi dålig kunskap om introduktion och etablering av nya myggarter och de smittor myggor kan sprida.
I flera nordeuropeiska länder sprider sig invasiva myggarter.

Kyrkogårdsmyggan (Aedes japonicus) är till exempel etablerad i norra Tyskland. Regnvattensmygga (Aedes koreicus) och asiatisk tigermygga (Aedes albopictus) sprider sig också norrut och det är troligt att någon av arterna kommer att sprida och etablera sig i åtminstone de södra delarna av Sverige.

Vi vet att de här invasiva myggarterna framför allt sprids med mänskliga transporter. De invasiva myggarterna etablerar sig ofta i stadsnära miljöer. Det gör att de ofta kommer i kontakt med människor och upplevs som besvärliga och störande. Den nära kontakten med människor gör också att de ökar risken för att sprida myggburna virus.

Genom det här projektet hoppas vi få en bättre uppfattning om var, och hur, invasiva myggor kan komma till landet. 

Projektet är ett samarbete mellan SVA, Naturvårdsverket, samt Länsstyrelse och kommuner i Skåne. Finansieringen sker via SMHI, som ett led i arbetet med att undersöka effekter av klimatförändringar.

De tre myggarter vars förekomst man vill undersöka. Foton: Anders Lindström.
Sidan granskades senast : 2023-06-14