Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Coronavirus hos kalv

  Nötkreatur

  Coronavirus är vanligt i hela världen och ingår i komplexet neonatal enterit hos kalvar. Coronavirus ger också upphov till luftvägsinfektioner hos kalv.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  För prover inkomna till Gård&Djurhälsans kalvpaket under 2023 analyserades 129 träckprover från kalvar yngre än fyra veckor varav 10 prover var positiva för coronavirus (8 %), proverna kom från 102 olika besättningar. Det analyserades också 102 nässvabbprover för coronavirus, 45 prover var positiva (44 %). Det är liknande resultat som tidigare år.

  Coronavirus kan ge diarré hos kalvar under tre månaders ålder, men är vanligast hos en till tre veckor gamla kalvar. Viruset kan även ge luftvägssjukdom hos två till sex månader gamla kalvar och vinterdysenteri hos vuxna djur.

  Symtom

  Hos unga kalvar ses slemblandad, gulaktig diarré. Beroende på hur kraftig diarrén är ses varierande grad av slöhet, nedsatt foderlust och uttorkning.

  Samtidiga luftvägssymtom kan ses då viruset även infekterar luftvägarna. Kalvar som får luftvägssjukdom kan ha allt från milda symptom (hosta och snuva) till lunginflammation. Luftvägssjukdom orsakad av coronavirus predisponerar för sekundär bakteriell sjukdom.

  Coronavirus kan ge såväl plötsliga utbrott som långvariga problem.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Bovint coronavirus.

  Inkubationstid:

  20–36 timmar.

  Infektionsport:

  Via mun och luftvägar.

  Spridning i djuret:

  Viruset infekterar epitelceller i främre delen av tunntarmen, men sprider sig sedan i resten av tunntarmen och grovtarmen. Viruset infekterar också epitelceller i luftvägarna.

  Smittvägar:

  Oavsett om kalven har diarré eller luftvägssjukdom utsöndras virus både via träck och via sekret från mun och nos samt via utandningsluft. Äldre djur är ofta symtomfria bärare och kan vara en betydande smittkälla för kalvar. Smittspridning sker via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap, kläder och stövlar. I en svensk studie från 2018 påvisades levande, smittsamt virus på synligt ren utrustning som stetoskop och armbandsur 24 timmar efter besättningsbesök.

  Baserat på experimentella infektioner är kalvar infekterade med coronavirus inte längre smittförande åtminstone från 3 veckor efter infektionen. Djuren bildar antikroppar omkring 12–14 dagar efter infektion och då sjunker virusmängderna snabbt, antikropparna neutraliserar virus. Observera att virus-RNA kan påvisas även efter det att djuren inte längre är smittförande och det förekommer även intermittent utsöndring under lång tid. Symtomen hos smittade djur kvarstår cirka en till två veckor och därmed kan man räkna med att besättningen är smittfri när det gått minst två veckor efter att sista djuret blev friskt.

  Provtagning och diagnostik

  Träckprov (cirka 2 msk) tas rektalt från kalvar (helst flera) med akut diarré, och skickas i plastburk/rör för analys. Provet ska skickas in till SVA senast dagen efter provtagning (förvaras i kylskåp) och bör inte tas på en fredag. Vid luftvägsinfektion kan nässvabb (helst e-svabb) för PCR tas. Se Gård & Djurhälsans film som visar hur du tar ett nässvabbprov på kalv.

  För att få reda på hela besättningens aktuella coronavirusstatus kan mjölkprov för antikroppar tas på förstakalvare. För närvarande utför inte SVA denna analys.

  Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård&Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA (pdf) och för EJ ansluten besättning används Luftvägsinfektion nötkreatur – Kalv/Ungdjur eller Kalvdiarré-besättningsutredning (pdf). När du skickar in prov tänk då på att packa dem rätt så att provmaterialet inte kan läcka ut. Läs mer om att packa och skicka in prover.

  Behandling och profylax

  Ingen specifik behandling då det är ett virus. Understödjande och förebyggande enligt diarré hos småkalvar och luftvägsinfektioner hos kalvar och ungdjur.

  Goda smittskyddsrutiner förhindrar introduktion av smitta i besättningar fria från coronavirus. Besättningar som vill behålla frihet från coronavirus bör vara restriktiva med besökare, ha gårdsegna rockar och stövlar samt undvika inköp av djur. För god biosäkerhet behöver all utrustning som förs mellan besättningar och kommer i kontakt med djur rengöras noga och desinficeras. Coronavirus är lätt att avdöda med vanliga desinfektionsmedel såsom klorbaserade medel, alkohol och virkon.

  Beställ SVA:s analyser

  Coronavirus grupp 2 (PCR) 

  Diarrépaket kalv 3 agens (C. parvum, Corona, Rota)

  Diarrépaket kalv 4 agens (C. parvum, Corona, F5, Rota)

  Luftvägspaket nötkreatur (PCR)

  Sidan granskades senast : 2024-03-25