Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Dirofilaria immitis hos hund

  Andra sjukdomsnamn: Tropisk hjärtmask

  Hund

  Parasiten Dirofilaria immitis ses framförallt i de södra delarna av Europa, där den är vanlig i många områden. I Sverige ses infektionen hos hundar som har smittats utomlands. Maskinfektionen kan orsaka  allvarlig sjukdom hos hund.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Dirofilaria immitis är inte en i Sverige naturligt förekommande parasit. Infektionen förekommer globalt i främst tropiska och subtropiska klimatzoner men även i tempererade områden. Infektionen är vanlig i ett flertal stater i USA. I Europa återfinns den huvudsakligen i Medelhavsområdet. I endemiska områden kan en mycket stor andel av hundarna vara infekterade.

  Katter kan infekteras med D. immitis. Undantagsvis infekteras andra däggdjur (inklusive iller) samt människor.

  Agens och smittvägar

  Hunddjur utgör huvudvärd för nematoden D.immitis, också kallad tropisk hjärtmask. Unisexinfektioner är inte ovanligt. Om så inte är fallet, det vill säga om en infekterad hund bär på vuxna maskar (adulter) av både han- och honkön producerar de honliga adulterna mikrofilarier. Mikrofilarierna cirkulerar i hundens perifera blodomlopp och kan därmed tas upp av blodsugande myggor.

  I myggan utvecklas parasiten till infektiös form, så att den via myggbett kan överföras till ett nytt värddjur. För att denna utveckling skall kunna ske i myggan krävs en hög medeldygnstemperatur under ett flertal dygn. I nuvarande svenskt klimat, med de pågående klimatförändringar som pågår har detta temperaturkrav uppfyllts under vissa veckor under sommaren. 

  Zoonosaspekt

  Människa är inte en naturlig värd för D. immitis. Infektion hos människa har påvisats i endemiska länder, men mycket sällsynt. Människor smittas på samma sätt som hundar, via bett av mygga som bär på infektiösa larver.

  Patogenes och kliniska symtom

  Adulta D. immitis lever hos hund i lungartärer. De blir två till tre decimeter långa, 1–1,4 millimeter tjocka och kan leva i upp till sju år, eventuellt ännu längre.

  Grad av kliniska symtom till följd av infektion med D. immitis varierar beroende på hur hög maskbördan är och hur länge hunden varit infekterad. Fysiskt aktiva hundar drabbas generellt av mer allvarliga skador än hundar som hålls i vila.

  En pulmonär arterit uppstår som en följd av trauma, immunomedierade mekanismer och toxiska substanser. Skadorna är mest uttalade i de kaudala lungloberna. De kraftiga arteriella förändringarna ger upphov till pulmonär hypertension med påföljande hjärtpåverkan och vid grava infektioner kan med tiden en högersidig hjärtsvikt uppkomma.

  En eosinofil pneumoni kan utvecklas till följd av inflammatoriska reaktioner. Mer ovanligt ses en pulmonär eosinofil granulomatos. I ovanliga fall ses också symtom till följd av en aberrant migration, det vill säga adulta maskar påträffas i, och skadar, vävnader de normalt inte vandrar till. Maskar har påvisats i bland annat nervvävnad, muskulatur och ögats främre kammare.

  Symtom som motionsintolerans, slöhet, viktsförlust, hosta och dyspné kan ses till följd av pulmonär arterit och parenkymala pulmonära förändringar. Med tiden kan också symtom på högersidig hjärtsvikt tillkomma.

  Proteinuri till följd av en immunomedierad glomerulonefrit påvisas ofta hos hundar med långtgående dirofilarios, liksom anemi och neutrofili, proteinuri och hyperbilirubinemi. Leverpåverkan kan också avspegla sig i form av förhöjda levervärden.

  En plötslig försämring av en dirofilariainfekterad hunds tillstånd kan bero på spontan maskdöd, vilket leder till en plötslig ökning av toxiska substanser och inflammatoriska mediatorer. Tromboembolisation av döda maskar med påföljande lunginfarkter kan leda till en grav försämring och plötsliga dödsfall. Samma utveckling kan ses i samband med insättande av adulticid behandling. Motion ökar risken för tromboembolisation.

  En annan möjlig orsak till en plötslig försämring är det så kallade vena cavasyndromet då majoriteten av maskarna vandrar till vena cava och hjärtats högra förmak. Syndromet leder ofta till döden inom ett till två dygn.

  Diagnos

  Det tar ofta tid innan en hund infekterad med D. immitis visar kliniska symtom och en vanlig klinisk undersökning (till exempel inför export till Sverige) av en hund som vistats i ett endemiskt område utan korrekt förebyggande behandling kan inte garantera att hunden är fri från infektionen. En hund med dirofilarios kan också vara infekterad med andra agens som påverkar prognosen, till exempel Leishmania infantum som också sprids via myggbett.  

  • Röntgenundersökning

  En röntgenundersökning av thorax kan efter en tids infektion påvisa lungförändringar i varierande grad. En högersidig hjärtförstoring kan föreligga. Grad av förändringar korrelerar inte alltid med hur hög maskbördan är.

