Gå direkt till innehåll

Fågeltuberkulos hos vilda djur

vilda fåglar

Fågeltuberkulos är en kronisk sjukdom orsakad av bakterien Mycobacterium avium som vanligtvis leder till avmagring. Den drabbar framför allt fåglar men det ses även enstaka fall hos däggdjur. Hos fåglar magrar vanligtvis fågeln bara av, för att slutligen dö i utmärgling. Hos rådjur kan två olika typer av infektioner ses; en allmäninfektion med variga härdar utspridda i lever, mjälte och lymfknutor eller en infektion lokaliserad främst till tarmens lymfknutor, vilka blir kraftigt ansvällda.  

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Sjukdomsinformation

Förekomst: Hela världen
Orsak: Bakterien Mycobacterium avium
Arter: De flesta fågelarter, enstaka fall hos däggdjur, människa.
Spridning: Via infekterat foder, via inandning.
Utbredning: Hela världen.
Årstidsförekomst: Hela året.

Fågeltuberkulos orsakas av bakterien Mycobacterium avium som är närbesläktad med de mykobakterier som ger upphov till tuberkulos hos människa, nötkreatur, hjort samt andra arter. Som namnet anger är fågeltuberkulos framför allt en fågelsjukdom, men den finns diagnostiserad på flera olika vilda djur som exempelvis älg, rådjur, hare, rödräv, vildsvin med flera. 

Hos fåglar förekommer den vanligast hos hönsfåglar och finns diagnostiserad på flera fasaner och tjädrar. Sjukdomen kan förekomma i uppfödningar och där bli ett problem då flertalet fåglar kan infekteras. I det vilda är dock antalet fåglar som smittas relativt lågt.

Fåglarna infekteras när de får i sig bakterierna med födan. I tarm, mjälte, lever och i vissa fall i lungorna utvecklas några millimeter till centimeter stora vita härdar fyllda med ett torrt, ostigt var. Utvecklandet av dessa härdar tar lång tid (flera veckor till månader) och kliniska symtomen är diffusa. Vanligtvis magrar fågeln bara av, för att slutligen dö i utmärgling.

Infektioner med bakterien Mycobacterium avium ses av och till hos rådjur. Denna infektion skall inte förväxlas med nötkreaturstuberkulos (bovin tuberkulos) som påvisades hos hägnade hjortar i Sverige under 1990-talet, men som nu betraktas som bekämpad.

Hos rådjur kan fågeltuberkulos ge upphov till olika typer av infektioner. Dels kan en allmäninfektion ses, med variga härdar utspridda i lever, mjälte och lymfknutor. Dels kan en mera kronisk form ses med infektionen lokaliserad främst till tarmens lymfknutor, vilka blir kraftigt ansvällda. 

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-10-15