Gå direkt till innehåll

Coronavirus hos kalv

Nötkreatur

Coronavirus är vanligt i hela världen och ingår i komplexet neonatal enterit hos kalvar. Coronavirus ger också upphov till luftvägsinfektioner hos kalv.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

I Gård&Djurhälsans kalvpaket undersöktes under 2020 träckprover från 13 besättningar för coronavirus varav 15 procent var positiva. Sedan oktober 2020 analyseras nässvabbprover med PCR i SVA:s luftvägspaket nöt, där 7 olika agens ingår. Under 2020 analyserades 52 prover från 37 olika besättningar och andelen positiva prover för respektive agens var enligt följande: P. multocida - 75 procent, M. haemolytica – 42 procent, H. somni – 37 procent, M. bovis – 15 procent, Coronavirus – 44 procent, RS-virus – 19 procent, Parainfluensa-3 virus – 10 procent.

Coronavirus kan ge diarré hos kalvar under tre månaders ålder, men är vanligast hos en till tre veckor gamla kalvar. Viruset kan även ge luftvägssjukdom hos två till sex månader gamla kalvar och vinterdysenteri hos vuxna djur.

Kliniska symtom

Hos unga kalvar ses slemblandad, gulaktig diarré. Beroende på hur kraftig diarrén är ses varierande grad av slöhet, nedsatt foderlust och uttorkning.

Samtidiga luftvägssymtom kan ses då viruset även infekterar luftvägarna. Kalvar som får luftvägssjukdom kan ha allt från milda symptom (hosta och snuva) till lunginflammation. Luftvägssjukdom orsakad av coronavirus predisponerar för sekundär bakteriell sjukdom.

Coronavirus kan ge såväl plötsliga utbrott som långvariga problem.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Bovint coronavirus.

Inkubationstid:

20–36 timmar.

Infektionsport:

Via mun och luftvägar.

Spridning i djuret:

Viruset infekterar epitelceller i främre delen av tunntarmen, men sprider sig sedan i resten av tunntarmen och grovtarmen. Viruset infekterar också epitelceller i luftvägarna.

Smittvägar:

Oavsett om kalven har diarré eller luftvägssjukdom utsöndras virus både via träck och via sekret från mun och nos samt via utandningsluft. Äldre djur är ofta symtomfria bärare och kan vara en betydande smittkälla för kalvar. Smittspridning sker via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap, kläder och stövlar. I en svensk studie från 2018 påvisades levande, smittsamt virus på synligt ren utrustning som stetoskop och armbandsur 24 timmar efter besättningsbesök.

Provtagning och diagnostik

Träckprov (cirka 2 msk) tas rektalt från kalvar (helst flera) med akut diarré, och skickas i plastburk/rör för analys. Provet ska skickas in till SVA senast dagen efter provtagning (förvaras i kylskåp) och bör inte tas på en fredag. Vid luftvägsinfektion kan nässvabb (helst e-svabb) för PCR tas. Se Gård & Djurhälsans film som visar hur du tar ett nässvabbprov på kalv.

För att få reda på hela besättningens aktuella coronavirusstatus kan mjölkprov för antikroppar tas på förstakalvare. För närvarande utför inte SVA denna analys.

Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård & Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA , för övriga besättningar vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss. När du skickar in prov tänk då på att packa dem rätt så att provmaterialet inte kan läcka ut. Läs mer om att packa och skicka in prover.

Behandling och profylax

Ingen specifik behandling då det är ett virus. Understödjande och förebyggande enligt diarré hos småkalvar och luftvägsinfektioner hos kalvar och ungdjur.

Goda smittskyddsrutiner förhindrar introduktion av smitta i besättningar fria från coronavirus. Besättningar som vill behålla frihet från coronavirus bör vara restriktiva med besökare, ha gårdsegna rockar och stövlar samt undvika inköp av djur. För god biosäkerhet behöver all utrustning som förs mellan besättningar och kommer i kontakt med djur rengöras noga och desinficeras. Coronavirus är lätt att avdöda med vanliga desinfektionsmedel såsom klorbaserade medel, alkohol och virkon.

Beställ SVA:s analyser

Coronavirus grupp 2 (PCR)

Luftvägspaket nötkreatur (PCR)

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2021-02-24