  • Ultraljud

  Ultraljud kan förstås användas för att bedöma förändringar i hjärtat. I de fall adulter förekommer även i hjärtat, vilket är ovanligt, är denna undersökningsmetod mycket givande även för den mer ovane; maskarna kan då ses tydligt. 

  • Blodprovsundersökningar

  Två huvudtyper av blodprovsundersökningar används för att detektera en D. immitis-infektion. påvisande av mikrofilarer och detektion av adulta maskars antigen. En kombination av båda testerna kan vara till hjälp för att tolka provsvarens betydelse. Hundens ålder, hur lång tid det gått efter infektionstillfället, samt om hunden bär på enbart han/hon maskar (unisex-infektion) är av betydelse för risken för negativa provsvar även om hunden är infekterad. Blodprovsanalyser från hundar nyligt (inom några månader) infekterade ger ofta negativt resultat. Upprepad analys efter drygt ett halvår, till exempel sju månader, kan därmed vara aktuellt om en hund bedöms kunna ha blivit smittad.

  För- och nackdelar samt tolkningsscheman beskrivs av ESDA; European Society för Dirofilariosis and Angiostronylosis.

  Behandling

  Riktad antiparasitär behandling av manifest dirofilarios när en hund bär på en hög maskbörda kan i sig innebära en risk för akut försämring. Förutom stabilisering av hundens tillstånd och specifik behandling av de komplikationer som uppstått till följd av infektionen är strikt vila mycket viktigt under hela behandlings- och återhämtningsperioden.

  För adulticidbehandling används traditionellt melarsomin, en arsenikförening som ges intramuskulärt. Makrocykliska laktoner har också använts. Behandlingsprotokoll finns beskrivet av bland annat ESDA; European Society för Dirofilariosis and Angiostronylosis.

  Profylax

  Infektion med D. immitis kan förebyggs med hjälp av makrocykliska laktoner. Ett flertal veterinärmedicinska läkemedel med denna indikation finns på marknaden. Djurägaren behandlar själv hunden i hemmet.

  I de fall det är möjligt att hunden redan är infekterad med hjärtmask kan det vara aktuellt att utföra ett antigentest, och i vissa fall även ett mikrofilariedetektionstest, innan profylaktisk behandling sätts in.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Har du frågor eller är du orolig för ditt djur?

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om ditt djur. Om djuret är sjukt är det viktigt att du snabbt kontaktar en veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Förekomst och smitta

  Infektion hos hund med hjärtmasken Dirofilaria immitis ses framförallt i de södra delarna av Europa, där den i många områden är vanlig. I Sverige ses infektionen hos hundar som smittats utomlands.

  Hundar smittas av Dirofilaria immitis via myggor. Parasiten utvecklas i myggan så att spridning av smitta till andra hundar blir möjlig. Denna utveckling sker dock bara om medeldygnstemperaturen är tillräckligt hög under flera dagar. I nuvarande svenskt klimat, med de klimatförändringar som pågår, har detta temperaturkrav uppfyllts under vissa veckor under sommaren. 

  Symtom

  Det kan ta lång tid innan en hund visar symtom till följd av sin hjärtmaskinfektion. Under denna tid växer maskarna till i hundens lungkärl och när maskarna är tillräckligt stora och/eller många väl är vuxna kan de orsaka allvarliga, livshotande skador på lungor, hjärta, njurar och levern.

  Typiska symtom är slöhet och hosta. Hunden magrar av och blir gradvis allt sämre. En infekterad hund kan också mycket plötsligt bli drastiskt sämre, få svårt att andas och hamna i ett chocktillstånd. Orsaken kan bland annat vara hjärtsvikt eller att ett antal maskar dött. Ibland vandrar också maskar från lungkärl till hjärtat. Hundar som drabbas av detta brukar avlida inom ett till två dygn.

  Diagnos

  Två olika typer av blodprovsundersökning används vid misstanke om hjärtmaskinfektion hos hund. Båda undersökningarna kan som regel påvisa infektionen tidigast

  Hos en hund som har symtom, eller som varit infekterad en tid, kan ofta förändringar ses i lungorna med hjälp av en röntgenundersökning. Blodprov kan också visa på skador på njurar och/eller lever, och hunden kan ha anemi, det vill säga brist på röda blodkroppar.

  Behandling

  Dirofilarios hos hund kan vara en svårbehandlad infektion om den pågått en längre tid, och hunden bär på många maskar.

  I de fall hunden är tillräckligt stabil och prognosen bedöms vara tillräckligt god behandlas den med antiparasitära medel, tillexempel ett baserat på arsenik. Svårt sjuka hundar kan ha komplikationer, som till exempel njurskador. hjärt- och lungskador som i sig behöver behandlas. Oavsett brukar vila och uppsikt rekommenderas under behandlingsperioden.

  Förebyggande behandling för resande hundar

  Infektion med hjärtmasken Dirofilaria immitis kan enkelt förebyggas med hjälp av veterinärmedicinska läkemedel som används regelbundet till hundar i länder där risk för smitta finns. Boka tid hos en veterinär som arbetar med just hundar vid djurklinik, djursjukhus eller motsvarande för rådgivning och eventuellt recept.  

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Sidan granskades senast : 2024-02-14
  Sidan granskades senast : 2024-02-14