Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Abort hos får

  Andra sjukdomsnamn: Kastning

  Får

  Symtom på abort kan vara omlöpningar i ett tidigt skede eller sena kastningar. Överväg i första hand orsaker som toxoplasmos, listerios och social stress, men även q-feber och schmallenbergvirus.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Förekomst 

  Toxoplasmos. Ett färskt och ett mumifierat fårfoster ligger på ett golv.
  Toxoplasmos. Ett färskt och ett mumifierat fårfoster ligger bredvid varandra. Foto: Marianne Elvander/SVA

  Det finns inga prevalensundersökningar av abortorsaker på svenska får. Det anses dock normalt att en till två procent av tackorna förlorar sina foster. 

  Toxoplasmos, en parasitsjukdom, är en sedan länge känd abortorsak hos får i Sverige och övriga världen. Eftersom toxoplasmasmitta är tämligen vanlig i ladugårdsmiljö och fåren utvecklar immunitet mot sjukdomen, är det främst de yngre, ännu inte immuna tackorna som aborterar på grund av toxoplasmos. 

  En annan orsak till aborter hos får i Sverige är infektion med bakterien Listeria monocytogenes, som är vanlig i lantbrukets djurmiljöer. Ett flertal andra bakterier kan orsaka aborter. Bland dessa bakterier kan nämnas campylobakter och salmonella.

  Sedan 2012 är schmallenbergvirus en orsak till aborter, missbildade foster och svag-/dödfödda lamm hos får.

  Det finns flera andra smittsamma orsaker till abort hos får (se rubrik Etiologi och patogenes). Flera av dem är zoonoser.

  Vid SVA utfördes under 2007-2017, 442 obduktioner i samband med fårabort. I nästan hälften av fallen kunde ingen orsak fastställas och bland dem där etiologiskt agens kunde påvisas var schmallenberg (9 st), toxoplasmos (5 st) och listerios (3 st) vanligast.

  Symtom

  Tidiga aborter (första dräktighetsveckorna) märks oftast bara som en omlöpning. De synliga aborterna kommer vanligen koncentrerat under slutet av dräktigheten.

  Oftast är tackorna inte sjuka.

  Läs mer om aborter hos idisslare (pdf).

  Toxoplasmos

  Smitta under icke-dräktighet leder oftast till att tackan utvecklar immunitet. Smitta under tidig dräktighet kan leda till att fostret resorberas eller aborteras i så tidigt stadium att djurhållaren inte upptäcker någonting. Smitta under högdräktigheten kan leda till att foster föds levande men svaga, eller döda, ibland mumifierade. Ibland kan ett foster vara dött eller svagt fött, medan syskonet som föds samtidigt är helt friskt. De svagt födda lammen dör i allmänhet ganska tidigt.

  Listerios

  Symtomen hos tackan kan variera, men aborter kan vara ett av dem. Vid aborter drabbas fostren av blodförgiftning via navelsträngen. Tackan själv är då oftast inte sjuk.

  Schmallenbergvirus

  Smitta under första delen av dräktigheten (noll till tre månader) kan leda till aborter, missbildade foster och svag-/dödfödda lamm.

  Etiologi och patogenes

  En mängd olika infektioner kan orsaka abort hos får. Infektionsämnen som nämns i litteraturen är: schmallenbergvirus, Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp., Salmonella spp., Chlamydophila abortus (enzootisk abort), Anaplasma phagocytophilumCoxiella burnettiLeptospira spp., Brucella melitensis och border disease-virus.

  Enzootisk abort och brucellos förekommer inte på får i Sverige.

  Zoonoser är: Toxoplasma gondii, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Coxiella burnetti, Chlamydophila abortus (enzootisk abort), Leptospira spp., Brucella spp.

  Brucella melitensis är en epizootisjukdom.

  Smitta kan komma in i besättningen via inköp av livdjur. Aborterade foster och fosterhinnor kan innehålla stora mängder infektionsämnen. Dåligt ensilage kan innehålla listeriabakterier och foder kan vara kontaminerat med toxoplasma och salmonella. Schmallenbergvirus sprids med svidknott.

  Icke-infektiösa orsaker till abort kan vara förgiftning, bristtillstånd och stress.

  Enzootisk abort, leptospira, border disease och brucellos förekommer inte på får i Sverige.

  Provtagning och diagnostik

  Allmänt: Skicka foster och placenta – helst från flera tackor som aborterat – för patologisk undersökning. Skicka blodprov både från tackor som aborterat och från tackor som fött friska lamm.

  För undersökning av förekomst av toxoplasmos kan blodprov från tackan användas för att visa att Toxoplasma gondii inte är orsak till aborten. Höga titervärden i blodprovet visar att tackan varit utsatt för smitta, men dock inte när. Har däremot tackan mycket låga eller inga titervärden är toxoplasmos sannolikt inte orsaken till aborten. Säker diagnos fås genom undersökning av hjärtblod från dött foster, som inte fått råmjölk. Toxoplasma, men inte antikroppar, passerar genom moderkakan, så om antikroppar påvisas hos fostret är det smittat. 

  Listeriaorsakad abort kan diagnostiseras genom obduktion av foster och efterbörd, där bakterien kan påvisas.  

  Behandling och profylax

  Isolera tackor som kastat, tills flytningarna upphört. Ta bort allt som kan vara smittat: döda foster, fosterhinnor, halm med fostervätska etcetera. Var noga med hygienen! Bär skyddshandskar på grund av zoonosrisk. Behandla inte med antibiotika (det försvårar diagnosen och har dålig effekt mot orsakerna till aborterna). Tackor som har aborterat bör inte gå på normalslakt de närmaste veckorna efter aborten på grund av risk för smitta till livsmedel och människor.

  Köp helst inte in livdjur. Om nödvändigt, köp bara in friska får från besättningar utan kastningsproblem. Ställ inköpta får i karantän. Se till att ha en bra foderstat och god foderkvalitet. Förhindra kontamination av foder och vatten med avföring från katter eller fåglar. Stressa inte dräktiga tackor. Övervaka lamningarna.

  Zoonosaspekt: Tvätta och sprita händerna noggrant efter lamningshjälp (använd helst handskar). Gravida kvinnor och personer med nedsatt immunförsvar bör antingen undvika att hjälpa till vid lamning eller använda engångshandskar och tvätta händerna noggrant efter lamningshjälp. Dessa riskgrupper bör inte hjälpa till alls vid kastningar.

  Beställ SVA:s analys

  Obduktion foster, per kull (exkl. kremering)

  Sidan granskades senast : 2024-04-02